Українська версія сайту

Видання кафедри

 • Перелік друкованих видань

   Криміналістика : Підручник / А.В. Кофанов, П.Д. Біленчук, В.В. Головач, М.В. Салтевський. – К. : Право, 1997. – 256 с.

   Криміналістика : Підручник / А.В. Кофанов, П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий, М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко. – К. : Атіка, 1998. – 416 с.

   Признаки, используемые при проведении почерковедческих експертиз текстов, подписи и цифрових записей: Учебное пособие /Молибога Н.П., Абрамова В.М., Свобода Е.Ю. — К.: НАВСУ, 2000. — 68 с.

   Криміналістика. Друге видання : Підручник / А.В. Кофанов, П.Д. Біленчук, В.К. Лисиченко, Н.І. Клименко та ін. – К. : Атіка, 2001. – 544 с.

   Балістика: Дослідження вогнестрільної зброї. Криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство : Підручник / А.В. Кофанов, П.Д. Біленчук, О.Ф. Сулява. – К. : BeeZone, 2003. – 384 c.

   Альбом схем із судово-почеркознавчої експертизи : навч.посіб. / В. М. Абрамова , О. О. Садченко , Є. Ю. Свобода  — К. : вид-ць Паливода А.В., 2003. — 120 с.

   Зброєзнавство: Правові основи обігу вогнестрільної зброї : монографія / А.В. Кофанов, П.Д. Біленчук, О.Ф. Сулява. – К. : BeeZone, 2004. – 464 c.

   Криміналістичне дослідження гладкоствольної  вогнепальної зброї : монографія / А.В. Кофанов. – К. : КИЙ, 2005. – 192 с.

   Криміналістична техніка. Книга перша : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, О.С. Кофанова, О.В. Літвінова та ін. – К. : КИЙ, 2006. – 456 с.

   Судова (криміналістична) фотографія : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський. – К. : Пульсари, 2006. – 392 с.

   Судова фотографія. Видання друге : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський. – К. : Пульсари, 2006. – 384 с.

   Судово-почеркознавча експертиза : навч.-метод. посіб. / З. С. Меленевська, Є. Ю. Свобода, А. І. Шаботенко; за заг. ред. І. П. Красюка. — К. : Укр. центр духовн. культури, 2007. — 280 с.

   Техніко-криміналістичне дослідження документів : Навчально-методичний посібник / Воробей О.В., Мельников І.М., Волошин О.Г. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с.

   Визначення відстані пострілу при стрільбі з газових пістолетів і револьверів : Методичний посібник / А.В. Кофанов, В.В. Назаров. – К. : Знання України, 2008. – 59 с.

   Зразки висновків експерта з вирішення почеркознавчих задач: методичний посібник / Меленевська З.С., Шаботенко А.І., Шведова О. В. – К. : КНТ, 2009. – 96 с.

   Технічні засоби криміналістичних досліджень : Курс лекцій / А.В. Кофанов, В.В. Назаров. – К. : КИЙ, 2009. – 144 с.      

   Визначення відстані пострілу при стрільбі з гладкоствольної вогнепальної зброї : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, В.В. Назаров. – К. : ННІПСК КНУВС, 2009. – 57 с.

   Криміналістика: навчальна програма, тематичний план, методичне забезпечення: Навчальний посібник / А.В. Кофанов, П.Д. Біленчук, О.Л. Кобилянський. – К. : ННІПСК КНУВС, 2009. – 68 с.

   Криміналістична техніка. Книга друга : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, В.В. Арешонков, П.Д. Біленчук, О.Г. Волошин та ін. – К. : Кий, 2009. – 416 с. (Гриф МОН України, лист №1/11-6033 від 24.07.2009).

   Дактилоскопічні дослідження : навч. посіб. / Шведова О. В. – К. : КНТ, 2010. – 208 с.

   Криміналістичне дослідження холодної зброї: навчальний посібник / О.О. Садченко, В.В. Назаров, О.В. Шведова, О.С. Кофанова. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2010. – 272 с.     

   Судове почеркознавство: курс лекцій / З.С. Меленевська, Є.Ю. Свобода, А.В. Кофанов. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 120 с.

   Почеркознавчі дослідження [Текст]: навчально-методичний комплекс [уклад. : З.С. Меленевська, Є.Ю.Свобода]. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 98 с.

   Альбом загальних і окремих ознак почерку: навчально-методичний посібник / З.С. Меленевська, О.О. Садченко, Н.Г. Шпакович, А.І. Шаботенко, О.В.Шведова, Є.Ю. Свобода. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2010. – 175 с.

   Техніко-криміналістичне дослідження документів [Текст]: Навчально-методичний комплекс [уклад. : О.В. Воробей, О.О. Садченко, І.М. Мельников]. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 60 с.

   Трасологічні дослідження : Курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова. – К. : КНУВС, 2010. – 304 с.

   Теоретичні основи судових експертиз : Курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова. – К. : КНУВС, 2010. – 272 с.

   Почеркознавчі дослідження : Курс лекцій / А.В. Кофанов, З.С. Меленевська, Є.Ю. Свобода. – К. : КНУВС, 2010. – 134 с.

   Криміналістичні обліки в ОВС : Курс лекцій / А.В. Кофанов, С.І. Мендус, Є.Ю. Свобода. – К. : КНУВС, 2010. – 180 с.

   Судова експертологія : Курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова, В.В. Індюкова. – К. : Три К, 2010. – 240 с.

   Технічні засоби криміналістичних досліджень : Курс лекцій / А.В. Кофанов, В.В. Назаров. – К. : КНУВС, 2010. – 252 с.

   Криміналістичні та правові аспекти обігу вогнепальної зброї : Посібник / А.В. Кофанов, В.В. Індюкова. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2010. – 164 с.

   Судово-балістична експертиза : Навчально-практичний посібник / А.В. Кофанов, В.В. Арешонков. – Коростень : Триада С, 2010. – 392 с.

   Криміналістика. Питання і відповіді : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, Я.В. Кузьмічов, Ж.В. Удовенко, С.В. Хільченко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 280 с. (Гриф МОН України, лист №1.4/18-Г-92 від 10.01.2009).

   Кримінальна реєстрація та криміналістичні обліки : Курс лекцій / А.В. Кофанов, С.І. Мендус, Є.Ю. Свобода, В.В. Індюкова. – К. : Три К, 2011. – 148 с.

   Засоби виявлення знарядь та предметів злочину : Навчально-практичний посібник / А.В. Кофанов, А.В. Іщенко, М.В. Кобець. – К. : Три К, 2011. – 144 с. (Гриф МОН України, лист №1/11-4859 від 08.06.2010).

   Криміналістична техніка. Книга друга. Частина друга : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, С.В. Хільченко, Т.В. Михальчук та ін. – К. : Кий, 2011. – 352 с. (Гриф МОН України, лист №1/11-6033 від 24.07.2009).

   Судова експертиза документів із спеціальними засобами захисту : навчально-практичний посібник / О.О. Садченко, О.Л. Кобилянський, О.В. Шевченко. – К.: Укр. ДГРІ, 2011. – 188 с.

   Теорія і практика судового почеркознавства : навчально-методичний посібник / О.О. Садченко, З.С. Меленевська, Є.Ю. Свобода, О.В. Шведова. – К.: Укр. ДГРІ, 2011. – 192 с.

   Почеркознавчі дослідження: мультимедійний посібник / З.С. Меленевська, Є.Ю.Свобода. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2011.

   Техніко-криміналістичне дослідження документів: навч.посіб. / [авт. кол. О. В. Воробей, А. В. Кофанов]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 312 с.

   Альбом загальних та окремих ознак підпису: навчально-методичнийпосібник/З.С. Меленевська, Є.Ю. Свобода. – К. .: КкрДГРІ, 2012. – 82 с.

   Криміналістичне дослідження об’єктів інтелектуальної власності : Курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин. – Хмельницький: ХмЦНИ, 2012. – 264 с.

   Нормативно-правове регулювання судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2013. – 228 с.

   Судова експертиза у кримінальному процесі : навчально-практичний посібник / О.О. Садченко, Н.Д. Ковтун, С.М. Соловей, О.В. Шевченко. – К.: Укр. ДГРІ, 2013 – 233 с.

   Призначення судової експертизи у кримінальному провадженні : навчальний посібник / О.О. Садченко. – К.: Пульсар, 2013. – 238 с.

   Криміналістичне дослідження холодної зброї: Конспект лекцій / Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 228 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Тлумачний словник основних термінів з судового почеркознавства / Є.Ю. Свобода.— Київ.: КкрДГРІ, 2013 – 40 с.

   Судово-експерта діяльність: сучасний стан та перспективи розвитк; збірник матеріалів круглого столу. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 420 с.

   Лабораторний практикум з техніко-криміналістичного дослідження документів / О.В. Воробей - Київ 2017 - 72 с.

   Стратегія інформаційної безпеки України: правові засади захисту інформації: монографія [П. Д. Біленчук, Л. В. Борисова, О. Л. Кобилянський, В. О. Собина; за ред. П. Д. Біленчука]. К.: Укр ДГРІ, 2018. 288 с.

   Участь спеціаліста-криміналіста під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій : навчальний посібник [Є. Ю.Свобода, А. В. Кофанов, О. С. Кофанова, О. Г. Волошин, А. В. Самодин, М. П. Молибога, Т. В. Михальчук]. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 435 с.

   Галаган В.І., Удовенко Ж.В. Засада невтручання у приватне життя: законодавче унормування та напрями забезпечення під час кримінального провадження «Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування»: колект. монографія за заг.ред. [Ю. П. Аленіна; відпов.за вип. І. В. Гловюк]. Одеса, Видавничий дім «Гельветика», 2018. С.40-73.

   Участь спеціаліста-криміналіста під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій: навчальний посібник. [А. В. Кофанов, Є. Ю. Свобода, А. В. Самодін та інш]. Вінниця ТОВ «Нілан – ЛТД», 2018. 432 с.

   Приходько Ю. П., Луценко С. Г. Технічні характеристики та матеріальна частина ручних гранат, гранатометів і боєприпасів до них. Практичний посібник. К.: КНДІСЕ МЮ України, Укр ДГРІ-2018. 264 с. 

   Мазниченко Ю.О., Садченко О.О., Юсупов В.В. Словник термінів: термінологічний словник судово-трасологічної експертизи. К.: Талком, 2018. 132 с.

   Кофанов А.В., Юсупов В.В. Михальчук Т.В. Правова регламентація обігу зброї: історія, сучасний стан і перспективи розвитку. Монографія

 • Перелік наукових публікацій
   •                                             Атаманчук Володимир Миколайович -  завідувач кафедри, кандидат юридичних наук

   1. Атаманчук В.М. Розслідування злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або заміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу [Текст] : метод. рек. / [Чернявський С.С., Брисковська О.М., Вознюк А.А. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 88 с.
   2. Атаманчук В.М. Окремі проблеми використання термінології криміналістичних експертиз / Атаманчук В.М. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 20-23. 
   3. Атаманчук В.М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51174 від 09.09.2013 «Методика розслідування злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або заміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу».
   4. Атаманчук В.М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72044 від 18.05.2017 програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Особливості розслідування окремих видів злочинів».
   5. Атаманчук В.М. Розкриття та розслідування шахрайств, учинених шляхом використання засобів мобільного зв’язку [Текст] : метод. рек. / [С.С. Чернявський, О.М. Брисковська, І.М. Максимчук та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 52 с.
   6. Атаманчук В.М. Висновок експерта та його структура / Актуальны проблеми розслідування злочинів [Текст] : зб. тез доповідей ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2014 р.) . – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 312 с. С. 130-131.
   7. Атаманчук В.М. Особливості кримінальних проваджень щодо безвісти зниклих осіб [Текст] : метод. рек. / [Чернявський С.С., Брисковська О.М., Вознюк А.А. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 104 с.
   8. Атаманчук В.М. Судова балістика та суміжні галузі знань : словник / [В.В. Арешонков, А.В. Кофанов, Г.А. Кушнір, В.М. Атаманчук та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 184 с.
   9. Атаманчук В.М. Криміналістика / [Текст] : підручник. / В.В. Пясковський, Ю.М. Чорноус, А.В. Іщенко, О.О. Алєксєєв та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
   10. Атаманчук В.М. Посібник криміналістика в питаннях і відповідях
   11. Атаманчук В.М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 65883 від 06.06.2016 програмний продукт «Мультимедійний підручник «Криміналістика».
   12. Атаманчук В.М. Історичний аналіз розвитку криміналістичних експертиз і становлення їх термінологічної системи/ В.Я. Радецька, В.М. Атаманчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (71). – С. 203–209.
   13. Атаманчук В.М. Сучасні проблеми функціонування мови судових експертиз / В.М. Атаманчук // Часопис Хмельницького університету управління та права. Університетські наукові записки – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права. – 2010. – №1 (33). – С. 201-205.
   14. Атаманчук В.М. Юридична і експертна термінологія: поняття, ознаки та особливості функціонування/ В.М. Атаманчук // Часопис Хмельницького університету управління та права. Університетські наукові записки – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права. – 2011. – №2 (39). – С. 189-195.
   15. Атаманчук В.М. Експертно-криміналістична термінологія у мові права / В.М. Атаманчук // Підприємництво, господарство і право . – К., 2012. – № 3. – С. 129-132.
   16. Атаманчук В.М. Сучасний стан термінології криміналістичних експертиз, її місце в системі юридичної термінології та проблеми використання / В.М. Атаманчук // Сборник научных трудов по материалам І научно-практической конференции „Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи”. – Симферополь. – 2008. – С. 163 – 167.
   17. Атаманчук В.М. Історичні особливості формування термінології судових експертиз в мові науки криміналістики. / В.М Атаманчук // Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции „Современные проблемы и пути их решения наук, транспорте, производстве и образовании”. – Одесса. – 2008. – C. 74 – 75.
   18. Атаманчук В.М. Проблема запозичення іншомовних слів у термінологічному апараті криміналістичних експертиз // Криміналістика у протидії злочинності. Тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 16 жовтня 2009 року) Видання присвячене 45-річчю кафедри криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ. – К.: «Хай-ТекПрес», 2009. – 532 с, С. 262 – 265.
   19. Атаманчук В.М. Експертно-криміналістична терміносистема: понятт та проблеми функціонування // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. VI Міжвузівській науково-практичній конференції (Київ, 5 листоп. 2010 р.) / В.В. Коваленко, О.М. Джужа, М.В. Костицький та ін. – К.: Нац. Акад. внутр. Справ, 2010. – 116 с.
   20. Атаманчук В.М. Окремі проблеми використання експертно-криміналістичної термінології у постановах про призначення експертизи // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 11 квітня 2013 р.) / Мін-во аграрної політики та прод-ва України ; Жит. нац. агроекологічний ун-т . – Ж. : ЖНАЕУ, 2013. – 201 с.
   • Воробей Олена В’ячеславівна
   • Наукові праці Воробей О.В.:

   Воробей О.В. Техніко-криміналістичне дослідження документів: Навчально-методичний посібник / Воробей О.В., Мельников І.М., Волошин О.Г.– К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с.

   Воробей О.В. Захист від підробки гривень НБУ нового зразка та банкнот євро / О.В. Воробей // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. – К. : ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2008. – С.355-360.

   Воробей О.В. Актуальні питання експертної та судової практики щодо злочинів, передбачених статтею 199 КК України / О.В.Воробей // Судова практика: науково-практичний юридичний журнал. – 2010. – № 4. – С.40-43.

   Воробей О.В. Криміналістичне дослідження пошкоджених та згаслих документів : Методичні рекомендації / О.В. Воробей. –  К. : Університет. вид-во “Пульсари”. – 2010. – 32 с.

   Воробей О.В.Особенности подделки бумажных денежных знаков  в Украине / О.В.Воробей // Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе: тезисы докладов и сообщений Всероссийской науч.-практ. конф., посвященной  90-летию Омской академии МВД России. – Омск : Омская академия МВД России, 2010. – С.46-48.

   Воробей О.В.Особливості вилучення пошкоджених документів / О.В. Воробей // Про актуальні питання судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів: збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.; упоряд. : [Іщенко А.В., Бартащук С.С., Дерій Р.М., Житник Н.С]; під заг. ред. Красюка І.П., Пєчнікова В.С. – К.: Еліт Прінт, 2010. – 344 с, С.212-214.

   Техніко-криміналістичне дослідження документів [Текст]: Навчально-методичний комплекс [уклад. : О.В.Воробей, О.О.Садченко, І.М.Мельников]. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 60 с.

   Воробей О.В.Деякі аспекти профілактики підробки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на пластиковій основі / О.В.Воробей, Н.Б. Карпенко // Судова експертиза. Сучасний стан та перспективи розвитку: тези доповідей. – К. : Міністерство юстиції України, 2010. – С.457-462.

   Воробей О.В. Особливості дослідження розірваних документів / О.В. Воробей // Попереднє дослідження слідів трасологічного походження на місці події : тези доповідей наук. практ. семінару. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 6-8.

   Воробей О.В. Особливості ідентифікації осіб, зовнішність яких була змінена в результаті пластичних операцій / О.В.Воробей, Є. Тарасенко // Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів: тези доповідей наук. практ. конференції. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 139-141.

   Техніко-криміналістичне дослідження документів: навч.посіб. / [авт. кол. О. В. Воробей, А. В. Кофанов]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 312 с.

   Воробей О.В. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному судочинстві / О.В. Воробей // Судова практика: науково-практичний юридичний журнал. – 2011 – № 118. – С.24–29.

   Воробей О.В. Деякі особливості виготовлення сучасного захищеного паперу для банкнот та документів суворого обліку в Україні / О.В. Воробей // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 100-103.

   Воробей О.В. Криміналістичне документознавство : поняття, система, об’єкти  та завдання / Л.В. Юзва, О.В. Воробей // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук 2016 : тези наукових доповідей та повідомлень науково-практичного семінару (3 лютого 2016 року, м. Київ). – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2016. – С. 109-113.

   Воробей О.В. Особливості банкнот євро нової серії / О.В. Воробей, Т.І. Єрохіна // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 103-105.

   Воробей О.В. Особливості криміналістичного дослідження документів, виготовлених за допомогою сучасних принтерів / Г.С. Пашинська, О.В. Воробей // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук 2016 : тези наукових доповідей та повідомлень науково-практичного семінару (3 лютого 2016 року, м. Київ). – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2016. – С. 78-82.

   Воробей О.В. Особливості часткової підробки паспортних документів / О.В. Воробей, Д.С. Кравчук // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 105-108.

   Воробей О.В. Сучасні банкноти на полімерній основі: особливості та засоби захисту від підробки / О.В. Воробей // Актуальні питання технічної експертизи документів : Матеріали міжнародного наук.-практ. семінару-навчання (м. Київ, 25-26 лютого 2016 р.) / КНДІСЕ; уклад. А О Полтавський, Ю.Б.Форіс, О.В. Юдіна. – К., 2016. – С. 17-19.

    Воробей О.В. Лабораторний практикум з техніко-криміналістичного дослідження документів / О.В. Воробей – К.: Центр учбової літератури, 2017.-72 с.

   Воробей О.В. Незалежна експертиза для вирішення спорів / О.В.Воробей, А.О. Погребна А.О. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук 2017 : тези наукових доповідей та повідомлень науково-практичної конференції «Альтернативи вирішення правових конфліктів» (17 січня 2017 року, м. Київ). – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2017. – С. 88-91.

   Воробей О.В. Особливості роботи з документами, що вилучаються під час проведення огляду місця події / О.В.Воробей // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції./ редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 109-112.

   Воробей О.В. Сучасні візуальні (публічні) елементи захисту в банкнотному виробництві / О.В.Воробей, А.О. Погребна // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції./ редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 114-118.

   Воробей О.В. Машинозчитувані ознаки для захисту документів від підробки / О.В.Воробей, Я.В. Самарський // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції./ редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 118-120.

   Воробей О.В. Пластикові картки: їх види та особливості захисту / О.В.Воробей, А.О. Печерський // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції./ редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 112-114.

   •      
   • Свобода Євгенія Юріївна
   • Наукові праці Свободи Є.Ю.:

   Свобода Є. Ю. Удосконалення організації експертного дослідження доказів / Свобода Є. Ю. // Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю : тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 30 березня 2000 р.). — К., 2000. — С. 202-205.

   Молибога Н.П. Признаки, используемые при проведении почерковедческих экспертиз текстов, подписи и цифровых записей: Учебное пособие /Молибога Н.П., Абрамова В.М., Свобода Е.Ю. — К.: НАВСУ, 2000. — 68 с.

   Свобода Є. Ю. Поняття гарантій якості експерта / Свобода Є. Ю. // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. — К., 2001. — С. 344-346.

   Свобода Є. Ю. Щодо ефективності функціонування експертно-криміналістичних обліків / Є. Ю. Свобода // Криміналістичний вісник. — 2002. — Вип. 3. — С. 81-82.

   Абрамова В.М. Причини виникнення помилок в діяльності експертів-почеркознавців та можливості їх попередження / Абрамова В.М., Свобода Є.Ю.// Сучасні проблеми судово-почеркознавчої експертизи та шляхи її вдосконалення: Тези доп. навчально-методичного семінару. – К.: Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, 2002. – С. 33-38.

   Абрамова В. М. Альбом схем із судово-почеркознавчої експертизи : навч.посіб. / В. М. Абрамова , О. О. Садченко , Є. Ю. Свобода  — К. : вид-ць Паливода А. В., 2003. — 120 с.

   Мендус С. І. Деякі питання щодо створення інформаційної системи техніко-криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування злочинів / С. І. Мендус, Є. Ю. Свобода // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник науково-практичних матеріалів (до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз) / Міністерство юстиції України, Харківській науково-дослідний інститут судових експертиз імені засл. проф. М. С. Бокаріуса, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого; Ред. ред. : А. П. Заєць, М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько та ін. — Харків : Право. — 2003. — Вип. 3. — С. 170-175.

   Свобода Є. Ю. Розвиток вчення про кримінальну реєстрацію / Є. Ю. Свобода // Матеріали курсантсько-студентської конференції “Механізм правового регулювання в правозахисній та правоохоронній діяльності в умовах розбудови української демократичної правової держави”, (Львів, 30 квітня 2004 року). — Львів, 2004. — Ч. ІІ. — С. 247- 249.

   Свобода Є. Ю. Наркотики — об’єкт інформаційно-довідкових обліків / Є. Ю. Свобода // Матеріали науково-практичної конференції «Протидія організованій злочинності:теорія і практика, досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення», (Київ, 24 червня 2004 р.). — К. : видавн. Національної академії СБ України, 2004. — С. 222-224.

   Свобода Є. Ю. Поняття і організаційні положення ведення довідково-допоміжних обліків / Є. Ю. Свобода // Міліція України. — 2004. — № 11 : додаток “Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених” : науково-практичний збірник. — № 35. — С. 26-31.

   Свобода Є. Ю. Проблеми становлення кримінальної реєстрації та спеціалізованих криміналістичних колекцій / Є. Ю. Свобода // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 1. — С. 123-127.

   Свобода Є. Ю. Системи інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності проблеми створення та функціонування / Є. Ю. Свобода // Право і суспільство. — 2006. — № 1. — С. 129-134.

   Свобода Є. Ю. Комп’ютерні технології в судово-експертній діяльності : проблеми впровадження, напрями використання / Є. Ю. Свобода // Право і суспільство. — 2006. — № 2. — С. 124-128.

   Старушкевич А. В. Комп’ютерні технології в судово-експертній діяльності : проблеми впровадження, напрями використання / А. В. Старушкевич, Є. Ю. Свобода // Право і суспільство. — 2006. — № 2. — С. 139-144.

   Меленевська З. С. Судово-почеркознавча експертиза : навч.-метод. посіб. / З. С. Меленевська, Є. Ю. Свобода, А. І. Шаботенко; за заг. ред. І. П. Красюка. — К. : Укр. центр духовн. культури, 2007. — 280 с.

   Свобода Є. Ю. Стадії та мета формування колекцій довідково-допо­міжних обліків / Є. Ю. Свобода // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 2008. — № 5. — С. 112 — 121.

   Свобода Є. Ю. Поняття довідково-допоміжних обліків / Є. Ю. Свобода // V Всеукраїнська студентська наукова конференція «Молодь : освіта, наука, духовність» : тези доповідей (Київ, Університет «Україна», 17 квітня 2008 р.). — К., 2008. — С. 176-178.

   Свобода Є. Ю. Деякі аспекти правового регулювання кримінальної реєстрації / Є. Ю. Свобода // Матеріали Міжнародно-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вченів «Права человека в условиях современного государственного строительства : теоретические и практические аспекты» : тези доповідей (12-13 грудня 2008 р., м. Суми). — Суми, 2008. — С. 152-154.

   Свобода Є. Ю. Тенденції розвитку кримінальної реєстрації : наукові та організаційні аспекти / Є. Ю. Свобода // Криміналістичний вісник. — 2009. — № 2 (12). — С. 48-53.

   Свобода Є. Ю. Використання математичних методів та комп’ютерних технологій в діяльності експерта-почеркознавця / Є. Ю. Свобода // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 6. — С. 260-266.

   Свобода Є. Ю. Використання довідкових натурних колекцій в експертній діяльності / Є. Ю. Свобода // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених «Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених», (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 23-24 квітня 2009 р.). — К., 2009. — Ч. 4. — С. 158-160.

   Свобода Є. Ю. Призначення та використання натурних балістичних колекцій в експертній практиці / Є. Ю. Свобода // Матеріали Першого міжнародного науково-практичний семінару «Судово-балістичні дослідження та суміжні галузі знань» : тези доповідей (Київ, ННІПСК КНУВС 26 березня 2009 року). — К., 2009. — С. 103-106.

   Свобода Є. Ю. Інформаційні технології в експертній діяльності / Є. Ю. Свобода // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності» : (Київ, 26-27 листопада 2009 року). — К., 2009. — С. 153-154.

   Свобода Є. Ю. Деякі аспекти правового регулювання дактилоскопічної реїстрації / Є. Ю. Свобода // Вісник Академії адвокатури. — 2010. — Вип. 3 (19). — С. 148-153.

   Свобода Є. Ю. Криміналістичні обліки в системі кримінальної реєстрації / Є. Ю. Свобода // Часопис Академії Адвокатури. — 2010. — № 1. — [Интернет-ресурс] : Режим доступу : http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/chaau/2010-1/10kyouks.pdf

   Свобода Е. Ю. Коллекция как форма информационного обеспечения работы экспертной службы МВД Украины / Е. Ю. Свобода // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судово-експертного та техніко-криміналістичного розкриття та розслідування злочинів» (Київ, 2010 р.). — К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2010. — С. 305-307.

   Свобода Є. Ю. Етапи і напрями використання математичних методів та засобів обчислювальної техніки в діяльності експерта-почеркознавця / Є. Ю. Свобода // Судова експертиза. Сучасний стан та перспективи розвитку : тези доповідей. — К. : Міністерство юстиції України, 2010. — С. 129-134.

   Меленевська З.С. Судове почеркознавство: курс лекцій / З.С. Меленевська, Є.Ю.Свобода, А.В. Кофанов. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 120 с.

   Кофанов А.В. Криміналістична реєстрація та криміналістичні обліки : курс лекцій / А.В. Кофанов, С.І. Мендус, Є.Ю. Свобода, В.В.Індюкова – К.: ТОВ “3К”, 2011. – 148 с.

   Свобода Є.Ю. Поняття і правові основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів / Є.Ю. Свобода // Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів: тези доповідей наук. практ. конференції. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 192-195.

   Свобода Є.Ю. Ідентифікація особи за почерком / Є.Ю. Свобода, Т.С. Вергелес // Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів: тези доповідей наук. практ. конференції. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 195-198.

   Свобода Є.Ю., Про фактори формування схожих підписів / Є.Ю. Свобода, К.П. Шашко. // Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів: тези доповідей наук. практ. конференції. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 195-198.

   Меленевська З.С. Теорія та практика судового почеркознавства: навчально-методичний посібник / З.С. Меленевська, О.О. Садченко, Є.Ю.Свобода, О.В. Шведова. – К.: КкрДГРІ, 2011. – 192 с.

   Свобода Є.Ю. Почеркознавчі дослідження:мультимедійний посібник / З.С. Меленевська, Є.Ю.Свобода. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2011.

   Свобода Є.Ю. Впровадження математичних методів та комп’ютерних технологій в діяльність експерта-почеркознавця / Є.Ю. Свобода, О.Л. Кобилянський // Матеріали науково-практичного семінару “Актуальні проблеми почеркознавчих досліджень”, (ННІНСК НАВС, Київ, 30 листопада 2011 року). — Київ, 2011. — С. 54- 57

   Свобода Є.Ю. Кримінальна реєстрація: історія та сучасність / Є.Ю. Свобода, А.С. Сизоненко // Криміналістичний вісник. — Київ:ДНДЕКЦ МВС України; НАВС, 2011. – № 2(16).

   Данилюк О.П. Історія розвитку судового почеркознавства / О.П. Данилюк, Є.Ю. Свобода // Матеріали науково-практичного семінару “Актуальні проблеми почеркознавчих досліджень”, (ННІНСК НАВС, Київ, 30 листопада 2011 року). — Київ, 2011. — С. 10- 12;

   Ковальчук Л.Ю. Поняття ідентифікаційної ознаки почерку. Класифікація ознак почерку / Л.Ю. Ковальчук, Є.Ю.Свобода // Матеріали науково-практичного семінару “Актуальні проблеми почеркознавчих досліджень”, (ННІНСК НАВС, Київ, 30 листопада 2011 року). — Київ, 2011. — С. 26- 28;

   Свобода Є.Ю. Проблемні питання взаїмодії слідчих підрозділів, оперативних апаратів і експертної служби під час використання облікової інформації в розслідуванні злочинів /Є.Ю. Свобода // Взаємодія слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС у ході дослідчої перевірки : проблемні питання : збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Київ : Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ, 2012. – С.132-134.

   Кобилянський О.Л. Вплив на якість зображення при фіксації криміналістично значимої інформації цифровою камерою / О.Л. Кобилянський, Є.Ю. Свобода //Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми експертології. — Київ, 2012. – С. 78-80.

   Свобода Є.Ю. Криміналістичні обліки: проблемні правові питання / Є.Ю. Свобода // Матеріали круглого столу “Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального закону”, (Волинський Національний університет імені Лесі України). — Луцьк, 2011. — С. 149- 152.

   Свобода Є.Ю. Огляд місця дорожньо-транспортної пригоди:особливості взаємодії слідчого і спеціаліста / Є.Ю. Свобода //Матеріали науково-практичній конференції «До Дня науки» (Луцьк, Луцький університет розвитку людини «Україна»). — Луцьк, 2011. — С. 109- 112.

   Свобода Є.Ю. Автопідлог та компетентний автопідлог: порівняльний аналіз/ Свобода Є.Ю., Жалюк М.М. //Матеріали науково-практичній конференції «До Дня науки» (Луцьк, Луцький університет розвитку людини «Україна»). — Луцьк, 2011. — С. 112- 115.

   Свобода Є.Ю. Особливості судово-почеркознавчого дослідження підпису з метою встановлення його автентичності/ Є.Ю. Свобода, Н.Ю. Фрончко //Матеріали науково-практичній конференції «До Дня науки» (Луцьк, Луцький університет розвитку людини «Україна»). — Луцьк, 2011. — С. 115- 119.

   Свобода Є.Ю. Інформаційно-пошукові системи: поняття та особливості використання /Є.Ю. Свобода, Е.А. Моравський //Матеріали науково-практичній конференції «До Дня науки» (Луцьк, Луцький університет розвитку людини «Україна»). — Луцьк, 2011. — С. 119- 112.

   Свобода Є.Ю. Інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів /Є.Ю. Свобода //Тези доповідей круглого столу «Інформатизація судово-експертної діяльності». — Київ, 2012. – С. 131 – 134.

   Альбом загальних та окремих ознак підпису: навчально-методичний посібник/З.С. Меленевська, Є.Ю. Свобода. – К. .: КкрДГРІ, 2012. – 82 с.

   Теорія та практика судово-почеркознавчої експертизи: методичні рекомендації/Є.Ю. Свобода, А.І. Богатирьов. – К.: «МП Леся», 2012. – 120 с.

   Свобода Є. Ю. Підпис як засвідчувальний знак та його значення / Є. Ю. Свобода // Часопис Академії Адвокатури. — 2012. — № 3. — [Интернет-ресурс] : Режим доступу : http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/chaau/2012-3/12kyouks.pdf

   Свобода Є. Ю. Причини виникнення та можливості попередження експертних помилок в діяльності експерта-почеркознавця / Є. Ю. Свобода // Часопис Академії Адвокатури. — 2012. — № 4. — [Интернет-ресурс] : Режим доступу : http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/chaau/2012-4/12kyouks.pdf

   Свобода Є.Ю. Проблемні питання призначення та проведення експертизи за новим кримінальним процесуальним законодавством / Є.Ю. Свобода, А.М. Урбановська // Матеріали круглого столу “Нормативно-правове регулювання судової експертизи”, (ННІНСК НАВС, Київ, 29 березня 2013 року). — Київ, 2013. — С. 149- 152.

   Михальчук Т.В. Особливості використання спеціальних знань відповідно до кримінального процесуального кодексу України/ Т.В. Михальчук, Є.Ю. Свобода //Матеріали круглого столу «Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень. — Київ, 2013. – С. 223-225.

   Свобода Є.Ю. Тлумачний словник основних термінів з судового почеркознавства / Є.Ю. Свобода.— Київ.: КкрДГРІ, 2013 – 40 с.

   Свобода Є.Ю. Окремі питання методики криміналістичного дослідження підписів, виконаних із наслідуванням / Є.Ю. Свобода, К.І. Кордас // Актуальні питання судово-експертного забезпечення кримінальних проваджень: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2014. – С. 255–258.

   Свобода Є.Ю. Механізм виконання підписів із наслідуванням /Є.Ю. Свобода, К.І. Кордас // Сучасна юридична наука в євроінтеграційному процесі: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – Тернопіль, 2014 – С. 44-47.

   Свобода Євгенія Юріївна Поняття діагностичних досліджень та їх місце в судово-почеркознавчій експертизі // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 316-320.

   Свобода Є.Ю. Судове почеркознавство: мультимедійний посібник / ЗЄ.Ю.Свобода. – К. : НАВС, 2016.

       Свобода Є.Ю. Науково-методичне забезпечення судової експертизи: сучасний стан та питання удосконалення  // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 275-278.

   Свобода Є.Ю. Особливості отримання зразків для проведення судово-почеркознавчої експертизи: методичні рекомендації //Свобода Є.Ю., Білоус І.В. – К., НАВС, 2016. – 72 с.

    Свобода Є.Ю., Абрамова В.М. Загальні теоретичні та практичні аспекти почеркознавчої експертизи в сучасній експертології // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 278-283.

   Свобода Є.Ю. Аналіз наукового доробку криміналістів-почеркознавців  / Свобода Є.Ю., Захаркіна А.Ю. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2  р, 2017. – С. 342-344.

   •          
   • Михальчук Тетяна Володимирівна
   • Наукові праці Михальчук Т.В.:

   Михальчук Т. В. Напрямки використання телекомунікаційних технологій у правоохоронній сфері / Т. В. Михальчук // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів – Х. : Право, 2006. – Вип. 6. – С. 76–82.

   Михальчук Т. В. Особливості використання телекомунікацій при проведенні окремих слідчих дій / Т. В. Михальчук // Юридична Україна. – 2007. – № 2(50). – С. 84–88.

   Михальчук Т. В. Використання при розслідуванні злочинів доказів, отриманих телекомунікаційним шляхом / Т. В. Михальчук // Вісник Академії адвокатури України. – 2007. – № 3 (10). – С. 126–134.

   Михальчук Т. В. Підвищення ефективності використання криміналістичних обліків на основі впровадження телекомунікаційних технологій / Т. В. Михальчук // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 143–148 .

   Михальчук Т. Телекомунікаційні технології в органах внутрішніх справ (напрями використання) / Т. Михальчук, В. Юсупов // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / Відп. редактори : В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Атака, 2010. – Т. IV. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 1009-1010.

   Михальчук Т. Телекомунікаційні технології, що використовуються у кримінальному судочинстві / Т. Михальчук, В. Юсупов // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / Відп. редактори : В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Атака, 2010. – Т. IV. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 1010.

   Михальчук Т. Проведення окремих слідчих дій з використанням телекомунікаційних технологій / Т. Михальчук, В. Юсупов // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / Відп. редактори : В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Атака, 2010. – Т. IV. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 797-798.

   Криміналістична техніка. Книга друга (частина друга). Навчальний посібник. – К. : КИЙ, 2011. – 352 с.

   Кофанов А. В. Методологія судово-балістичної методики : монографія / А. В. Кофанов, Т. В. Михальчук. – К. : «Три К», 2011. – 440 с.

   Кофанов А. В. Судова балістика – початок : монографія / А.В. Кофанов, Т.В. Михальчук. – Київ : «Три К», 2012. – 309 с.

   Михальчук Т.В. Попередні дослідження на стадії дослідчої перевірки / Т.В. Михальчук // Взаємодія слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС у ході дослідчої перевірки : проблемні питання : збірник матеріалів науково-практичного семінару. – К. : ННІПСК НАВС, 2012. – С. 106-109.

   Михальчук Т.В. Перспективи удосконалення і розвитку криміналістичної реєстрації / Т.В. Михальчук // Актуальні проблеми експертології : збірник матеріалів круглого столу. – К. : ННІПСК НАВС, 2012. – С. 136-140.

   Михальчук Т.В. Особливості використання спеціальних знань відповідно до кримінального процесуального кодексу України / Т.В. Михальчук, Є.Ю. Свобода // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень : збірник матеріалів круглого столу. – К. : ННІПФЕКП НАВС, 2013. – С. 223-225.

   Михальчук Т.В. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції / Т.В. Михальчук // Криминалистика и судебная експертиза : междуведомственный научно-методический сборник. – Вып. 58. – Ч. 1. – К. : МЮУ, 2013. – С. 138-145.

   Михальчук Т.В. Використання сучасних інформаційних технологій при проведенні судово-балістичних досліджень // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 252-256.

   •         
   • Волошин Олексій Гнатович

   Волошин О.Г. Участь спеціаліста у розслідуванні злочинів, вчинених наркоманами / О.Г. Волошин, О.О. Давидова // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – Спеціальний випуск №1. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 213.

   Волошин О.Г.Участь спеціаліста-криміналіста в слідчих діях : лекція. – К., 2005. – С. 76.

   Волошин О.Г. Використання технічних засобів під час криміналістичного дослідження паспортів / О.Г. Волошин //Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Київ, 22-23 листопада 2005р.). – К., 2006. – С. 94.

   Волошин О.Г. Використання допомоги спеціаліста-криміналіста в розслідуванні злочинів, пов’язаних з підробкою документів// Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 7 грудня 2007 р.). Кримінальний процес України в контексті європейських стандартів судочинства. – К., 2008. – С. 42.

   Волошин О.Г.Техніко-криміналістичне дослідження документів / О.В. Воробєй, І.М. Мельников, О.Г. Волошин. – К., 2008. – 303 с.

   Волошин О.Г. Використання слідів вогнепальної зброї для вирішення діагностичних та ідентифікаційних завдань / О.Г. Волошин // Судово-балістичні дослідження та суміжні галузі знань : матеріали Першого міжнародного науково-практичного семінару. – К., 2009. – С. 17.

   Волошин О.Г.Участь спеціаліста при проведенні слідчих дій у розслідуванні злочинів, вчинених наркоманами / О.Г. Волошин // Криминалистика и судебная експертиза : междуведомственный научно-методический сборник. – Вып. 55. – К. : МЮУ, 2009. – С. 47.

   Волошин О.Г. Трасологічні дослідження : курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова. – К., 2010. – 302 с.

   Волошин О.Г.Теоритичні основи судової експертизи : курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова. – К., 2010. – 271 с.

   Волошин О.Г. Викладання спецкурсу «техніко-криміналістичне забезпечення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів» / О.Г. Волошин //

   Правове і криміналістичне забезпечення розслідування окремих видів злочинів: сучасний стан, міжнародний досвід та перспективи розвитку : тези наукових доповідей та повідомлень круглого столу. – К., 2010. – С.34.

   Волошин О.Г. Процесуальні й організаційні питання експертної діяльності в ході розкриття і розслідування злочинів / О.Г. Волошин //Криміналістичне забезпечення розслідування та розкриття злочинів : збірник наукових тез та доповідей. – К., 2010. – С. 42.

   Криміналістична техніка. Книга друга. Навчальний посібник. – К. : КИЙ, 2010. – 352 с.

   Волошин О.Г. Основи розшуку особи за ознаками почерку / О.Г. Волошин //Актуальні проблеми почеркознавчих досліджень : матеріали науково-практичного семінару. – К., 2011. – С. 7.

   Волошин О.Г. Стадії і завдання проведення дослідження пневматичної зброї / О.Г. Волошин //Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів : науково-практична конференція. К., 2011. – С. 37.

   Волошин О.Г. Судові експертизи в кримінальному судочинстві / О.Г. Волошин //Актуальні проблеми експертології : збірник матеріалів круглого столу. – К. : ННІПСК НАВС, 2012. – С. 47-52.

   Волошин О.Г. Взаємодія слідчого і спеціаліста при проведенні відеозапису слідчої дії / О.Г. Волошин //Взаємодія слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС у ході дослідчої перевірки : проблемні питання : збірник матеріалів науково-практичного семінару. – К. : ННІПСК НАВС, 2012. – С. 43-49.

   Волошин О.Г. Технічні засоби, які застосовуються при проведенні комп’ютерно-технічної експертизи / О.Г. Волошин //Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2012. – С. 168.

   Волошин О.Г.Криміналістичне дослідження об’єктів інтелектуальної власності : курс лекцій /Волошин О.Г., Кофанов А.В., Кравчук О.В. – Хмельницький, 2012. – 259 с.

   Волошин О.Г. Особливості взаємодії слідчого і спеціаліста при одержанні зразків для експертного дослідження // Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Кримінальні проступки: теоретичне підґрунтя та шляхи вдосконалення законодавства України (м. Луганськ 18-28 березня, 2013). – Луганськ, 2013. – С. 30.

   Волошин О.Г. Процесуальні та тактичні підстави залучення спеціаліста до огляду місця події/ О.Г. Волошин //Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень : збірник матеріалів круглого столу. – К. : ННІПФЕКП НАВС, 2013. – С.57-62.

   Волошин О.Г. Організаційно-процесуальна взаємодія слідчого і спеціаліста-криміналіста при огляді місця події / О.Г. Волошин //Нормативно-правове регулювання судової експертизи : матеріали круглого столу. – К., 2013. – С. 38.

   Волошин О.Г. Криміналістичне дослідження печаток і штампів / О.Г. Волошин, О.О. Кравчук //Нормативно-правове регулювання судової експертизи : матеріали круглого столу. – К., 2013. – С. 44.

   Волошин О.Г. Методи та технічні засоби експертно-криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 96-100.

   Волошин О.Г. Реорганізація Експертної служби МВС України матеріалах круглого столу  // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 94-100.

   Волошин О.Г Визначення перспектив використання «нетрадиційних» методів отримання інформації в процесі боротьби зі злочинністю / Волошин О.Г.// Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 88-95.

   Волошин О.Г. Загальні відомості про процеси, що відображуються при нанесенні рельєфного зображення / Волошин О.Г., Поліщук В.В. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 95-100.

   Волошин О.Г. Історичні аспекти виникнення вибухових пристроїв / Волошин О.Г., Цибульник А.Д. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 100–104.

   Волошин О.Г.  Загальна характеристика корупції та діяльності по її ліквідації / Волошин О.Г., Поліщук В.В. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 104-109.

    

   Приходько Юрій Павлович
   Наукові праці Приходько Ю.П.:

   Приходько Ю.П.Деякі аспекти експертних досліджень обставин вибухів і пожеж / Ю.П. Приходько, О.Б. Шмерега // Криминалистика и судебная експертиза :матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції КНДІСЕ. — К., 2012. – Вып. 57.— С. 79-86.

   Приходько Ю.П. Проведення випробувань засобів локалізації вибуху / Ю.П. Приходько // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності :матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2011 року НАВС). – К., 2012. – С. 112-113.

   Приходько Ю.П. Використання кумулятивних зарядів для руйнування вибухонебезпечних та підозрілих предметів / Ю.П. Приходько // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2011 року НАВС). – К., 2012. – С. 126-127.

   Приходько Ю.П. Правовий статус експерта за новим КПК України / Ю.П. Приходько // Нормативно-правове регулювання судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу. – К., 2013. – С. 133-136.

   Приходько Ю.П. Спеціаліст у кримінальному провадженні / Ю.П. Приходько // Досудове розслідування у сучасних умовах: проблеми, тенденції та перспективи: збірник матеріалів науково-практичного семінару. – К., 2013. – С. 118-121.

   Дмитрук Р.С. Деякі питання криміналістичної характеристики придбання, зберігання, носіння та реалізації холодної зброї / Р.С. Дмитрук, Ю.П. Приходько // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Кофанов А.В., Матвієнко П.Є.; Київ. ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2013. – С. 88-90.

   Кофанов А.В. Особливості проведення огляду і збору слідової інформації на місці кримінального вибуху : методичні рекомендації / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, Ю.П. Приходько. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 36 с.

   Андреев А.Г. Особенности механизма образования следов на гильзах, стреляных в самодельном огнестрельном оружии / А.Г. Андреев, А.С. Винниченко, Ю.П. Приходько // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник наукових статей та тез доповідей. – К., 2013. – С. 10-18.

   Приходько Ю.П. Окремі об’єкти судово-балістичної експертизи / Ю.П. Приходько, В.А. Блажевська // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник наукових статей та тез доповідей. – К., 2013. – С. 36-38.

   Приходько Ю.П. Криміналістичне дослідження боєприпасів до ручної вогнепальної зброї / Ю.П. Приходько, В.С. Віщук // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник наукових статей та тез доповідей. – К., 2013. – С. 53-54.

   Приходько Ю.П. Деякі аспекти проблематики криміналістичної вибухотехніки на сучасному етапі розвитку / Ю.П. Приходько // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник наукових статей та тез доповідей. – К., 2013. – С. 269-270.

   Приходько Ю.П. Моделювання обстановки за слідами вибуху / Ю.П. Приходько, Б.Р. Хомко // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник наукових статей та тез доповідей. – К., 2013. – С. 270-273.

   Кофанов А.В. Актуальні питання розробки бортової навігаційної апаратури з елементами штучного інтелекту мобільного робота для розмінування вибухонебезпечних предметів / А.В. Кофанов, Ю.П. Приходько // Криминалистика и судебная експертиза :матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю КНДІСЕ. — К., 2013. – Вып. 58.— Ч. І. — С. 187-193.

    Приходько Ю.П. Розлідування злочинів, пов’язаних з використанням енергії вибуху / Ю.П. Приходько // Криминалистика и судебная експертиза : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю КНДІСЕ. — К., 2013. – Вып. 58.— Ч. IІ. — С. 181-185.

   Приходько Ю.П.Саморобна вогнепальна зброя: особливості та конструктивні характеристики // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 275-277.

   Приходько Ю.П.  Криміналістична характеристика слідів, виявлених на місці кримінального вибуху // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 286-288.

   Приходько Ю.П. Криміналістичне дослідження спеціальної зброї для безшумного ведення вогню // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 300-301.

   Приходько Ю.П. Щодо механізму утворення слідів на гільзах, стріляних в саморобній вогнепальній зброї // Актуальні питання нормативно-методичного забезпечення трасо логічних та балістичних експертиз: Матеріали міжвідом. наук.-практ. семінару (м. Київ, 21 квітня 2015 р.) / КНДІСЕ; уклад. А.О. Полтавський, О.В. Юдіна. – К., 2015. – 36 с. – (Бергерівські читання).

   Приходько Ю.П. Криміналістичний аналіз кримінального вибуху, як способу вчинення злочину  // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 259-261.

    Приходько Ю.П. Поняття «кримінальний вибух» та його криміналістичний аналіз / Ю.П. Приходько // Актуальні питання удосконалення нормативного забезпечення трасо логічних досліджень та досліджень зброї : Матеріали міжвідом. наук.-практ. семінару (м. Київ, 20 квітня 2016 р.) / КНДІСЕ; уклад. Гришко К.А., Виноградова В.С., Юдіна О.В., Якименко Р.В. – К., 2016. – 89 с. (V Бергерівські читання). – С. 49-51.

   Приходько Ю.П. Судова вибухотехнічна експертиза як джерело доказування при розслідуванні кримінальних вибухів: в матеріалах VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Дню юриста України «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення». – К.: НАВС., 2015. – 213 с.

   Приходько Ю.П. Характеристика слідів застосування вибухових пристроїв на місці кримінального вибуху: наукова стаття опублікована в науковому журналі «Молодий вчений» №10 (25) жовтень, 2015 року частина 2, Видавничий дім «Гельветика», (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз). 2015. – 125 с.

    Приходько Ю.П. Актуальні питання розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв / Приходько Ю.П. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 316–319.

    

   • Кофанова Олена Сергіївна
   • Наукові праці Кофанової О.С.:

   Кофанов А.В. Криміналістична техніка. Книга перша : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, О.С. Кофанова, О.В. Літвінова та ін. – К. : КИЙ, 2006. – 456 с.

   Кофанова О.С. Старинное, коллекционное огнестрельное оружие как объект искусствоведческой экспертизы / О.С. Кофанова // Судово-балістичні дослідження та суміжні галузі знань: тези наукових доповідей та повідомлень Першого міжнародного науково-практичного семінару. – Київ: Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Київського національного університету внутрішніх справ, 2009. – С. 64-68.

   Назаров В.В. Криміналістичне дослідження холодної зброї : Навчальний посібник / В.В. Назаров, О.О. Садченко, О.В. Шведова, О.С.Кофанова. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 171 с.

   Дослідженняхолодноїзброї [Текст] : навч.-метод. комплекс / [уклад. : Назаров В. В., Шведова О. В., Кофанова О. С.]. – К. : КНУВС, 2010. – 32 с.

   Кофанова О.С.Експертиза виробів з коштовних металів : методичні рекомендації / О.С.Кофанова, О.Л.Кобилянський. – Київ: КИЙ, 2010. – 64 с. – (серія “Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Криміналістичне дослідження металевих грошових одиниць. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 52 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанова О.С. Криміналістичне дослідження металевих грошових одиниць України : методичні рекомендації / О.С.Кофанова, О.Л. Кобилянський. – Київ: КИЙ, 2010. – 52 с. – (серія “Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанова О.С. Експертиза металів, сплавів та виробів з них : методичні рекомендації / О.С.Кофанова, О.Л. Кобилянський. – Київ: КИЙ, 2010. – 48 с. – (серія “Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Криміналістичне дослідження холодної зброї: Конспект лекцій. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 228 с. – (Серія « Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Теоретичні аспекти криміналістичного дослідження холодної зброї та схожих з нею предметів (пристроїв). – Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 46 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Методологічні та методичні аспекти криміналістичного дослідження холодної зброї та схожих з нею предметів (пристроїв). – Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 40 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Практичні аспекти криміналістичного дослідження холодної зброї та схожих з нею предметів (пристроїв). – Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 37 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанова О.С. Деякі аспекти класифікації сучасної гладко ствольної вогнепальної зброї // Актуальні питання нормативно-методичного забезпечення трасо логічних та балістичних експертиз: Матеріали міжвідом. наук.-практ. семінару (м. Київ, 21 квітня 2015 р.) / КНДІСЕ; уклад. А.О. Полтавський, О.В. Юдіна. – К., 2015. – 36 с. – (Бергерівські читання).

   Кофанова О.С. Особливості призначення та проведення судових експертиз за новим кримінальним процесуальним законодавством // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 175-178.

   Кофанова О.С. Особливості призначення та проведення судових експертиз за новим кримінальним процесуальним законодавством // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 175-178.

    Кофанова О.С. Криміналістичне дослідження холодної зброї та слідів її застосування: практикум / О.С. Кофанова, А.В. Кофанов. – К.: УкрДГРІ, 2017. – 100 с.  (Рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ протокол № 9 від 24.05.2017 року).

   Кофанова О.С. Сучасні технічні засоби та методи виявлення слідів дактилоскопічного походження /  Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції. – К. : Навчально-науковий інститут №2 НАВС, 2017. – С. 185-193.

   Кофанова О.С. Акт впровадження в освітній процес НАВС монографії «Використання спеціальних знань під час розслідування злочинних посягань на культурні цінності» (2017 р.) від 2.06.2017р.

    

   • Літвінова Олена Валеріївна
   • Наукові праці Літвінової О.В.:

   Кофанов А.В. Криміналістична техніка. Книга перша : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, О.С. Кофанова, О.В. Літвінова та ін. – К. : КИЙ, 2006. – 456 с.

   Волошин О.Г. Трасологічні дослідження : курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова. – К., 2010. – 302 с.

   Волошин О.Г. Теоритичні основи судової експертизи : курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова. – К., 2010. – 271 с.

   Кофанов А.В. Судова експертологія : Курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова, В.В. Індюкова. – К. : Три К, 2010. – 240 с.

   Літвінова О.В. Проблеми методичного забезпечення судових експертиз // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 201-204.

    

   • Примак Роман Миколайович

   Примак Р. М. Актуальність та специфіка відібрання зразків біологічного походженнярук при розслідуванні фактів безвісного зникнення особи / Примак Р. М., Кальченко Д. С. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 314–316.

    

   •      

    

    

    

    

    

    

    

 • Мультимедійні навчальні посібники

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Ірини Бекешкіної, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X