Українська версія сайту

Нормативне забезпечення

Група забезпечення освітнього процесу є структурним підрозділом навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ – основним органом організації та контролю освітньої діяльності та науково-дослідної роботи постійного та перемінного особового складу інституту і безпосередньо підпорядковується заступникові директора інституту з навчально-методичної та наукової роботи.

У своїй діяльності група забезпечення освітнього процесу інституту керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, статутом НАВС, Положенням про академічну доброчесність, Антикорупційною програмою НАВС, рішеннями Вченої ради академії та інституту, ректорату академії та керівництва інституту, а також Положенням про групу забезпечення освітнього процесу ННІ №2 НАВС.

 Робота групи забезпечення освітнього процесу організовується на основі річного плану. При необхідності розробляються плани додаткових заходів.

Структура і штати групи забезпечення освітнього процесу визначається штатним розкладом академії, затвердженим МВС України.

Група забезпечення освітнього процесу виконує свої завдання і функції в тісній взаємодії з кафедрами академії, інституту та іншими підрозділами, встановлює і підтримує ділові контакти з закладами вищої освіти та науково-дослідними установами МВС України, інших міністерств.

Робота групи забезпечення освітнього процесу ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до його компетенції.

При виконанні завдань, покладених на групу забезпечення освітнього процесу, його склад підпорядковується директорові інституту та заступникові директора інституту з навчально-методичної та наукової роботи.

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Ірини Бекешкіної, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X