Українська версія сайту

Видання кафедри

 • Перелік друкованих видань

   Криміналістика : Підручник / А.В. Кофанов, П.Д. Біленчук, В.В. Головач, М.В. Салтевський. – К. : Право, 1997. – 256 с.

   Криміналістика : Підручник / А.В. Кофанов, П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий, М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко. – К. : Атіка, 1998. – 416 с.

   Признаки, используемые при проведении почерковедческих експертиз текстов, подписи и цифрових записей: Учебное пособие /Молибога Н.П., Абрамова В.М., Свобода Е.Ю. — К.: НАВСУ, 2000. — 68 с.

   Криміналістика. Друге видання : Підручник / А.В. Кофанов, П.Д. Біленчук, В.К. Лисиченко, Н.І. Клименко та ін. – К. : Атіка, 2001. – 544 с.

   Балістика: Дослідження вогнестрільної зброї. Криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство : Підручник / А.В. Кофанов, П.Д. Біленчук, О.Ф. Сулява. – К. : BeeZone, 2003. – 384 c.

   Альбом схем із судово-почеркознавчої експертизи : навч.посіб. / В. М. Абрамова , О. О. Садченко , Є. Ю. Свобода  — К. : вид-ць Паливода А.В., 2003. — 120 с.

   Зброєзнавство: Правові основи обігу вогнестрільної зброї : монографія / А.В. Кофанов, П.Д. Біленчук, О.Ф. Сулява. – К. : BeeZone, 2004. – 464 c.

   Криміналістичне дослідження гладкоствольної  вогнепальної зброї : монографія / А.В. Кофанов. – К. : КИЙ, 2005. – 192 с.

   Криміналістична техніка. Книга перша : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, О.С. Кофанова, О.В. Літвінова та ін. – К. : КИЙ, 2006. – 456 с.

   Судова (криміналістична) фотографія : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський. – К. : Пульсари, 2006. – 392 с.

   Судова фотографія. Видання друге : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський. – К. : Пульсари, 2006. – 384 с.

   Судово-почеркознавча експертиза : навч.-метод. посіб. / З. С. Меленевська, Є. Ю. Свобода, А. І. Шаботенко; за заг. ред. І. П. Красюка. — К. : Укр. центр духовн. культури, 2007. — 280 с.

   Техніко-криміналістичне дослідження документів : Навчально-методичний посібник / Воробей О.В., Мельников І.М., Волошин О.Г. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с.

   Визначення відстані пострілу при стрільбі з газових пістолетів і револьверів : Методичний посібник / А.В. Кофанов, В.В. Назаров. – К. : Знання України, 2008. – 59 с.

   Зразки висновків експерта з вирішення почеркознавчих задач: методичний посібник / Меленевська З.С., Шаботенко А.І., Шведова О. В. – К. : КНТ, 2009. – 96 с.

   Технічні засоби криміналістичних досліджень : Курс лекцій / А.В. Кофанов, В.В. Назаров. – К. : КИЙ, 2009. – 144 с.      

   Визначення відстані пострілу при стрільбі з гладкоствольної вогнепальної зброї : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, В.В. Назаров. – К. : ННІПСК КНУВС, 2009. – 57 с.

   Криміналістика: навчальна програма, тематичний план, методичне забезпечення: Навчальний посібник / А.В. Кофанов, П.Д. Біленчук, О.Л. Кобилянський. – К. : ННІПСК КНУВС, 2009. – 68 с.

   Криміналістична техніка. Книга друга : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, В.В. Арешонков, П.Д. Біленчук, О.Г. Волошин та ін. – К. : Кий, 2009. – 416 с. (Гриф МОН України, лист №1/11-6033 від 24.07.2009).

   Дактилоскопічні дослідження : навч. посіб. / Шведова О. В. – К. : КНТ, 2010. – 208 с.

   Криміналістичне дослідження холодної зброї: навчальний посібник / О.О. Садченко, В.В. Назаров, О.В. Шведова, О.С. Кофанова. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2010. – 272 с.     

   Судове почеркознавство: курс лекцій / З.С. Меленевська, Є.Ю. Свобода, А.В. Кофанов. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 120 с.

   Почеркознавчі дослідження [Текст]: навчально-методичний комплекс [уклад. : З.С. Меленевська, Є.Ю.Свобода]. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 98 с.

   Альбом загальних і окремих ознак почерку: навчально-методичний посібник / З.С. Меленевська, О.О. Садченко, Н.Г. Шпакович, А.І. Шаботенко, О.В.Шведова, Є.Ю. Свобода. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2010. – 175 с.

   Техніко-криміналістичне дослідження документів [Текст]: Навчально-методичний комплекс [уклад. : О.В. Воробей, О.О. Садченко, І.М. Мельников]. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 60 с.

   Трасологічні дослідження : Курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова. – К. : КНУВС, 2010. – 304 с.

   Теоретичні основи судових експертиз : Курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова. – К. : КНУВС, 2010. – 272 с.

   Почеркознавчі дослідження : Курс лекцій / А.В. Кофанов, З.С. Меленевська, Є.Ю. Свобода. – К. : КНУВС, 2010. – 134 с.

   Криміналістичні обліки в ОВС : Курс лекцій / А.В. Кофанов, С.І. Мендус, Є.Ю. Свобода. – К. : КНУВС, 2010. – 180 с.

   Судова експертологія : Курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова, В.В. Індюкова. – К. : Три К, 2010. – 240 с.

   Технічні засоби криміналістичних досліджень : Курс лекцій / А.В. Кофанов, В.В. Назаров. – К. : КНУВС, 2010. – 252 с.

   Криміналістичні та правові аспекти обігу вогнепальної зброї : Посібник / А.В. Кофанов, В.В. Індюкова. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2010. – 164 с.

   Судово-балістична експертиза : Навчально-практичний посібник / А.В. Кофанов, В.В. Арешонков. – Коростень : Триада С, 2010. – 392 с.

   Криміналістика. Питання і відповіді : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, Я.В. Кузьмічов, Ж.В. Удовенко, С.В. Хільченко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 280 с. (Гриф МОН України, лист №1.4/18-Г-92 від 10.01.2009).

   Кримінальна реєстрація та криміналістичні обліки : Курс лекцій / А.В. Кофанов, С.І. Мендус, Є.Ю. Свобода, В.В. Індюкова. – К. : Три К, 2011. – 148 с.

   Засоби виявлення знарядь та предметів злочину : Навчально-практичний посібник / А.В. Кофанов, А.В. Іщенко, М.В. Кобець. – К. : Три К, 2011. – 144 с. (Гриф МОН України, лист №1/11-4859 від 08.06.2010).

   Криміналістична техніка. Книга друга. Частина друга : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, С.В. Хільченко, Т.В. Михальчук та ін. – К. : Кий, 2011. – 352 с. (Гриф МОН України, лист №1/11-6033 від 24.07.2009).

   Судова експертиза документів із спеціальними засобами захисту : навчально-практичний посібник / О.О. Садченко, О.Л. Кобилянський, О.В. Шевченко. – К.: Укр. ДГРІ, 2011. – 188 с.

   Теорія і практика судового почеркознавства : навчально-методичний посібник / О.О. Садченко, З.С. Меленевська, Є.Ю. Свобода, О.В. Шведова. – К.: Укр. ДГРІ, 2011. – 192 с.

   Почеркознавчі дослідження: мультимедійний посібник / З.С. Меленевська, Є.Ю.Свобода. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2011.

   Техніко-криміналістичне дослідження документів: навч.посіб. / [авт. кол. О. В. Воробей, А. В. Кофанов]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 312 с.

   Альбом загальних та окремих ознак підпису: навчально-методичнийпосібник/З.С. Меленевська, Є.Ю. Свобода. – К. .: КкрДГРІ, 2012. – 82 с.

   Криміналістичне дослідження об’єктів інтелектуальної власності : Курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин. – Хмельницький: ХмЦНИ, 2012. – 264 с.

   Нормативно-правове регулювання судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2013. – 228 с.

   Судова експертиза у кримінальному процесі : навчально-практичний посібник / О.О. Садченко, Н.Д. Ковтун, С.М. Соловей, О.В. Шевченко. – К.: Укр. ДГРІ, 2013 – 233 с.

   Призначення судової експертизи у кримінальному провадженні : навчальний посібник / О.О. Садченко. – К.: Пульсар, 2013. – 238 с.

   Криміналістичне дослідження холодної зброї: Конспект лекцій / Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 228 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Тлумачний словник основних термінів з судового почеркознавства / Є.Ю. Свобода.— Київ.: КкрДГРІ, 2013 – 40 с.

   Судово-експерта діяльність: сучасний стан та перспективи розвитк; збірник матеріалів круглого столу. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 420 с.

   Лабораторний практикум з техніко-криміналістичного дослідження документів / О.В. Воробей - Київ 2017 - 72 с.

    

   Стратегія інформаційної безпеки України: правові засади захисту інформації: монографія [П. Д. Біленчук, Л. В. Борисова, О. Л. Кобилянський, В. О. Собина; за ред. П. Д. Біленчука]. К.: Укр ДГРІ, 2018. 288 с.

   Участь спеціаліста-криміналіста під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій : навчальний посібник [Є. Ю.Свобода, А. В. Кофанов, О. С. Кофанова, О. Г. Волошин, А. В. Самодин, М. П. Молибога, Т. В. Михальчук]. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 435 с.

    

   Галаган В.І., Удовенко Ж.В. Засада невтручання у приватне життя: законодавче унормування та напрями забезпечення під час кримінального провадження «Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування»: колект. монографія за заг.ред. [Ю. П. Аленіна; відпов.за вип. І. В. Гловюк]. Одеса, Видавничий дім «Гельветика», 2018. С.40-73.

    

   Участь спеціаліста-криміналіста під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій: навчальний посібник. [А. В. Кофанов, Є. Ю. Свобода, А. В. Самодін та інш]. Вінниця ТОВ «Нілан – ЛТД», 2018. 432 с.

    

   Приходько Ю. П., Луценко С. Г. Технічні характеристики та матеріальна частина ручних гранат, гранатометів і боєприпасів до них. Практичний посібник. К.: КНДІСЕ МЮ України, Укр ДГРІ-2018. 264 с. 

    

   Мазниченко Ю.О., Садченко О.О., Юсупов В.В. Словник термінів: термінологічний словник судово-трасологічної експертизи. К.: Талком, 2018. 132 с.

 • Перелік наукових публікацій
   •                                             Атаманчук Володимир Миколайович -  завідувач кафедри, кандидат юридичних наук

   1. Атаманчук В.М. Розслідування злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або заміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу [Текст] : метод. рек. / [Чернявський С.С., Брисковська О.М., Вознюк А.А. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 88 с.
   2. Атаманчук В.М. Окремі проблеми використання термінології криміналістичних експертиз / Атаманчук В.М. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 20-23. 
   3. Атаманчук В.М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51174 від 09.09.2013 «Методика розслідування злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або заміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу».
   4. Атаманчук В.М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72044 від 18.05.2017 програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Особливості розслідування окремих видів злочинів».
   5. Атаманчук В.М. Розкриття та розслідування шахрайств, учинених шляхом використання засобів мобільного зв’язку [Текст] : метод. рек. / [С.С. Чернявський, О.М. Брисковська, І.М. Максимчук та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 52 с.
   6. Атаманчук В.М. Висновок експерта та його структура / Актуальны проблеми розслідування злочинів [Текст] : зб. тез доповідей ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2014 р.) . – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 312 с. С. 130-131.
   7. Атаманчук В.М. Особливості кримінальних проваджень щодо безвісти зниклих осіб [Текст] : метод. рек. / [Чернявський С.С., Брисковська О.М., Вознюк А.А. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 104 с.
   8. Атаманчук В.М. Судова балістика та суміжні галузі знань : словник / [В.В. Арешонков, А.В. Кофанов, Г.А. Кушнір, В.М. Атаманчук та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 184 с.
   9. Атаманчук В.М. Криміналістика / [Текст] : підручник. / В.В. Пясковський, Ю.М. Чорноус, А.В. Іщенко, О.О. Алєксєєв та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
   10. Атаманчук В.М. Посібник криміналістика в питаннях і відповідях
   11. Атаманчук В.М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 65883 від 06.06.2016 програмний продукт «Мультимедійний підручник «Криміналістика».
   12. Атаманчук В.М. Історичний аналіз розвитку криміналістичних експертиз і становлення їх термінологічної системи/ В.Я. Радецька, В.М. Атаманчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (71). – С. 203–209.
   13. Атаманчук В.М. Сучасні проблеми функціонування мови судових експертиз / В.М. Атаманчук // Часопис Хмельницького університету управління та права. Університетські наукові записки – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права. – 2010. – №1 (33). – С. 201-205.
   14. Атаманчук В.М. Юридична і експертна термінологія: поняття, ознаки та особливості функціонування/ В.М. Атаманчук // Часопис Хмельницького університету управління та права. Університетські наукові записки – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права. – 2011. – №2 (39). – С. 189-195.
   15. Атаманчук В.М. Експертно-криміналістична термінологія у мові права / В.М. Атаманчук // Підприємництво, господарство і право . – К., 2012. – № 3. – С. 129-132.
   16. Атаманчук В.М. Сучасний стан термінології криміналістичних експертиз, її місце в системі юридичної термінології та проблеми використання / В.М. Атаманчук // Сборник научных трудов по материалам І научно-практической конференции „Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи”. – Симферополь. – 2008. – С. 163 – 167.
   17. Атаманчук В.М. Історичні особливості формування термінології судових експертиз в мові науки криміналістики. / В.М Атаманчук // Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции „Современные проблемы и пути их решения наук, транспорте, производстве и образовании”. – Одесса. – 2008. – C. 74 – 75.
   18. Атаманчук В.М. Проблема запозичення іншомовних слів у термінологічному апараті криміналістичних експертиз // Криміналістика у протидії злочинності. Тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 16 жовтня 2009 року) Видання присвячене 45-річчю кафедри криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ. – К.: «Хай-ТекПрес», 2009. – 532 с, С. 262 – 265.
   19. Атаманчук В.М. Експертно-криміналістична терміносистема: понятт та проблеми функціонування // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. VI Міжвузівській науково-практичній конференції (Київ, 5 листоп. 2010 р.) / В.В. Коваленко, О.М. Джужа, М.В. Костицький та ін. – К.: Нац. Акад. внутр. Справ, 2010. – 116 с.

   Атаманчук В.М. Окремі проблеми використання експертно-криміналістичної термінології у постановах про призначення експертизи // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 11 квітня 2013 р.) / Мін-во аграрної політики та прод-ва України ; Жит. нац. агроекологічний ун-т . – Ж. : ЖНАЕУ, 2013. – 201 с.

    

   •  

   • Садченко Олександр Олексійович – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри
   • Наукові праці Садченко О.О.:

   Садченко О.О. Криміналістичне дослідження холодної зброї: навчальний посібник / О.О. Садченко, В.В. Назаров, О.В. Шведова, О.С. Кофанова. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2010. – 272 с.  

   Садченко О.О. Судова експертиза документів із спеціальними засобами захисту : навчально-практичний посібник / О.О. Садченко, О.Л. Кобилянський, О.В. Шевченко. – К.: Укр. ДГРІ, 2011. – 188 с.

   Садченко О.О. Теорія і практика судового почеркознавства : навчально-методичний посібник / О.О. Садченко, З.С. Меленевська, Є.Ю. Свобода,       О.В. Шведова. – К.: Укр. ДГРІ, 2011. – 192 с.

   Садченко О.О. Судова експертиза у кримінальному процесі : навчально-практичний посібник / О.О. Садченко, Н.Д. Ковтун, С.М. Соловей,                О.В. Шевченко. – К.: Укр. ДГРІ, 2013 – 233 с.

   Садченко О.О. Судова експертиза у правозастосовчому процесі : збірник нормативно-правових актів / О.О. Садченко. – К.: Укр. ДГРІ, 2013 – 234 с.

   Садченко О.О. Призначення судової експертизи у кримінальному провадженні : навчальний посібник / О.О. Садченко. – К.: Пульсар, 2013. – 238 с.

   Садченко О.О. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз: становлення, розвиток та основні напрями діяльності (1913-2012) : наукове видання / О.О. Садченко, Н.І. Клименко, Г.М. Янкович, В.П. Колонюк,         В.В. Федчишина. – К.: Пульсари, 2013. – 210 с.

   Садченко О.О. Спеціальні антропологічні знання та їх роль у формуванні криміналістичної антропології // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 58-63.

   Садченко О.О. Біометричні технології ідентифікації людини // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 89-92.

   Садченко О.О. Наукові основи ідентифікації особи за рисами зовнішності // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 139-142.

   Садченко О.О. Криміналістичний аналіз змін зовнішності людини // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 147-151.

   Садченко О.О. Принципи пред’явлення для впізнання людини // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 301-305.

   Садченко О.О. Потреби експертної практики як відображення проблем і тенденцій розвитку // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 305-308.

   Садченко О.О. Іконографія Івана Мазепи, як об’єкт портретної експертизи // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 311-315.

   Садченко Олександр Олексійович Поняття, види, зміст експертної методики // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 418-422.

   Садченко О.О. Вогнепальна зброя як об’єкт культурної спадщини // Актуальні питання нормативно-методичного забезпечення трасо логічних та балістичних експертиз: Матеріали міжвідом. наук.-практ. семінару (м. Київ, 21 квітня 2015 р.) / КНДІСЕ; уклад. А.О. Полтавський, О.В. Юдіна. – К., 2015. – 36 с. – (Бергерівські читання).

       Садченко О.О Особливе вираження системи управління якістю ДСТУ І90/ІЕС 17025:2005 у підрозділів експертної служби МВС України / О.О. Садченко // KELN:NAUKA.OSWITA.PRAWO.ZARZADZANIE,TOOLZ, №1(12)2016. – C.185-190.

   Садченко О.О. Розвиток концепцій соціального і ресурсного забезпечення судово-експертної діяльності / О.О. Садченко // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю. – Київ.  ННІ№2 НАВС. – К.: ННІ №2 НАВС, 2016. – С. 268-272.

   Садченко О.О. Характеристика предмета злочинних посягань на культурні цінності / Садченко О.О.// Криминалистика и судебная экспертиза. – К. : Минюст, 2017. – С. 165–176.

    

   •   Котляренко Лідія Теодорівна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри
   • Наукові праці Котляренко (Виклюк) Л.Т.:

    Виклюк Л.Т. Особливості функціонально-морфологічних змін печінки при токсичному гепатиті в залежності від індивідуальної резистентності організму до гіпоксії / Андрейчин М.А., Гнатюк М.С., Виклюк Л.Т.// Фізіологічний журнал. – 1993. – Т. 39. – № 2-3. – С. 52-56.

    Виклюк Л.Т. Функціонально-структурні зміни печінки при токсичному гепатиті в залежності від індивідуальної резистентності організму / Л.Т. Виклюк // Наукова конференція молодих вчених Тернопільського медичного інституту ім. акад. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 1993. – С. 8-9.

    Виклюк Л.Т. Імунний статус при токсичних гепатитах у тварин з різною стійкості до гіпоксії / Виклюк Л.Т., Гнатюк М.С.// Практичні аспекти медичної імунології: Тези наукової конференції. – Тернопіль, 1993. – С. 27-28.

    Виклюк Л.Т. Особенности функционально-морфологических изменений печени при токсическом гепатите в зависимости от индивидуальной резистентности организма / Андрейчин М.А., Гнатюк М.С., Виклюк Л.Т.//Депоновано в Укр. ТНТІ. – 12.03.93, № 476 – Ук. 93. – 11 с.

    Vykluk L.T.Structural and functional liver changes in toxic hepatitis animals with different resistants to hypoxia / Andreychin М.А., Gnatyuk M.S., Vykluk L.T.// 16 Congress of the Polish anatomical society with international participation. September 16-19 1993. Abstracts. Olsztyn – Poland. – P. 4-5.

    Виклюк Л.Т. Вплив попередніх гіпоксичних тренувань на перебіг токсичного гепатиту в експерименті / Л.Т. Виклюк// Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль, 1994. – С. 262-263.

    Виклюк Л.Т. Токсичний гепатит у тварин з різною стійкістю до гіпоксії : автореферат кандидатської дисертації / Л.Т. Виклюк. –Тернопіль: Лілея. – 1995. – 21 с.

    Виклюк Л.Т. Вплив антигіпоксанту натрію оксибутирату на перебіг токсичного гепатиту в експерименті / Л.Т. Виклюк// Актуальні питання реабілітації гастроентерологічних хворих. Науково-практичний симпозіум (18-19 квітня, 1996). – Чернівці. – С. 55.

    Виклюк Л.Т. Особенности радиозащитного питания в условиях радиационного загрязнения среды обитания на Украине / Л.Т. Виклюк// Новое в безопасности жизнедеятельности и экологии. – Санкт-Петербург, Россия(14-16 октября 1996). – С. 166-168.

    Виклюк Л.Т. Один із перших / Виклюк Л.Т., Шпінь Ю.В.// Международная научная конференция, посвященная 140-летию со дня рождения А.А. Браунера (7-8 октября 1997 г.) памяти профессора А.А. Браунера: Сборник воспоминаний и научных трудов. – Одеса: Астропринт, 1997. – С. 40-43.

    Виклюк Л.Т.,  М.М. Тереховський – визначний український медик XVIII століття / Л.Т. Виклюк// Історія освіти, науки і культури України в етапах, напрямках, школах, іменах : матеріали VII наукової конференції молодих вчених(Київ, 20-21травня 1996 р.). – Київ, 1997. – С. 22-23.

    Виклюк Л.Т. Традиційні погляди педагогів і психологів про вплив середовища на особистість / Л. Виклюк, Я. Бугерко // Наука і освіта: Збірник наукових праць міжнародної конференції “Наука і освіта” АН Вищої школи України (11-13 грудня 1997). – Книга 1. – Київ,1997. – С. 13-16.

    Виклюк Л.Т.  Екологія лікарських рослин Касперівського ландшафтного заказника та його околиць / Виклюк Л.Т., Курик М.Б. // Методичні основи викладання та наукові проблеми екології сьогодення : матеріали конференції (23 грудня 1997). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. – С. 14-16.

    Виклюк Л.Т. Екологічні проблеми Чортківського регіону /         Морозюк  І.Й., Мазурик  М.Я., Виклюк Л.Т. // Методичні основи викладання та наукові проблеми екології сьогодення: Матеріали конференції (23 грудня 1997). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. – С. 48-49.

    Виклюк Л.Т. Біологія: програма для студентів медичних училищ зі спеціальностей «Лікувальна справа» та «Медсестринська справа» / Л.Т. Виклюк. – Чортків, 1997. – 15 с.

    Виклюк Л. Особливості функціонального стану організму дівчат з різним рівнем артеріального тиску в зоні радіоактивного забруднення / Виклюк Лідія, Солоденко Таміла, Фока Іван, Понижайло Ольга, Гнатюк Наталія, Сверепчук Андрій // 2-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (6-8 травня 1998 р.). – Тернопіль: «Укрмедкнига», 1998. – С. 102-103.

    Виклюк Л.Т. Деякі аспекти методологічної освіти в дзеркалі філософських роздумів / Л.Т. Виклюк// Вісник Дніпропетровського університету, 1998. – Випуск 3. – С. 63-66.

    Виклюк Л.Т. До проблеми викладання інтегрованого курсу “Природознавство” в старших класах загальноосвітньої школи / Л.Т. Виклюк// Науковий журнал “Придніпровський науковий вісник”. Філософія. Педагогіка. – 1998. – № 91 (158). – С. 93-98.

    Виклюк Л.Т. Біологія. Програма для медичних училищ України / Л.Т. Виклюк. – Київ. – 1998. – 16 с.

    Виклюк Л.Т. Сучасні проблеми еволюційної біології / Л.Т. Виклюк//Історія української науки на межі тисячоліть : Збірник наукових праць. – Київ, 1999. – С. 61-62.

    Виклюк Л.Т. Методологічні основи викладання природничих наук у старшій школі / Л.Т. Виклюк, Л.С. Білик // Психолого-педагогічні проблеми підготовки кадрів у системі ступеневої освіти: Матеріали науково-практичної конференції. – К., 1999. – С. 35-43.

    Виклюк Л.Т. Формирование экологического мышления у студентов экономического вуза / Л.Т. Виклюк// Материалы научных чтений «Белые ночи – 1999» (1-3 июня 1999г.). – Санкт-Петербург, 1999. – Том 3. – С. 396-397.

    Виклюк Л.Т. Формирование экологического мышления в студентов медицинского вуза / Л.Т. Виклюк// Материалы Международного экологического симпозиума «Перспективные информационные технологии и проблемы управления рисками на пороге нового тысячелетия» в рамках научных чтений «Белые ночи – 2000» (1-3 июня 2000г.). – Санкт-Петербург, 2000. – Том 1. – Часть 2. – С. 768-772.

    Виклюк Л.Т. Морфометрична оцінка вікових змін дванадцятипалої кишки в експериментальних тварин / М.С. Гнатюк, Л.Т. Виклюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2000. – №3 (10). – С. 40-43.

    Виклюк Л.Т. Вікові зміни локального імунного гомеостазу різних відділів шлунково-кишкового тракту / Л.Т. Виклюк, М.С. Гнатюк, Н.В. Шамрай,  Рибіцька Л.Н. // ІІІ Національний конгрес геронтологів і геріатрів України : тези (26-28 вересня 2000 р.).– Київ. – С. 87.

    Виклюк Л.Т. Морфометрична оцінка структурної перебудови тонкої кишки під впливом токсинів блідої поганки / Л.Т. Виклюк, Н.Є. Лісничук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Випуск 6. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2001. – С. 79.

    Виклюк Л.Т. Метод корекції дозування токсинів блідої поганки залежно від співвідносної маси білих щурів / М.Я. Яковенко, Л.Т. Виклюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Випуск 6. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2001. – С. 93.

    Виклюк Л.Т.Організація самостійної роботи студентів з медичної біології на факультеті бакалаврату та молодших спеціалістів медицини / Н.А. Кулікова, С.М. Марчишин, Л.Т. Виклюк, М.Я. Яковенко, Т.В. Бігуняк,  Р.Є. Нечай // Навчально-методична конференція «Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів». – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2001. – С.30-31.

    Виклюк Л.Т. Вплив отруєння блідою поганкою на систему регуляції агрегатного стану крові білих щурів / Л.Т. Виклюк, В.І. Жулкевич // V Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 2001. – Тернопіль, «Укрмедкнига». – С.152.

    Виклюк Л.Т. Морфометричний аналіз вікових змін частин тонкої кишки в експериментальних тварин / М.С. Гнатюк, Н.Є. Лісничук, Л.Т. Виклюк, Л.П. Масловська // Історія та сучасні досягнення фізіології в Україні : матеріали наукової конференції фізіологів України, присвячена 160-річчю Національного медичного університету. – Київ, 2001. – С. 114-115.

    Виклюк Л.Т. Організація самостійної роботи студентів при вивченні медичної біології / С.М.Марчишин, Н.А.Кулікова, М.Я.Яковенко, Р.Є. Нечай, Л.Т.Виклюк, Т.В.Бігуняк // Медична освіта. –№3. – 2001. – С. 36-37.

    Виклюк Л.Т. Медична ботаніка. Анатомія рослин: Методичні вказівки до практичних занять для студентів фармацевтичного факультету / С.М. Марчишин, Р.Є. Нечай, Н.А. Кулікова, М.Я. Яковенко, Л.Т. Виклюк. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 96 с.

    Виклюк Л.Т. Морфометрична характеристика слизової оболонки частин неураженої тонкої кишки в експериментальних тварин / М.С.Гнатюк, Л.Т. Виклюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2002. –№1 (16). – С. 68-71.

    Виклюк Л.Т. Структурні зміни тонкої кишки при отруєнні блідою поганкою / Л.Т.Виклюк, М.С.Юзик // Тези доповідей науково-практичної конференції «Організація токсикологічної допомоги в Україні» (20-21 травня 2002 року). – Київ. – С. 114.

    Виклюк Л.Т. Морфофункціональні особливості судинного русла частин дванадцятипалої кишки / Л.Т.Виклюк // VI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених(21-23 травня 2002). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 263.

    Виклюк Л.Т. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію №11 від 27.05.2002 року – Гнатюк М.С, Виклюк Л.Т. – «Спосіб визначення локалізації та кількості лімфатичних фолікулів у тонкій кишці».

    Виклюк Л.Т. Морфологія судинного русла клубової кишки при дії на організм токсинів блідої поганки / Л.Т.Виклюк, Р.М. Гнатюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник наукових праць XLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції (7 червня 2002). – С.121.

    Виклюк Л.Т. Вплив токсинів блідої поганки на структурно-функціональні зміни у стінці тонкої кишки / Л.Т. Виклюк, Н.А. Кулікова, Р.Є. Нечай // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник наукових праць XLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції (7 червня 2002). – С.122.

    Виклюк Л.Т. Застосування комп’ютерних технологій при викладанні медичної паразитології / М.М. Корда, Н.А. Кулікова, С.М. Марчишин, М.Я. Яковенко, Р.Є. Нечай, Т.В. Бігуняк, Л.Т. Виклюк, О.С. Покотило, М.І. Шанайда // Медична освіта. – №2. – 2002. – С. 53-54.

    Виклюк Л.Т. Особливості викладання медичної біології іноземним студентам / М.М. Корда, Н.А. Кулікова, С.М. Марчишин, М.Я. Яковенко, Р.Є. Нечай, Т.В. Бігуняк, Л.Т. Виклюк, О.С. Покотило, М.І. Шанайда // Медична освіта. –№ 3. – 2002. – С. 154-156.

    Виклюк Л.Т. Місцеві імунні реакції у клубовій кишці в експериментальних тварин при отруєнні блідою поганкою / М.С.Гнатюк, Л.Т. Виклюк // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького. – Том 4 (№2). – Частина 1. – 2002. – С.24-30.

    Виклюк Л.Т. Структурно-функціональні зміни у стінці порожньої кишки під впливом токсинів блідої поганки / М.С. Гнатюк, Л.Т. Виклюк // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна гастроентерологія: питання діагностики та лікування»:Збірник наукових праць, присвячений 80-річчю Харківської медичної академії післядипломної освіти. – Харків, 10-11 жовтня 2002. – С. 17-18.

    Виклюк Л.Т. Структурна перебудова стінки дванадцятипалої кишки при отруєнні блідою поганкою / М.С. Гнатюк, Л.Т. Виклюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 19-21 вересня 2002 року. – С. 10-11.

    Виклюк Л.Т. Структурно-функціональні паралелі між станом перекисного окислення ліпідів та антиоксидантним захистом й особливостями уражень порожньої кишки при отруєнні організму блідою поганкою / М.С.Гнатюк, Л.Т.Виклюк // Медична хімія. – Том 4. – №3. – 2002. – С.25-28.

    Виклюк Л.Т. Патофізіологічні передумови для прискорення відновлення рухової функції кишечника в умовах механічної кишкової непрохідності / М.С. Гнатюк, В.В. Бенедикт, О.В. Лисенко, Л.Т. Виклюк // Фізіологічний журнал. – Том 48. – №4. – 2002. – С. 117.

    Виклюк Л.Т. Структурно-функціональні зміни в тонкій кишці при отруєнні блідою поганкою в залежності від особливостей вегетативної регуляції/ М.С. Гнатюк, Л.Т. Виклюк // Матеріали міжнародної конференція присвяченої пам’яті професора Шостаковської Ірини Василівни (11-12 жовтня 2002 р., м. Львів). – С. 53.

    Виклюк Л.Т. Хронобіологічні аспекти уражень дванадцятипалої кишки при отруєнні блідою поганкою / М.С.Гнатюк, Л.Т.Виклюк // Матеріали науково-практичної конференції«Сучасні аспекти хронобіології і хрономедицини» з міжнародною участю (16-18 жовтня 2002 року, м. Чернівці) // Буковинський медичний вісник. – Том 6. – № 3-4. – 2002. – С. 140-143.

    Виклюк Л.Т. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 22 від 26.11.2002 року – Гнатюк М.С, Виклюк Л.Т. – «Пристосування для зняття грудних відведень електрокардіограми у дрібних лабораторних тварин».

    Виклюк Л.Т. Особливості локальних імунних реакцій у частинах тонкої кишки при отруєнні блідою поганкою експериментальних тварин / М.С. Гнатюк, Л.Т. Виклюк // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького. – Том 4 (№2). – Частина 5. – 2002. – С. 130-136.

    Виклюк Л.Т. Медична паразитологія: Компакт-диск / Н.А. Кулікова, О.С. Покотило, М.М. Корда, Виклюк Л.Т. та ін. – Тернопіль, 2002.

    Виклюк Л.Т. Морфофункціональна характеристика різних частин тонкої кишки / М.С.Гнатюк, Л.Т. Виклюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2002. –№4 (19). – С. 59-61.

    Виклюк Л.Т. Місцеві імунні процеси в тонкій кишці при отруєннях блідою поганкою / М.С. Гнатюк, Л.Т. Виклюк // Материалы конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора физиологии, академика Р.О. Файтельберга. – Одесса, 10-12.01.2003. – С. 71-73.

    Виклюк Л.Т. Імуноморфологічні зміни у дванадцятипалій кишці при отруєнні блідою поганкою / М.С. Гнатюк, Л.Т. Виклюк // «Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології» Луганського державного медичного університету: Збірник наукових праць. – Випуск 9. – Київ-Луганськ, 2003. – С. 161-166.

    Виклюк Л.Т. Навчально-методичні матеріали, які застосовуються при викладанні медичної біології / Н.А. Кулікова, М.Я. Яковенко, Л.Т. Виклюк,  Т.В. Бігуняк, О.С. Покотило, М.В. Самборський // Медична освіта. – №2. – 2003. – С. 140-141.

    Виклюк Л.Т. Структурно-функціональні зміни в клубовій кишці при отруєнні блідою поганкою / Гнатюк М.С., Виклюк Л.Т.// Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (до 120-річчя від дня народження О.М. Мерзеєва). – Випуск 5. – 24-25 квітня 2003 р., м. Київ. – С.135-136.

    Виклюк Л.Т. Особливості викладання медичної біології у сучасних умовах / Н.А. Кулікова, М.Я. Яковенко, Л.Т. Виклюк, О.С. Покотило, Т.В. Бігуняк, М.В. Самборський // Формування сучасної концепції викладання теоретичних природних дисциплін в медичних освітніх закладах (хімія, фізика, біологія): Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (20-23 травня 2003 р.). – Харків, ХДМУ, 2003. – С. 73-74.

    Виклюк Л.Т. Структурні зміни відділів тонкої кишки при отруєнні блідою поганкою / Л.Т. Виклюк// VІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 2003. – 21-23 травня 2003. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – С. 223.

    Виклюк Л.Т. Пат. 55691 A Україна, МКИ 7 G09В23/28. Спосіб моделювання уражень тонкої кишки токсинами блідої поганки / М.С. Гнатюк, Л.Т. Виклюк. – 2002043509; Заявл. 26.04.02; Опубл. 15.04.03; Бюл. № 4.

    Виклюк Л.Т. Структурно-функціональна перебудова тонкої кишки при отруєнні блідою поганкою в залежності від особливостей вегетативної регуляції / Гнатюк М.С., Виклюк Л.Т., Кулікова Н.А.// Міжрегінальна науково-практична конференція “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” (3 червня 2003 року, м. Тернопіль). – №1. – С. 137.

    Виклюк Л.Т. Локальні імунні реакції в порожній кишці при отруєнні блідою поганкою експериментальних тварин / М.С. Гнатюк, Л.Т. Виклюк // Науковий вісник Ужгородського університету (Серія біологія). – Випуск №12. – 2003. – С. 214-216.

    Виклюк Л.Т. Біохімічні та імунологічні аспекти в патогенезі уражень клубової кишки при отруєнні блідою поганкою / М.С. Гнатюк, Л.Т. Виклюк // Медична хімія. – 2003. – №3. – С. 72-75.

    Виклюк Л.Т. Морфометрична оцінка структурно-функціональних змін дванадцятипалої кишки при дії на організм токсинів блідої поганки / Л.Т. Виклюк // Современные проблемы токсикологии, 2003. – № 3. – С. 63-65.

    Виклюк Л.Т. Особливості відновлення моторики шлунково-кишкового тракту у хворих після холецистектомії / Бенедикт В.В., Гнатюк М.С.,      Виклюк Л.Т. // Вісник морської медицини. – 2003. – № 2(21). – С. 37-39.

    Виклюк Л.Т. Пат. 63140 A Україна, МКИ 7 G09В23/28. Спосіб моделювання уражень тонкої кишки / М.С. Гнатюк, Л.Т. Виклюк. – 200310363; Заявл. 15.01.03; Опубл. 15.01.04; Бюл. № 1.

    Виклюк Л.Т. Вплив отруєння блідою поганкою на структурно-морфологічну перебудову тонкої кишки й на систему регуляції агрегатного стану крові в експериментальних тварин / Виклюк Л.Т., Гнатюк Р.М.// Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених гігієністів, токсикологів, хіміків-аналітиків “Сучасні проблеми гігієни, токсикології та аналітичної хімії” (3-4 квітня 2003 р., м. Київ). – К., 2003. – С. 15-16. – Режим доступу: http://www.medved.kiev.ua/Sbor_tez/Sbor_tez/Molodie_Uchenie.pdf

    Виклюк Л.Т. Особливості структурно-функціональних змін у тонкій кишці при отруєнні блідою поганкою / Виклюк Л.Т., Гнатюк Р.М. // “ХИСТ” Всеукраїнський студентський медичний журнал. – 2004. – Вип.5. – С. 70-71.

    Виклюк Л.Т. Особливості адренергічної інервації в тонкій кишці при отруєнні блідою поганкою / Гнатюк М.С., Виклюк Л.Т.// Матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження М.І. Зазибіна “Гістологія та ембріогенез периферійної нервової системи”. – Київ, 2004. – С. 33.

    Виклюк Л.Т. Організація самостійної роботи студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології / Виклюк Л.Т., Кулікова Н.А., Покотило О.С., Бігуняк Т.В., Самборський М.В., Привроцька І.Б. // Матеріали науково-методичної конференції “Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця” (5-6 квітня 2004 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 44-47.

    Виклюк Л.Т. Структурні зміни кровоносних судин і нервових елементів тонкої кишки при отруєнні блідою поганкою / Гнатюк М.С., Виклюк Л.Т.// Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів “Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей” (30-31 березня 2004 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С.31-32.

    Виклюк Л.Т. Екологізація медичної і фармацевтичної освіти – важлива умова формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін /Кулікова Н.А., Виклюк Л.Т. // “Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах (хімія, фізика, біологія): Матеріали ІІ Міжрегіональної науково-практичної конференції (18-20 травня 2004 року). – Харків, ХДМУ, 2004. – С. 11-12.

    Виклюк Л.Т. Структурно-функціональні зміни в порожній кишці експериментальних тварин при отруєнні блідою поганкою / М.С. Гнатюк,     Л.Т. Виклюк// Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького. – Том 6 (№ 1). – Частина 2. – 2004. – С. 132-135.

    Виклюк Л.Т. Вплив олігопептидних препаратів на структурні зміни порожньої кишки при отруєнні блідою поганкою / Гнатюк М.С., Виклюк Л.Т., Гнатюк Л.А., Сосінський Є.М.// Міжнародна науково-практична конференція “Пробіотики – ХХІ століття. Біологія. Медицина. Практика” (20-22 травня 2004 р., м. Тернопіль). – С. 24-30.

    Виклюк Л.Т. Стан адренергічної інервації дванадцятипалої кишки при отруєннях токсинами блідої поганки / Гнатюк М.С., Виклюк Л.Т. // Матеріали конференції (збірник наукових робіт) Першої Всеукраїнської наукової конференції “Карповські читання” (фундаментальні питання сучасної медицини, морфологічні і фізіологічні аспекти теоретичної медицини) (18-21 травня 2004 року). – Дніпропетровськ, 2004. – С. 13.

    Виклюк Л.Т. Вплив отруєння блідою поганкою на структурну перебудову тонкої кишки й на систему регуляції агрегатного стану крові в експериментальних тварин / Виклюк Л.Т., Гнатюк М.С.// Матеріали XLVII підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка І.Я. Горбачевського “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” (3-4 червня 2004 року, м. Тернопіль). – С. 121-122.

    Виклюк Л.Т. Структурна гетерогенність міоцитів м’язової оболонки дванадцятипалої кишки експериментальних тварин / М.С. Гнатюк, Л.Т. Виклюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2004. – № 1-2 (23). – С. 14-18.

    Виклюк Л.Т. Імуноморфологічний і морфометричний аналізи змін у тонкій кишці при отруєнні блідою поганкою / Гнатюк М.С., Виклюк Л.Т.// Клінічна та експериментальна патологія. – 2004. – Т. ІІІ. – № 2. – Ч. 2. – С. 518-521.

    Котляренко Л.Т. Морфометрична оцінка структурних змін у клубовій кишці при отруєнні блідою поганкою / М.С. Гнатюк, Л.Т. Котляренко // Матеріали Міжнародної конференції “Клітинні і субклітинні механізми функціонування травної системи”, приуроченої до 80-ліття з дня народження проф. Шостаковської І.В. (7-9 жовтня 2004 р.). – Львів, 2004. – С. 18.

    Виклюк Л.Т. Структурна гетерогенність міоцитів м’язової оболонки тонкої кишки / М.С. Гнатюк, Л.Т. Виклюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія (фах. мед. ж.). – 2004. – Т. 3. – № 3. – С. 44.

    Котляренко Л.Т. Морфофункціональний стан судинного русла порожньої кишки при отруєнні блідою поганкою / М.С. Гнатюк, Л.Т. Котляренко // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій” (16-18 жовтня 2004 р., м. Чернівці). – 2004. – С.97-99.

    Виклюк Л.Т. Медична біологія: Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів першого курсу медичного факультету / Н.А. Кулікова, М.Я. Яковенко, Л.Т. Виклюк, О.С. Покотило, Т.В. Бігуняк,   М.В. Самборський. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 35 с.

    Виклюк Л.Т. Імуноморфологічні зміни в клубовій кишці білих щурів при отруєнні токсинами блідої поганки / М.С. Гнатюк, Л.Т. Виклюк // Біологія тварин. – 2004. – Т. 6. – № 1-2. – C. 291-295.

    Котляренко Л.Т. Медична біологія: Методичні вказівки до практичних занять для студентів першого курсу медичного факультету / Н.А. Кулікова, М.М. Корда, М.Я. Яковенко, Р.Є. Нечай, Л.Т. Котляренко, С.М. Марчишин, О.С. Покотило, Т.В. Бігуняк. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 140 с.

    Котляренко Л.Т. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 31 від 26 жовтня 2004 року – Гнатюк М.С, Котляренко Л.Т. – «Спосіб розтину стінки кишки при моделюванні перфоративного перитоніту».

    Котляренко Л.Т. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 32 від 28 жовтня 2004 року – Котляренко Л.Т., Гнатюк М.С. – «Пристрій для фільтрування розчинів».

    Котляренко Л.Т. Особливості змін гемомікроциркуляторного русла тонкої кишки дослідних тварин при отруєнні блідою поганкою / Гнатюк М.С., Котляренко Л.Т.// Від фундаментальних досліджень до прогресу в медицині: Мат. наук.-практ. конф. з міжн. участю, присвяченої 200-річчю з дня заснування державного медичного університету(м. Харків, 17-18 січня 2005 року). – Харків: ХДМУ, 2004. – С. 15.

    Котляренко Л.Т. Імуногістохімічні та структурні зміни в тонкій кишці при отруєнні блідою поганкою / М.С. Гнатюк, Л.Т. Котляренко // Мат. всеукр. наук.-практ. конф. «Організаційні, медико-фармацевтичні і методичні аспекти медицини катастроф» (18-19 січня 2005 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедгнига, 2005. – С. 60-62.

    Котляренко Л.Т. Структура і форми організації навчального процесу на кафедрі медичної біології в умовах впровадження кредитно-модульної системи / Покотило О.С., Котляренко Л.Т., Кулікова Н.А., Бігуняк Т.В., Самборський М.В., Привроцька І.Б.// Наук.-методична конф. «Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти» (14-15 квітня 2005 р., м. Тернопіль). – С. 404-408.

    Котляренко Л.Т. Замойська академія – перша вища медична школа в Україні / Л.Т. Котляренко// Мат. VIII міжн. наук.-практ. конф. “Наука і освіта 2005” (7-21 лютого 2005 р.). – Т. 28. Медицина. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 18-19.

    Котляренко Л.Т. Застосування інформаційних технологій при викладанні медичної біології / Котляренко Л.Т., Кулікова Н.А.// Мат. всеукр. наук.-практ. конф. «Медична інформатика 2005» (16-17 травня 2005 р.). – Тернопіль, 2005. – С. 11-13.

    Котляренко Л.Т. Морфометрична оцінка структурних змін артерій тонкої кишки при отруєнні блідою поганкою / Котляренко Л.Т., Гнатюк М.С.// Збірка тез наук.-практ. конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Перші марзеєвські читання) (21-22 квітня 2005 р., м. Київ). – 2005. – С. 180.

    Котляренко Л.Т. Особливості змін гемомікроциркуляторного русла порожньої кишки дослідних тварин при отруєнні блідою поганкою / Котляренко Л.Т., Гнатюк М.С.// Мат. XLVIII підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» (3 червня 2005 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2005. – С. 184-185.

    Виклюк Л.Т. Медична біологія. Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації / Пішак В.П., Бажора Ю.І., Ковальчук Л.Є., Воробець З.Д., Піскун Р.П., Гарець В.І., Федченко С.М., Виклюк Л.Т. – Київ, 2005. – 54 с.

    Виклюк Л.Т. Сучасні проблеми молекулярної біології. Програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації / Пішак В.П., Бажора Ю.І., Ковальчук Л.Є., Воробець З.Д., Піскун Р.П., Гарець В.І., Федченко С.М., Виклюк Л.Т. – Київ, 2005. – 19 с.

    Котляренко Л.Т. Структурна перебудова судин клубової кишки дослідних тварин при отруєнні блідою поганкою / М.С.Гнатюк, Л.Т. Котляренко, Максимлюк В.І.// Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького. – Том 7. – № 3 (26). – Частина 1. – 2005. – С. 11-17.

    Котляренко Л.Т. Класифікації отруєнь грибами та отруйних грибів / Л.Т. Котляренко // Зб. наук. праць 2-ї Міжнародної періодичної науково-практичної конференції «Альянс наук: ученый – ученому». – Т. 3. – Дніпропетровськ. – 2005. – С. 19-22.

    Котляренко Л.Т. Amanita phalloides (бліда поганка): хімічний склад отрути та механізм її дії на організм / Л.Т. Котляренко // Друга Міжнародна періодична науково-практична Інтернет-конференція «Спецпроект: анализ научных исследований» (7-11 грудня 2005 р.): Зб. наук. праць. – Т. 3. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 12-16.

    Котляренко Л.Т. Механізм дії отрути Amanita phalloides та фармакотерапія цих інтоксикацій / Л.Т. Котляренко // Збірник наукових праць матеріалів науково-практичної конференції «Современные проблемы и пути решения в науке, транспорте, производстве и образовании». – Т. 11. Биология, Медицина, ветеринария и фармацевтика, Химия. – Одеса: Черноморье, 2005. – С. 26-28.

    Котляренко Л.Т. Морфометрична оцінка структурних змін м’язової оболонки дванадцятипалої кишки при отруєнні блідою поганкою / М.С. Гнатюк, Л.Т. Котляренко // Біологія тварин. – 2005. – Т. 7. –№ 1-2. – С. 219-223.

    Котляренко Л.Т. Морфометрична оцінка уражень судинного русла дванадцятипалої кишки при отруєнні блідою поганкою / Гнатюк М.С., Котляренко Л.Т.// Гігієна населених місць. – 2005. –№46. – С. 444-449.        

    Котляренко Л.Т.Особливості ремоделювання артерій тонкої кишки при отруєнні блідою поганкою / Гнатюк М.С., Котляренко Л.Т., Гнатюк Р.М.// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2005. – № 1-2 (25). – С. 82-85.

    Котляренко Л.Т. Імунологічні аспекти в патогенезі уражень дванадцятипалої кишки при отруєнні блідою поганкою / Л.Т. Котляренко // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького. – Том 7. – № 4 (27). – Частина 2. – 2005. – С. 127-131.

    Котляренко Л.Т. Куликова Ніна Андріївна / М. Андрейчин, Л. Котляренко / Тернопільський Eнциклопедичний Словник. – Тернопіль: ВАТ ТВПК „Збруч”, 2005. – Т. 2. К-О. – С. 274. – Редакційно-видавнича група „Тернопільський Енциклопедичний Словник” (ТЕС), 2005. – Т. 2. К-О – 706 с.

    Котляренко Л.Т. Організація та методичне забезпечення навчального процесу з медичної біології в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Покотило О.С., Климнюк С.І., Бігуняк Т.В., Котляренко Л.Т. // Матеріали навчально-наукової конференції «Інтеграція української медичної освіти в Європейський та американський медичний простір»(15-16 травня 2006 р.). – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2006. – С. 220-221.

    Котляренко Л.Т. Біологія: Збірник тестових завдань для підготовки абітурієнтів до незалежного тестування / Л.Т. Котляренко. – Тернопіль: ТДМУ: „Укрмедкнига”, 2006. – 252 с.

    Котляренко Л.Т. Інформаційний аналіз змін локальних імунних реакцій у порожній кишці при отруєнні блідою поганкою / М.С. Гнатюк, Л.Т. Котляренко // «Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології» Луганського державного медичного університету: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ-Луганськ, 2006. – С. 146-152.

   Виклюк Л.Т. Особливості структурно-функціональних змін в судинах порожньої кишки при отруєнні організму блідою поганкою / М.С. Гнатюк, Л.Т. Котляренко // Медична хімія. – 2006. – Т. 8. –№ 2. – С. 23-26.

    Котляренко Л.Т. Особливості ремоделювання артерій клубової кишки при отруєнні тварин блідою поганкою залежно від вегетативного гомеостазу організму / Л.Т. Котляренко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2006. – № 2 (29). – С. 49-53.

    Котляренко Л.Т. Наше бачення сучасного підручника з мікробіології, вірусології та імунології / Климнюк С.І., Творко М.С., Ситник І.О., Ткачук Н.І., Котляренко Л.Т., Малярчук Г.Р., Бігуняк Т.В., Дуднік А.П., Покришко О.В., Попович Г.А. // Матеріали науково-практичної конференції „Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”(24-25 листопада 2006 р.). – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2006. – С. 73-77.

    Котляренко Л.Т. Морфологічні закономірності ремоделювання структур тонкої кишки в залежності від вегетативного гомеостазу щурів і за умов отруєння блідою поганкою : автореферат докторської дисертації / Л.Т. Котляренко. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2007. – 31 с.

    Котляренко Л.Т. Рецензія на підручник „Медична біологія”; за ред. В.П. Пішака та Ю.І. Бажори для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л.Т. Котляренко // Медична освіта. – № 2. – 2007. – С. 104-105.

    Котляренко Л.Т. Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи / Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І., Котляренко Л.Т., Малярчук Г.Р., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Бігуняк Т.В., Недошитко Х.Ю.// Медична освіта. – № 3. – 2007. – С. 52-54.

    Котляренко Л.Т. Структурні зміни тонкої кишки залежно від вегетативного гомеостазу й при отруєнні блідою поганкою / Л.Т. Котляренко// Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-25 травня 2008 р.). – Одеса, 2008. – Т. 21. – С. 75-77.

    Котляренко Л.Т. Вплив токсинів блідої поганки на структурні зміни тонкої кишки залежно від вегетативного гомеостазу щурів / Л.Т. Котляренко// Довкілля і здоров’я: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції(24-25 квітня 2008 р.). – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2008. – С. 51-53.

    Котляренко Л.Т. Впровадження інноваційних технологій в процес викладання медичної біології та мікробіології у медичному університеті/ С.І. Климнюк, Н.І. Ткачук, Л.Б. Романюк, Творко М.С., Котляренко Л.Т., Герасимів І.М.// Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання ВМ(Ф)НЗ України: Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції(15-16 травня 2008 року, Тернопіль). – Тернопіль: „Укрмедкнига”. – 2008. – С. 50-51.

    Котляренко Л.Т. Оцінювання знань студентів при кредитно-модульній організації навчального процесу / Котляренко Л.Т., Бігуняк Т.В., Рибіцька Л.Н., Привроцька І.Б., Недошитко Х.Ю., Ковальська О.Б.// Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України: Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції(15-16 травня 2008 р.). – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2008. – С. 56.

    Котляренко Л.Т. Некоторые аспекты развития культуры безопасности в учебном процессе / Л.Т. Котляренко// Материалы Международных научных чтений «Белые ночи – 2008». – Санкт-Петербург, 2008. – Часть 1. – С. 109-111.

    Котляренко Л.Т. Еволюційна біологія: окремі аспекти її розвитку / Л.Т. Котляренко// Зб. наук. праць „Історія української науки на межі тисячоліть”. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 183-187.

    Котляренко Л.Т. Вплив олігопептидних препаратів на структурно-функціональні зміни клубової кишки при отруєнні блідою поганкою / Л.Т. Котляренко// Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития». – Одеса, 2008. – Т. 16. – С. 51-52. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/index.

    Котляренко Л.Т. Концепція глобального еволюціонізму / Л.Т. Котляренко //Матеріали тринадцятої Всеукраїнської конференції молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів (23 травня 2008 року, м. Київ). – К., 2008. – С. 124-127.

    Котляренко Л.Т. Організація самостійної роботи студентів при вивченні медичної біології / Л.Т. Котляренко// Зб. наук. праць IV Міжнародної науково-практичної конференції «Наука в інформациійному просторі» (15-16 жовтня 2008 р.). – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Т. 2. – С. 9-11.

    Котляренко Л.Т. Морфологічні зміни у порожній кишці експериментальних тварин залежно від вегетативного гомеостазу організму за умови отруєння блідою поганкою / Л.Т. Котляренко// Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Біологічні науки. – 2008. – Випуск 23. – № 3. – С. 45-50.

    Котляренко Л.Т. Історія становлення основних постулатів синтетичної теорії еволюції / Котляренко Л.Т., Гнатюк М.С.// Матеріали 7-ої Всеукраїнської конференції „Актуальні питання історії науки та техніки” (2-3 жовтня 2008 р., м. Київ). – К., 2008. – С. 33-35.

    Котляренко Л.Т. Імунологічні аспекти в патогенезі ураження порожньої кишки при отруєнні блідою поганкою залежно від вегетативної регуляції організму / Л.Т. Котляренко // Медична хімія. – 2008. – Т. 10. –№ 4. – С. 65-68.

    Котляренко Л.Т. Роль вегетативного гомеостазу організму в ремоделюванні морфологічних змін клубової кишки білих щурів при отруєнні блідою поганкою / Котляренко Л.Т., Гнатюк М.С. // Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 4. – С. 70-72.

    Котляренко Л.Т. Структурно-функціональні зміни у дванадцятипалій кишці експериментальних тварин залежно від вегетативного гомеостазу організму за умови отруєння блідою поганкою / Котляренко Л.Т., М.С. Гнатюк // Науковий вісник Ужгородського університету (Серія Медицина). – Випуск № 34. – 2008. – С. 27-32.

    Котляренко Л.Т. Імуноморфологічна характеристика клубової кишки залежно від вегетативного гомеостазу організму й при отруєнні блідою поганкою / Л.Т. Котляренко // «Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології» Луганського державного медичного університету. – Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Київ-Луганськ, 2009. – С. 208-215.

    Котляренко Л.Т. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи / Котляренко Л.Т., Бігуняк Т.В., Рибіцька Л.Н., Недошитко Х.Ю., Привроцька І.Б., Тусик О.Б., Коваль О.С.// Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір: Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції(21-22 травня 2009 р.). – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2009. – С. 97-98.

    Котляренко Л.Т. Значення еволюційної теорії Чарльза Дарвіна (До 200-річчя від дня народження) / Л.Т. Котляренко// Зб. наук. праць „Історія української науки на межі тисячоліть”. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 76-84.

    Котляренко Л.Т. Структурная перестройка сосудов подвздошной кишки экспериметальных животных при отравлении бледной поганкой / Л.Т. Котляренко// Международная научно-практическая конференция «Экологическое равновесие и устойчивое развитие территории»(30-31 марта 2010 г.). – Санкт-Петербург, Россия. – С. 363-366.

    Котляренко Л.Т. Морфометрична оцінка структурних змін у клубовій кишці при отруєнні солями алюмінію / Котляренко Л.Т., Ярема О.М.// Довкілля і здоров’я: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції(23-24 квітня 2010 р.). – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2010. – С. 61-62.

    Котляренко Л.Т. Переваги та недоліки використання інформаційних технологій на лекційних заняттях при кредитно-модульній організації навчального процесу / Котляренко Л.Т., Бігуняк Т.В., Привроцька І.Б., Недошитко Х.Ю., Тусик О.Б., Ружицька О.Ю., Рибіцька Л.Н., Коваль О.С.//Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю(20-21 травня 2010 р.). – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2010. – С. 201.

    Котляренко Л.Т. Структурно-функціональні зміни в клубовій кишці при дії екзогенного чинника / Котляренко Л.Т., Ружицька О.Ю., Ярема О.М.// Збірник матеріалів підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (17 червня 2010 р.). – Тернопіль, ТДМУ: «Укрмедкнига», 2010. – С. 147-148.

    Котляренко Л.Т. Проблеми та перспективи впровадження кредитно-модульної системи навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / Мисула І.Р., Загричук Г.Я., Унольт Л.Б., Шульгай А.Г., Нагірний Я.П., Соколова Л.В., Котляренко Л.Т., Пришляк А.М. // Медична освіта. – № 2. – 2010. – С. 123-127.

    Котляренко Л.Т. Ефективність ентеросгелю при гострих кишкових інфекціях / Ніколаєв В.Г., Андрейчин М.А., Копча В.С., Климнюк С.І., Котляренко Л.Т.// Інфекційні хвороби. – № 2(60). – 2010. – С. 41-47.

    Котляренко Л.Т. Особливості використання інформаційних технологій на лекційних заняттях / Котляренко Л.Т., Кліщ І.М., Вронська Л.В.,  Привроцька І.Б. // Медична освіта. – № 3. – 2010. – С. 105-108.

    Котляренко Л.Т. Порівняння можливостей застосування різних спектрофотометричних методик для визначення флавоноїдів / Чубка М.В., Вронська Л.В., Котляренко Л.Т.// Фармацевтичний часопис. – № 3. – 2010. – С. 45-50.

    Котляренко Л.Т. До історії розвитку екологічної культури в України / Л.Т. Котляренко // Зб. наук. праць „Історія української науки на межі тисячоліть”. – Київ, 2010. – Вип. 45. – С. 179-183.

    Котляренко Л.Т. Рецензія на монографію: Т.П. Гармаш “Нариси з історії природоохоронної справи на Полтавщині (ХІХ – перша третина ХХ століть) / Котляренко Л.Т. // Зб. наук. праць „Історія української науки на межі тисячоліть”. – Київ, 2010. – Вип. 46. – С. 248-249.

    Котляренко Л.Т. Пат. 59446 U Україна, МПК G09В23/28. Спосіб моделювання токсичного ураження тонкої кишки алюмінія хлоридом / Котляренко Л.Т., Ярема О.М., Гнатюк М.С. – 201015005; Заявл. 13.12.10; Опубл. 10.05.11; Бюл. № 9.

    Котляренко Л.Т. Роль вегетативної регуляції організму на структурні зміни тонкої кишки при отруєнні блідою поганкою / Л.Т. Котляренко // Тези доповідей V Міжнародної наукової конференції “Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології”, присвяченій 65-річчю НДІ фізіології імені академіка Петра Богача та 100-річчю від дня народження П.Д. Харченка (6-8 жовтня 2010 р.).– Київ, 2010. – С. 97.

    Котляренко Л.Т. Медична біологія, анатомія, фізіологія та патологія: Навчальний посібник / Я.І. Федонюк, С.І. Дубінін, Н.А. Кулікова, Л.Т. Котляренко, Л.С. Білик, Л.Я. Федонюк, М.В. Ющак ; за ред. Я.І. Федонюка, С.І. Дубініна. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2010. – 648 с. [Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факультетів вищих навчальних медичних закладів І-ІV рівня акредитації (протокол № 3 від 22.12.2009 р. засідання науково-методичної Комісії з медицини Міністерства освіти і науки України)].

    Котляренко Л.Т. Зміна функціонального стану та морфоструктури тонкої кишки при експериментальному ураженні організму алюмінію хлоридом / Котляренко Л.Т., Ярема О.М.//Медична хімія. – Т. 13. – № 2 (47). – 2011. – С. 44-47.

    Котляренко Л.Т. Особливості змін гемомікроциркуляторного русла тонкої кишки експериментальних тварин при отруєнні алюмінія хлоридом / Котляренко Л.Т., Ярема О.М.// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології» (17-18 червня 2011 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 101-102.

    Котляренко Л.Т. Структурно-функціональні зміни в клубовій кишці при отруєнні хлоридом кадмію / Котляренко Л.Т., Ружицька О.Ю.// Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, ТДМУ: «Укрмедкнига», 2011. – С. 139-140.

    Котляренко Л.Т. Поширеність гельмінтозів на території Тернопільської області / Котляренко Л.Т., Привроцька І.Б., Бігуняк Т.В., Недошитко Х.Ю., Тусик О.С., Ружицька О.Ю., Муц Л.Б., Ярема О.М.// Довкілля і здоров’я: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції(22 квітня 2011 р.). – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2011. – С. 65-66.

    Котляренко Л.Т. Використання інформаційних технологій у викладанні медичної біології / Т.В. Бігуняк, Л.Т. Котляренко, Л.Н. Рибіцька,                      І.Б. Привроцька, Х.Ю. Недошитко, О.Т. Тусик, О.С. Коваль // Матеріали науково-практичної конференції «Альянс наук: вчений – вченому». – Дніпропетровськ, 2011. – С. 9-11.

    Котляренко Л.Т. Морфогенез та особливості успадкування папілярних візерунків / Л.Т. Котляренко // Матеріали науково-практичної конференції “Експертне забезпечення розслідування окремих злочинів”. – Київ, 2011. – С. 94-96.

    Котляренко Л.Т. Методичні вказівки з медичної біології «Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя» (для студентів медичного факультету) / Котляренко Л.Т., Привроцька І.Б., Тусик О.Т.,   Бігуняк Т.В., Рибіцька Л.Н., Ружицька О.Ю., Недошитко Х.Ю. – Тернопіль, 2011. – 53 с.

    Котляренко Л.Т. Методичні вказівки з медичної біології «Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя» (для студентів стоматологічного факультету) / Котляренко Л.Т., Привроцька І.Б., Тусик О.Т., Бігуняк Т.В., Рибіцька Л.Н., Ружицька О.Ю., Недошитко Х.Ю. – Тернопіль, 2011. – 48 с.

    Котляренко Л.Т. Від теорії розвитку органічного світу Ч. Дарвіна до сучасної синтетичної теорії еволюції / Л.Т. Котляренко // Зб. наук. праць «Історія науки і техніки». – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2011. – Вип. 1. – С. 206-211.

    Котляренко Л.Т. Деклараційний патент на корисну модель «Спосіб моделювання токсичного ураження тонкої кишки кадмія хлоридом» / Котляренко Л.Т., Ружицька О.Ю., Гнатюк М.С. – Реєстраційний номер 201105263 від 26.04. 2011.

    Котляренко Л.Т. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою при вивченні медичної біології / Рибіцька Л.Н., Муц Л.Б., Бігуняк Т.В., Котляренко Л.Т., Недошитко Х. Ю., І.Б. Привроцька, О.Т. Тусик, О.Ю. Ружицька, О.М. Ярема, О.С. Коваль, Л.Б. Ковальова // Медична освіта. – № 3. – 2011. – С. 123-124.

    Котляренко Л.Т. Стан антиоксидантної системи та показники імунітету при дії на організм тварин сіллю алюмінію хлориду / Ярема О.М., Котляренко Л.Т.// Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. – Випуск 23. – 2012. – С. 339-346.

    Котляренко Л.Т. Морфологічні зміни порожньої кишки при експериментальному ураженні алюмінію хлоридом / Котляренко Л.Т., Ярема О.М.// Довкілля і здоров’я: Матеріали науково-практичної конференції(27-28 квітня 2012 р.). – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2012. – С. 130.

    Котляренко Л.Т. Структурно-функціональні зміни в порожній кишці при отруєнні кадмієм / Котляренко Л.Т., Ружицька О.Ю.// Збірник матеріалів 3-го наукового симпозіуму «Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології» (20 квітня 2012 р.). – Чернівці, 2012. – С. 121.

    Котляренко Л.Т. Вплив хлориду алюмінію на слизову оболонку тонкої кишки / Ярема О.М., Котляренко Л.Т.// Збірник матеріалів 3-го наукового симпозіуму «Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології» (20 квітня 2012 р.). – Чернівці, 2012. – С. 203.

    Котляренко Л.Т. Особливості морфологічних змін структури тонкої кишки експериментальних тварин при отруєнні алюмінія хлоридом / Котляренко Л.Т., Ярема О.М.// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки» (5-6 жовтня 2012 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 102.

    Котляренко Л.Т. Морфометричні зміни стінки порожньої кишки експериментальних тварин при ураженні хлоридом алюмінію / Котляренко Л.Т., Ярема О.М.// Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: тези доп. VІ Міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету(Київ, 9-11 жовтня 2012 р.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 115.

    Котляренко Л.Т. Морфологічні зміни клубової кишки при ураженні хлоридом кадмію / Гнатюк М.С., Котляренко Л.Т., Ружицька О.Ю.// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – № 2 (17). – 2012. – С. 42-45.

    Котляренко Л.Т. Особливості проведення молекулярно-генетичних експертиз за кримінальним процесуальним Кодексом / Л.Т. Котляренко // Збірник матеріалів круглого столу «Взаємодія оперативних підрозділів з органами досудового розслідування у виявленні припиненні та розслідуванні кримінальних правопорушень» (Київ, 14 грудня 2012 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 48-51.

    Котляренко Л.Т. Морфологічні зміни порожньої та клубової кишок при експериментальному ураженні алюмінію хлоридом / Л.Т. Котляренко, О.М. Ярема // XII Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів «Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва»(15-16 березня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 110-111.

    Котляренко Л.Т. Роль молекулярно-генетических экспертиз в расследовании преступлений против половой неприкосновенности / Л.Т. Котляренко // Материалы Международной научно-практической конференции «Борьба с преступностью: теория и практика» (4-5 апреля 2013 года, Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь). – Могилев, 2013. – С. 131-132.

    Котляренко Л.Т. Регламентація проведення судових молекулярно-генетичних експертиз за діючим КПК: окремі відкриті питання / Л.Т. Котляренко // Матеріали круглого столу «Нормативно-правове регулювання судової експертизи» (29 березня 2013 року). – Київ, 2013. – С. 79-82.

   Котляренко Л.Т. Біологічні права людини: основи, реалії чи експеримент // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 193-196.

   Котляренко Л.Т. Генетическая идентификация неопознанных трупов в современных условиях / Л.Т. Котляренко // Аубакировские чтения: материалы международной научно-практической конференции (г. Алматы, 19 февраля 2017 г.). Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2017. – 394 с. – С. 24-26.

   Котляренко Л.Т. Протидія наркоманії у Збройних Силах України / Л.Т. Котляренко // Основні напрями та проблеми протидії наркоманії: матеріали круглого столу (м. Київ, 6 лютого 2017 р.). – Івано-Франківськ: Національна академія внутрішніх справ, 2017. – 122 с. – С. 43-47.

   Котляренко Л.Т. Військова злочинність як фактор трансформації військових правоохоронних органів / Л.Т. Котляренко, О.П. Котляренко // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції (м. Київ, 20 квітня 2017 р.). – К.: ННІ № 2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 476 с. – С. 173-176.

   Котляренко Л.Т. Заходи запобігання наркоманії у Збройних Силах України / Л.Т. Котляренко // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (м. Харків, 26 травня 2017 р.). – Х., Право, 2017. – Вип. 8. – 244 с. – С. 118-122.

    

   •          Удовенко Жанна Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри
   • Наукові праці Удовенко Ж.В.:

    Удовенко Ж.В. Процесуальна документація: навч.посіб. / Ж.В. Удовенко, П.М.Павлик, Т.М. Кілічава, Л.М. Райх.– 3-тє вид. перероб. – К. : Центр учбов. літер. –2010.

    Удовенко Ж.В. Кримінальний процес України: навч. посіб. / Ж.В. Удовенко, І.В.Басиста, В.І. Галаган.– К. : Центр учбов. літер. – 2010.

    Удовенко Ж.В. Криміналістичне забезпечення складання процесуальних документів / Ж.В.Удовенко // Правове і криміналістичне забезпечення розслідування окремих видів злочинів: суч стан, міжнародний досвід та перспективи розвитку: тези наук. доп. кругл. столу. – К., 2010. – С.174.

    Удовенко Ж.В. Криміналістика: питання і відповіді: навч. посібн. / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, Я.В. Кузьмічов, Ж.В. Удовенко, С.В. Хільченко. – К. : Центр учбов. літер. – 2011.

    Удовенко Ж.В. Організаційно-тактичні основи розслідування неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності [Текст]: метод. рек. / Ж.В. Удовенко. В.М. Лога.– К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 42 с.

    Удовенко Ж.В. Кримінально-процесуальні гарантії невтручання в особисте і сімейне життя громадян / Ж.В.Удовенко // Дні науки Національного університету «Києво-могилянська академія на факультеті правничих наук»: матер. наук.-практ., круглого столу кримінальне провадження в Україні: крим.-прав. та проц. аспекти. – К., 2011-2012.– С.173.

    Удовенко Ж.В. Кримінальний процес України: навч. посіб. / Ж.В. Удовенко, І.В.Басиста, В.І. Галаган.– 2-ге вид. перероб. – К. : Центр учбов. літер., 2012.

    Удовенко Ж.В. Переваги та недоліки застосування запобіжного заходу тримання під вартою в контексті нового КПК / Ж.В.Удовенко, Х.Г.Янкова  // Економіко– правовий науково-практичний журнал «Малий і середній бізнес. – К. – №3-4. – 2012. – С.121-126.

    Удовенко Ж.В. Проблемні питання забезпечення засади кримінального судочинства «невтручання в приватне життя» / Ж.В. Удовенко // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія на факультеті правничих наук»: матер. наук.-практ. круглого столу кримінальне провадження в Україні: крим.-прав. та проц. аспекти. – К., 2012-2013.– С. 276.

    Удовенко Ж.В. Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні. / Л.Д. Удалова, Ю.І. Азаров, Ж.В. Удовенко та ін. – К. : КНТ, 2013.

    Удовенко Ж.В. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій за участю жінки-підозрюваної [Текст]: метод. рек. / Ж.В. Удовенко, Х.Г. Янкова. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 42 с.

    Удовенко Ж.В. Загальна характеристика та порядок застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом [Текст]: метод. рек. / Ж.В. Удовенко, М.Ф. Сокиран, В.В. Юсупов,І.І.Йовенко. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 34с.

    Удовенко Ж.В. Організаційно-тактичні особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених жінками / Ж.В. Удовенко // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. – Вып.58.– Ч.1 – К. : Министерство юстиции Украины, 2013. –С.180-187.

    Удовенко Ж.В. Дотримання прав і свобод людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій / Ж.В. Удовенко // Актуальні проблеми розслідування злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: НАВС, 2013. – С.78-81.

    Удовенко Ж.В. Науково-технічні засоби, що використовуються у кримінальному провадженні / Ж.В. Удовенко // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник матеріалів круглого столу. – К., 2013.– С.342-345.

    Удовенко Ж.В. Невтручання у приватне життя як засада кримінального судочинства / Ж.В.Удовенко // Досудове розслідуванняу сучасних умовах: проблеми, тенденції та перспективи. – 2013. – С.207.

   Удовенко Ж.В. Можливості судово-почеркознавчої експертизи у вирішенні діагностичних завдань // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 196-199.

   Удовенко Ж.В. Деякі проблемні питання освідування осіб // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 51-53.

   Удовенко Ж.В. Дотримання таємниці особистого життя людини під час проведення експертизи // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 365-369.

   Удовенко Ж.В. Дослідження можливостей використання сучасних зліпочних мас для виготовлення зліпків з об’ємних слідів знарядь зламу / Ж.В. Удовенко // Актуальні питання удосконалення нормативного та методичного забезпечення трасологічних досліджень та досліджень зброї: зб. матер. кругл. столу. – К.: ННІ№ 2 НАВС, 2016. – С. 324.

   Удовенко Ж.В. Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування – Монографія / В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко, О.М. Калачова, С.С. Клочуряк. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 160 с.

    Удовенко Ж.В. Криміналістика. – Конспект лекцій / Ж.В.Удовенко. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 391 с.

   Удовенко Ж.В. Окремі питання забезпечення невтручання в приватне життя під час проведення експертизи / Ж.В. Удовенко // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 324.

   Удовенко Ж.В. Система кримінально-процесуальних гарантій невтручання в особисте і сімейне життя / Удовенко Ж.В. // Дні науки Національного університету  «Києво-Могилянська академія на факультеті правничих наук»: матер. наук.-практ. круглого столу кримінальне провадження в Україні: крим.-прав. та проц. аспекти. – К., 2016. – С. 98.

   Удовенко Ж.В. Гарантії невтручання у особисте і сімейне життя під час здійснення кримінального провадження / Ж.В.Удовенко // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) – К. : Ирпень, 2017. - С.104-110

   Удовенко Ж.В. Значення засад кримінального провадження в забезпеченні невтручання у приватне життя громадян / Ж.В.Удовенко // наукового журналу «Науковий огляд» (№ 4 (36), 2017) - С. 72-83 Журнал включено до наукометричної бази даних« РІНЦ SCIENCE INDEX», ліцензійний договір № 630-10/2013.

   Удовенко Ж.В. Проблеми призначення експертизи у кримінальному провадженні і їх вплив на дотримання прав та свобод людини / Ж.В.Удовенко // «Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності»: збірник матеріалів конференції. – К.: ННІ№2 НАВС, 2017. – С.290-294

   Удовенко Ж.В. Характеристика норм міжнародного права щодо охорони особистого і сімейного життя у кримінальному провадженні / Ж.В. Удовенко // Дні науки національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук» 2017: матеріали наук.-практ. конф.(Київ, 27 січня 2017 року)- К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2017. –С.123-126

   Удовенко Ж.В. Забезпечення прав та свобод людини в криміналістичному аспекті / Ж.В. Удовенко // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції.- К.: ННІ №2 НАВС, 2017.- С.374-376

   Удовенко Ж.В. Забезпечення прав та свобод людини в криміналістичному аспекті / Ж.В. Удовенко, С.В. Мельник // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції.- К.: ННІ №2 НАВС, 2017.- С.376-379

   Удовенко Ж.В. Криміналістичне забезпечення досудового розслідування: поняття та ознаки / Ж.В. Удовенко, Коцюруба О.О. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції.- К.: ННІ №2 НАВС, 2017.- С.196-200

    

   •          Воробей Олена В’ячеславівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
   • Наукові праці Воробей О.В.:

   Воробей О.В. Техніко-криміналістичне дослідження документів: Навчально-методичний посібник / Воробей О.В., Мельников І.М., Волошин О.Г.– К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с.

   Воробей О.В. Захист від підробки гривень НБУ нового зразка та банкнот євро / О.В. Воробей // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. – К. : ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2008. – С.355-360.

   Воробей О.В. Актуальні питання експертної та судової практики щодо злочинів, передбачених статтею 199 КК України / О.В.Воробей // Судова практика: науково-практичний юридичний журнал. – 2010. – № 4. – С.40-43.

   Воробей О.В. Криміналістичне дослідження пошкоджених та згаслих документів : Методичні рекомендації / О.В. Воробей. –  К. : Університет. вид-во “Пульсари”. – 2010. – 32 с.

   Воробей О.В.Особенности подделки бумажных денежных знаков  в Украине / О.В.Воробей // Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе: тезисы докладов и сообщений Всероссийской науч.-практ. конф., посвященной  90-летию Омской академии МВД России. – Омск : Омская академия МВД России, 2010. – С.46-48.

   Воробей О.В.Особливості вилучення пошкоджених документів / О.В. Воробей // Про актуальні питання судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів: збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.; упоряд. : [Іщенко А.В., Бартащук С.С., Дерій Р.М., Житник Н.С]; під заг. ред. Красюка І.П., Пєчнікова В.С. – К.: Еліт Прінт, 2010. – 344 с, С.212-214.

   Техніко-криміналістичне дослідження документів [Текст]: Навчально-методичний комплекс [уклад. : О.В.Воробей, О.О.Садченко, І.М.Мельников]. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 60 с.

   Воробей О.В.Деякі аспекти профілактики підробки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на пластиковій основі / О.В.Воробей, Н.Б. Карпенко // Судова експертиза. Сучасний стан та перспективи розвитку: тези доповідей. – К. : Міністерство юстиції України, 2010. – С.457-462.

   Воробей О.В. Особливості дослідження розірваних документів / О.В. Воробей // Попереднє дослідження слідів трасологічного походження на місці події : тези доповідей наук. практ. семінару. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 6-8.

   Воробей О.В. Особливості ідентифікації осіб, зовнішність яких була змінена в результаті пластичних операцій / О.В.Воробей, Є. Тарасенко // Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів: тези доповідей наук. практ. конференції. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 139-141.

   Техніко-криміналістичне дослідження документів: навч.посіб. / [авт. кол. О. В. Воробей, А. В. Кофанов]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 312 с.

   Воробей О.В. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному судочинстві / О.В. Воробей // Судова практика: науково-практичний юридичний журнал. – 2011 – № 118. – С.24–29.

   Воробей О.В. Деякі особливості виготовлення сучасного захищеного паперу для банкнот та документів суворого обліку в Україні / О.В. Воробей // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 100-103.

   Воробей О.В. Криміналістичне документознавство : поняття, система, об’єкти  та завдання / Л.В. Юзва, О.В. Воробей // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук 2016 : тези наукових доповідей та повідомлень науково-практичного семінару (3 лютого 2016 року, м. Київ). – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2016. – С. 109-113.

   Воробей О.В. Особливості банкнот євро нової серії / О.В. Воробей, Т.І. Єрохіна // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 103-105.

   Воробей О.В. Особливості криміналістичного дослідження документів, виготовлених за допомогою сучасних принтерів / Г.С. Пашинська, О.В. Воробей // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук 2016 : тези наукових доповідей та повідомлень науково-практичного семінару (3 лютого 2016 року, м. Київ). – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2016. – С. 78-82.

   Воробей О.В. Особливості часткової підробки паспортних документів / О.В. Воробей, Д.С. Кравчук // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 105-108.

   Воробей О.В. Сучасні банкноти на полімерній основі: особливості та засоби захисту від підробки / О.В. Воробей // Актуальні питання технічної експертизи документів : Матеріали міжнародного наук.-практ. семінару-навчання (м. Київ, 25-26 лютого 2016 р.) / КНДІСЕ; уклад. А О Полтавський, Ю.Б.Форіс, О.В. Юдіна. – К., 2016. – С. 17-19.

    Воробей О.В. Лабораторний практикум з техніко-криміналістичного дослідження документів / О.В. Воробей – К.: Центр учбової літератури, 2017.-72 с.

   Воробей О.В. Незалежна експертиза для вирішення спорів / О.В.Воробей, А.О. Погребна А.О. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук 2017 : тези наукових доповідей та повідомлень науково-практичної конференції «Альтернативи вирішення правових конфліктів» (17 січня 2017 року, м. Київ). – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2017. – С. 88-91.

   Воробей О.В. Особливості роботи з документами, що вилучаються під час проведення огляду місця події / О.В.Воробей // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції./ редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 109-112.

   Воробей О.В. Сучасні візуальні (публічні) елементи захисту в банкнотному виробництві / О.В.Воробей, А.О. Погребна // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції./ редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 114-118.

   Воробей О.В. Машинозчитувані ознаки для захисту документів від підробки / О.В.Воробей, Я.В. Самарський // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції./ редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 118-120.

   Воробей О.В. Пластикові картки: їх види та особливості захисту / О.В.Воробей, А.О. Печерський // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції./ редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 112-114.

   •          Кобилянський Олег Леонідович– кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
   • Наукові праці Кобилянського О.Л.:

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. та ін. Криміналістична техніка: Навч. посібник /Кол. авторів; За ред. А.В. Кофанова. К.: «КИЙ». – 2006. – 456 с.

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Судова (криміналістична) фотографія: Навчальний посібник. – К., 2006. – 389 с.

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Міщенко В.Б. Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології. – Навчальний посібник. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 47 с. – (Серія „Безпека людини, суспільства, держави”).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Міщенко В.Б. Інформаційне суспільство: управління, право, технології, безпека. – Навчальний посібник. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 60 с. – (Серія „Безпека людини, суспільства, держави”).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Педик Я.Л. Автоматизовані інформаційно-комп’ютерні системи органів правопорядку України (характеристика, системна класифікація, ресурсне забезпечення). – Навчальний посібник / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: КИЙ, 2009. – 68 с. – (Серія «Автоматизація, комп’ютеризація, інформатизація»).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Терешкевич А.І. Аналогова і електронна фотографія: історіографія, характеристика, порівняльний аналіз, сфери застосування в юриспруденції. – Навчальний посібник / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: Українська Академія підприємництва, 2009. – 40 с. – (Серія «Електронна фотографія»).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Антитерористичні сили, засоби, технології безпеки: концептуальні основи запобігання та протидії тероризму. – Навчальний посібник. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 46 с. – (Серія „Безпека людини, суспільства, держави”).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Макоцей І.Й. Антитерористичний спецназ: сили, засоби і технології протидії тероризму, організованій злочинності і корупції (вітчизняний і світовий досвід психофізіологічної, професійної і спеціальної криміналістичної підготовки). – Навчальний посібник / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: КИЙ, 2009. – 73 с. – (Серія „Національна і міжнародна безпека”).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Міщенко В.Б. Безпека інформаційної аналітики: стратегія, тактика, мистецтво, технології. – Навчальний посібник. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 68 с. – (Серія „Безпека людини, суспільства, держави”).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Паніотов Є.К. Взаємодія органів правопорядку при розслідуванні транснаціональних злочинів: міжнародно-правові засади. – Монографія / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 84 с. – (Серія «Національна і міжнародна безпека»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2009. – 96 с.

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Скільська Л.Д. Документування результатів слідчої дії: методи фіксації доказової інформації. – Монографія / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 96 с. – (Серія „Запобігання, протидія, розслідування злочинів”).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Скільська Л.Д. Документування результатів огляду місця події: правові і криміналістичні основи фіксації доказової інформації. – Монографія / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 88 с. – (Серія „Запобігання, протидія, розслідування злочинів”).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Скільська Л.Д. Криміналістичне документування огляду місця події: методи, засоби, технології. – Монографія / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 76 с. – (Серія „Запобігання, протидія, розслідування злочинів”).

   Біленчук П.Д., Дідківський О.О., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Консолідований аналіз кримінальних справ: досвід криміналістичного дослідження. – Монографія. / За ред. П.Д. Біленчука. –Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 48 с. – (Серія „Криміналістична освіта ХХІ століття”).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Криміналістика: навчальна програма, тематичний план, методичне забезпечення. – Авторський курс. Навчальний посібник. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 68 с. – (Серія „Криміналістична освіта ХХІ століття”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. та ін. Криміналістична техніка: навчальний посібник. – К.: КИЙ, 2009. – 416 с.

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Паніотов Є.К. Міжнародне співробітництво органів правопорядку при розслідуванні транснаціональних злочинів. – Монографія / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: КИЙ, 2009. – 72 с. – (Серія «Національна і міжнародна безпека»).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Міжнародний тероризм: консолідований аналіз забезпечення безпеки. – Навчальний посібник. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 72с. – (Серія „Безпека людини, суспільства, держави”).

   Біленчук П.Д., Задояний М.Т., Гасанов Р.І., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери. – Навчальний посібник / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: КИЙ, 2009. – 29 с. – (Серія „Міжнародна і вітчизняна злочинність”).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Маслюк О.В. Особливості розслідування злочинів у сфері обігу радіоактивних матеріалів. – Монографія / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 88 с. – (Серія „Запобігання, протидія, розслідування злочинів”).

   Кобилянський О.Л. Словник термінів з цифрової фотографії. – К.: КИЙ, 2009. – 61 с.

   Біленчук П.Д., Толочко О.Я., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах. – Навчальний посібник. – Київ: КИЙ, 2009. – 80 с. – (Серія „Міжнародне співробітництво”).

   Біленчук П.Д., Гупалюк К.І., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Особливості розслідування хабарництва: теорія і практика. – Монографія / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 44. с. – (Серія „Запобігання, протидія, розслідування злочинів”).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Маслюк О.В. Ядерна злочинність: поняття, сутність, класифікація, характеристика, шляхи запобігання, протидії, розслідування. – Монографія / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 88 с. – (Серія „Міжнародна і вітчизняна злочинність”).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Поливанюк В.Д. Консолідований криміналістичний аналіз злочинів, вчинених в банківській системі з використанням сучасних інформаційних технологій. – Навчальний посібник / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: КИЙ, 2010. – 88 с. – (Серія „Економіка, фінанси, право”).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Поливанюк В.Д. Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз. – Навчальний посібник / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: КИЙ, 2010. – 88 с. – (Серія „Економіка, фінанси, право”).

   Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Криміналістична аналітика: інформаційні системи, інтегровані банки даних, електронні мережі. – Навчальний посібник / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: КИЙ, 2010. – 84 с. – (Серія „Автоматизація, комп’ютеризація, інформатизація”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Криміналістичне дослідження набоїв (складових набоїв) до гладкоствольної вогнепальної зброї. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 48 с. – (Серія „Зброєзнавство і мисливствознавство”).

   Кофанова О.С., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Експертиза металів, сплавів та виробів з них. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 48 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанова О.С., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Експертиза виробів з коштовних металів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 64 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Біленчук П.Д. Запахові сліди та їх властивості. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 52 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Криміналістичне дослідження нафтових продуктів та паливно-мастильних матеріалів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 36 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Криміналістична ідентифікація. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 48 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Криміналістичне дослідження металевих грошових одиниць. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 52 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 56 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О. Криміналістичні дослідження лакофарбових матеріалів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 48 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О. Криміналістичні дослідження наркотичних засобів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 44 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Біленчук П.Д. Одорологія у криміналістиці. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 52 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Біленчук П.Д. Застосування одорології в розкритті злочинів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 40 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О. Криміналістичні дослідження полімерів, гум та виробів з них. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 48 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О. Практичні аспекти проведення криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 36 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О. Криміналістичні дослідження скла та кераміки. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 48 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О. Криміналістичні дослідження біологічних слідів людини. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 44 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О. Сучасні можливості дослідження харчових продуктів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 48 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Хільченко С.В. Криміналістика: методичне забезпечення. Навчальний посібник / за ред. П.Д. Біленчука. – К.: АТОПОЛ, 2010. – 320 с.

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О. Криміналістичні дослідження лікарських засобів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2011. – 40 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кузьмічов Я.В. та ін. Криміналістика: питання і відповіді. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с.

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О. Криміналістичні дослідження ґрунтів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2011. – 48 с. – (Серія «Криміналістичне забезпечення»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О. Загальні засади проведення криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2011. – 48 с. – (Серія «Криміналістичне забезпечення»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О. Криміналістичне дослідження біологічних об’єктів. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2011. – 48 с. – (Серія «Криміналістичне забезпечення»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О. Криміналістичне дослідження вибухових речовин. – Методичні рекомендації. – К.: КИЙ, 2011. – 48 с. – (Серія «Криміналістичне забезпечення»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О. Криміналістичне дослідження об’єктів волокнистої природи. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2011. – 56 с. – (Серія «Криміналістичне забезпечення»).

   Кобилянський О.Л. Судова експертиза документів із спеціальними засобами захисту: Навчально-практичний посібник / О.Л. Кобилянський, О.О. Садченко, О.В. Садченко, О.В. Шевченко. К.: УкрДГРІ, 2011. – 88 с. (Серія «Криміналістичне забезпечення»).

   Кобилянський О.Л., Кофанов А.В. Фотографічна фіксація перебігу та результатів слідчих (розшукових) дій: Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2012. – 64 с. – (Серія «Запобігання, протидія, розслідування злочинів»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Теоретичні аспекти криміналістичного дослідження холодної зброї та схожих з нею предметів (пристроїв). – Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 46 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Методологічні та методичні аспекти криміналістичного дослідження холодної зброї та схожих з нею предметів (пристроїв). – Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 40 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Теорія і практика криміналістичного дослідження холодної зброї. – Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 56 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Практичні аспекти криміналістичного дослідження холодної зброї та схожих з нею предметів (пристроїв). – Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 37 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Криміналістичне дослідження холодної зброї: Конспект лекцій. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 228 с. – (Серія « Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Приходько Ю.П. Особливості проведення огляду і збору слідової інформації на місці кримінального вибуху – Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 36 с.

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Особливості криміналістичного дослідження вогнепальної зброї, її частин та механізмів. – Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 56 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Особливості криміналістичного дослідження слідів пострілу та механізму їх утворення. – Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 48 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. Практичні аспекти криміналістичного дослідження бойових припасів до вогнепальної зброї. – Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 44 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кобилянський О.Л. Проблемні аспекти експертизи холодної зброї (частина 3) // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 180-183.

   Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є. Деякі проблемні аспекти експертизи метальної холодної зброї // Актуальні питання нормативно-методичного забезпечення трасо логічних та балістичних експертиз: Матеріали міжвідом. наук.-практ. семінару (м. Київ, 21 квітня 2015 р.) / КНДІСЕ; уклад. А.О. Полтавський, О.В. Юдіна. – К., 2015. – 36 с. – (Бергерівські читання).

   Кобилянський О.Л. Спеціальні засоби захисту документів від підробки: криміналістична характеристика // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 159-167.

   Кобилянський О. Л. Спеціальні засоби захисту документів від підробки криміналістичний аналіз / Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції. – К.: КДАВТ, 2017. – 376 с. – С. 247-250.

   Кобилянський О., Трофимчук О. Криміналістичний аналіз спеціальних засобів захисту документів від підробки / Підприємство, господарство і право (3/253). – К., 2017. – С. 281-285. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

   Кобилянський О.Л. Криміналістична фотографія: практикум / О.Л. Кобилянський, О.В. Літвінова. – К.: УкрДГРІ, 2017. – 100 с. (протокол №8 від 19.04.2017 Науково-методична рада НАВС).

    

   •          Свобода Євгенія Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри
   • Наукові праці Свободи Є.Ю.:

   Свобода Є. Ю. Удосконалення організації експертного дослідження доказів / Свобода Є. Ю. // Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю : тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 30 березня 2000 р.). — К., 2000. — С. 202-205.

   Молибога Н.П. Признаки, используемые при проведении почерковедческих экспертиз текстов, подписи и цифровых записей: Учебное пособие /Молибога Н.П., Абрамова В.М., Свобода Е.Ю. — К.: НАВСУ, 2000. — 68 с.

   Свобода Є. Ю. Поняття гарантій якості експерта / Свобода Є. Ю. // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. — К., 2001. — С. 344-346.

   Свобода Є. Ю. Щодо ефективності функціонування експертно-криміналістичних обліків / Є. Ю. Свобода // Криміналістичний вісник. — 2002. — Вип. 3. — С. 81-82.

   Абрамова В.М. Причини виникнення помилок в діяльності експертів-почеркознавців та можливості їх попередження / Абрамова В.М., Свобода Є.Ю.// Сучасні проблеми судово-почеркознавчої експертизи та шляхи її вдосконалення: Тези доп. навчально-методичного семінару. – К.: Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, 2002. – С. 33-38.

   Абрамова В. М. Альбом схем із судово-почеркознавчої експертизи : навч.посіб. / В. М. Абрамова , О. О. Садченко , Є. Ю. Свобода  — К. : вид-ць Паливода А. В., 2003. — 120 с.

   Мендус С. І. Деякі питання щодо створення інформаційної системи техніко-криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування злочинів / С. І. Мендус, Є. Ю. Свобода // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник науково-практичних матеріалів (до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз) / Міністерство юстиції України, Харківській науково-дослідний інститут судових експертиз імені засл. проф. М. С. Бокаріуса, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого; Ред. ред. : А. П. Заєць, М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько та ін. — Харків : Право. — 2003. — Вип. 3. — С. 170-175.

   Свобода Є. Ю. Розвиток вчення про кримінальну реєстрацію / Є. Ю. Свобода // Матеріали курсантсько-студентської конференції “Механізм правового регулювання в правозахисній та правоохоронній діяльності в умовах розбудови української демократичної правової держави”, (Львів, 30 квітня 2004 року). — Львів, 2004. — Ч. ІІ. — С. 247- 249.

   Свобода Є. Ю. Наркотики — об’єкт інформаційно-довідкових обліків / Є. Ю. Свобода // Матеріали науково-практичної конференції «Протидія організованій злочинності:теорія і практика, досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення», (Київ, 24 червня 2004 р.). — К. : видавн. Національної академії СБ України, 2004. — С. 222-224.

   Свобода Є. Ю. Поняття і організаційні положення ведення довідково-допоміжних обліків / Є. Ю. Свобода // Міліція України. — 2004. — № 11 : додаток “Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених” : науково-практичний збірник. — № 35. — С. 26-31.

   Свобода Є. Ю. Проблеми становлення кримінальної реєстрації та спеціалізованих криміналістичних колекцій / Є. Ю. Свобода // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 1. — С. 123-127.

   Свобода Є. Ю. Системи інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності проблеми створення та функціонування / Є. Ю. Свобода // Право і суспільство. — 2006. — № 1. — С. 129-134.

   Свобода Є. Ю. Комп’ютерні технології в судово-експертній діяльності : проблеми впровадження, напрями використання / Є. Ю. Свобода // Право і суспільство. — 2006. — № 2. — С. 124-128.

   Старушкевич А. В. Комп’ютерні технології в судово-експертній діяльності : проблеми впровадження, напрями використання / А. В. Старушкевич, Є. Ю. Свобода // Право і суспільство. — 2006. — № 2. — С. 139-144.

   Меленевська З. С. Судово-почеркознавча експертиза : навч.-метод. посіб. / З. С. Меленевська, Є. Ю. Свобода, А. І. Шаботенко; за заг. ред. І. П. Красюка. — К. : Укр. центр духовн. культури, 2007. — 280 с.

   Свобода Є. Ю. Стадії та мета формування колекцій довідково-допо­міжних обліків / Є. Ю. Свобода // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 2008. — № 5. — С. 112 — 121.

   Свобода Є. Ю. Поняття довідково-допоміжних обліків / Є. Ю. Свобода // V Всеукраїнська студентська наукова конференція «Молодь : освіта, наука, духовність» : тези доповідей (Київ, Університет «Україна», 17 квітня 2008 р.). — К., 2008. — С. 176-178.

   Свобода Є. Ю. Деякі аспекти правового регулювання кримінальної реєстрації / Є. Ю. Свобода // Матеріали Міжнародно-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вченів «Права человека в условиях современного государственного строительства : теоретические и практические аспекты» : тези доповідей (12-13 грудня 2008 р., м. Суми). — Суми, 2008. — С. 152-154.

   Свобода Є. Ю. Тенденції розвитку кримінальної реєстрації : наукові та організаційні аспекти / Є. Ю. Свобода // Криміналістичний вісник. — 2009. — № 2 (12). — С. 48-53.

   Свобода Є. Ю. Використання математичних методів та комп’ютерних технологій в діяльності експерта-почеркознавця / Є. Ю. Свобода // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 6. — С. 260-266.

   Свобода Є. Ю. Використання довідкових натурних колекцій в експертній діяльності / Є. Ю. Свобода // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених «Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених», (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 23-24 квітня 2009 р.). — К., 2009. — Ч. 4. — С. 158-160.

   Свобода Є. Ю. Призначення та використання натурних балістичних колекцій в експертній практиці / Є. Ю. Свобода // Матеріали Першого міжнародного науково-практичний семінару «Судово-балістичні дослідження та суміжні галузі знань» : тези доповідей (Київ, ННІПСК КНУВС 26 березня 2009 року). — К., 2009. — С. 103-106.

   Свобода Є. Ю. Інформаційні технології в експертній діяльності / Є. Ю. Свобода // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності» : (Київ, 26-27 листопада 2009 року). — К., 2009. — С. 153-154.

   Свобода Є. Ю. Деякі аспекти правового регулювання дактилоскопічної реїстрації / Є. Ю. Свобода // Вісник Академії адвокатури. — 2010. — Вип. 3 (19). — С. 148-153.

   Свобода Є. Ю. Криміналістичні обліки в системі кримінальної реєстрації / Є. Ю. Свобода // Часопис Академії Адвокатури. — 2010. — № 1. — [Интернет-ресурс] : Режим доступу : http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/chaau/2010-1/10kyouks.pdf

   Свобода Е. Ю. Коллекция как форма информационного обеспечения работы экспертной службы МВД Украины / Е. Ю. Свобода // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судово-експертного та техніко-криміналістичного розкриття та розслідування злочинів» (Київ, 2010 р.). — К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2010. — С. 305-307.

   Свобода Є. Ю. Етапи і напрями використання математичних методів та засобів обчислювальної техніки в діяльності експерта-почеркознавця / Є. Ю. Свобода // Судова експертиза. Сучасний стан та перспективи розвитку : тези доповідей. — К. : Міністерство юстиції України, 2010. — С. 129-134.

   Меленевська З.С. Судове почеркознавство: курс лекцій / З.С. Меленевська, Є.Ю.Свобода, А.В. Кофанов. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 120 с.

   Кофанов А.В. Криміналістична реєстрація та криміналістичні обліки : курс лекцій / А.В. Кофанов, С.І. Мендус, Є.Ю. Свобода, В.В.Індюкова – К.: ТОВ “3К”, 2011. – 148 с.

   Свобода Є.Ю. Поняття і правові основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів / Є.Ю. Свобода // Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів: тези доповідей наук. практ. конференції. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 192-195.

   Свобода Є.Ю. Ідентифікація особи за почерком / Є.Ю. Свобода, Т.С. Вергелес // Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів: тези доповідей наук. практ. конференції. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 195-198.

   Свобода Є.Ю., Про фактори формування схожих підписів / Є.Ю. Свобода, К.П. Шашко. // Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів: тези доповідей наук. практ. конференції. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 195-198.

   Меленевська З.С. Теорія та практика судового почеркознавства: навчально-методичний посібник / З.С. Меленевська, О.О. Садченко, Є.Ю.Свобода, О.В. Шведова. – К.: КкрДГРІ, 2011. – 192 с.

   Свобода Є.Ю. Почеркознавчі дослідження:мультимедійний посібник / З.С. Меленевська, Є.Ю.Свобода. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2011.

   Свобода Є.Ю. Впровадження математичних методів та комп’ютерних технологій в діяльність експерта-почеркознавця / Є.Ю. Свобода, О.Л. Кобилянський // Матеріали науково-практичного семінару “Актуальні проблеми почеркознавчих досліджень”, (ННІНСК НАВС, Київ, 30 листопада 2011 року). — Київ, 2011. — С. 54- 57

   Свобода Є.Ю. Кримінальна реєстрація: історія та сучасність / Є.Ю. Свобода, А.С. Сизоненко // Криміналістичний вісник. — Київ:ДНДЕКЦ МВС України; НАВС, 2011. – № 2(16).

   Данилюк О.П. Історія розвитку судового почеркознавства / О.П. Данилюк, Є.Ю. Свобода // Матеріали науково-практичного семінару “Актуальні проблеми почеркознавчих досліджень”, (ННІНСК НАВС, Київ, 30 листопада 2011 року). — Київ, 2011. — С. 10- 12;

   Ковальчук Л.Ю. Поняття ідентифікаційної ознаки почерку. Класифікація ознак почерку / Л.Ю. Ковальчук, Є.Ю.Свобода // Матеріали науково-практичного семінару “Актуальні проблеми почеркознавчих досліджень”, (ННІНСК НАВС, Київ, 30 листопада 2011 року). — Київ, 2011. — С. 26- 28;

   Свобода Є.Ю. Проблемні питання взаїмодії слідчих підрозділів, оперативних апаратів і експертної служби під час використання облікової інформації в розслідуванні злочинів /Є.Ю. Свобода // Взаємодія слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС у ході дослідчої перевірки : проблемні питання : збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Київ : Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ, 2012. – С.132-134.

   Кобилянський О.Л. Вплив на якість зображення при фіксації криміналістично значимої інформації цифровою камерою / О.Л. Кобилянський, Є.Ю. Свобода //Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми експертології. — Київ, 2012. – С. 78-80.

   Свобода Є.Ю. Криміналістичні обліки: проблемні правові питання / Є.Ю. Свобода // Матеріали круглого столу “Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального закону”, (Волинський Національний університет імені Лесі України). — Луцьк, 2011. — С. 149- 152.

   Свобода Є.Ю. Огляд місця дорожньо-транспортної пригоди:особливості взаємодії слідчого і спеціаліста / Є.Ю. Свобода //Матеріали науково-практичній конференції «До Дня науки» (Луцьк, Луцький університет розвитку людини «Україна»). — Луцьк, 2011. — С. 109- 112.

   Свобода Є.Ю. Автопідлог та компетентний автопідлог: порівняльний аналіз/ Свобода Є.Ю., Жалюк М.М. //Матеріали науково-практичній конференції «До Дня науки» (Луцьк, Луцький університет розвитку людини «Україна»). — Луцьк, 2011. — С. 112- 115.

   Свобода Є.Ю. Особливості судово-почеркознавчого дослідження підпису з метою встановлення його автентичності/ Є.Ю. Свобода, Н.Ю. Фрончко //Матеріали науково-практичній конференції «До Дня науки» (Луцьк, Луцький університет розвитку людини «Україна»). — Луцьк, 2011. — С. 115- 119.

   Свобода Є.Ю. Інформаційно-пошукові системи: поняття та особливості використання /Є.Ю. Свобода, Е.А. Моравський //Матеріали науково-практичній конференції «До Дня науки» (Луцьк, Луцький університет розвитку людини «Україна»). — Луцьк, 2011. — С. 119- 112.

   Свобода Є.Ю. Інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів /Є.Ю. Свобода //Тези доповідей круглого столу «Інформатизація судово-експертної діяльності». — Київ, 2012. – С. 131 – 134.

   Альбом загальних та окремих ознак підпису: навчально-методичний посібник/З.С. Меленевська, Є.Ю. Свобода. – К. .: КкрДГРІ, 2012. – 82 с.

   Теорія та практика судово-почеркознавчої експертизи: методичні рекомендації/Є.Ю. Свобода, А.І. Богатирьов. – К.: «МП Леся», 2012. – 120 с.

   Свобода Є. Ю. Підпис як засвідчувальний знак та його значення / Є. Ю. Свобода // Часопис Академії Адвокатури. — 2012. — № 3. — [Интернет-ресурс] : Режим доступу : http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/chaau/2012-3/12kyouks.pdf

   Свобода Є. Ю. Причини виникнення та можливості попередження експертних помилок в діяльності експерта-почеркознавця / Є. Ю. Свобода // Часопис Академії Адвокатури. — 2012. — № 4. — [Интернет-ресурс] : Режим доступу : http:www.nbuv.gov.ua/e-journals/chaau/2012-4/12kyouks.pdf

   Свобода Є.Ю. Проблемні питання призначення та проведення експертизи за новим кримінальним процесуальним законодавством / Є.Ю. Свобода, А.М. Урбановська // Матеріали круглого столу “Нормативно-правове регулювання судової експертизи”, (ННІНСК НАВС, Київ, 29 березня 2013 року). — Київ, 2013. — С. 149- 152.

   Михальчук Т.В. Особливості використання спеціальних знань відповідно до кримінального процесуального кодексу України/ Т.В. Михальчук, Є.Ю. Свобода //Матеріали круглого столу «Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень. — Київ, 2013. – С. 223-225.

   Свобода Є.Ю. Тлумачний словник основних термінів з судового почеркознавства / Є.Ю. Свобода.— Київ.: КкрДГРІ, 2013 – 40 с.

   Свобода Є.Ю. Окремі питання методики криміналістичного дослідження підписів, виконаних із наслідуванням / Є.Ю. Свобода, К.І. Кордас // Актуальні питання судово-експертного забезпечення кримінальних проваджень: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2014. – С. 255–258.

   Свобода Є.Ю. Механізм виконання підписів із наслідуванням /Є.Ю. Свобода, К.І. Кордас // Сучасна юридична наука в євроінтеграційному процесі: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – Тернопіль, 2014 – С. 44-47.

   Свобода Євгенія Юріївна Поняття діагностичних досліджень та їх місце в судово-почеркознавчій експертизі // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 316-320.

   Свобода Є.Ю. Судове почеркознавство: мультимедійний посібник / ЗЄ.Ю.Свобода. – К. : НАВС, 2016.

       Свобода Є.Ю. Науково-методичне забезпечення судової експертизи: сучасний стан та питання удосконалення  // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 275-278.

   Свобода Є.Ю. Особливості отримання зразків для проведення судово-почеркознавчої експертизи: методичні рекомендації //Свобода Є.Ю., Білоус І.В. – К., НАВС, 2016. – 72 с.

    Свобода Є.Ю., Абрамова В.М. Загальні теоретичні та практичні аспекти почеркознавчої експертизи в сучасній експертології // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 278-283.

   Свобода Є.Ю. Аналіз наукового доробку криміналістів-почеркознавців  / Свобода Є.Ю., Захаркіна А.Ю. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2  р, 2017. – С. 342-344.

   •          Шведова Олена Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри
   • Наукові праці Шведової О.В.:

   Шведова О.В. Встановлення давності (віку) документів, виготовлених за допомогою комп’ютерних технологій / Шведова О.В. // Актуальні питання судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 17 червня 2010 р. –К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2010. – С. 215-217.

   Шведова О.В. Допит експерта в суді щодо проведеної експертизи на досудовому слідстві / Шведова О. В. // Криміналістичне забезпечення розслідування та розкриття злочинів: наукові тези, доповіді та повідомлення. – К. : Кий, 2010. – С. 155–158. 

   Шведова О.В.Дактилоскопічнідослідження : навч. посіб. / Шведова О. В. – К. : КНТ, 2010. – 208 с.

   Дослідженняхолодноїзброї [Текст] : навч.-метод. комплекс / [уклад. : Назаров В. В., Шведова О. В., Кофанова О. С.]. – К. : КНУВС, 2010. – 32 с.

   Шведова О.В. Особливостіпідготовкипорівняльногоматеріалу на багатооб’єктнупочеркознавчуекспертизу / Шведова О. В. // Судоваекспертиза. Сучасний стан та перспективирозвитку :тезидоповідей. – К.:Мін’юст, 2010. – С. 125–128. 

   Шведова О.В. Правоварегламентація, загальні правила проведення, видипопередніхдослідженьслідів рук/ О.В. Шведова // Попереднє дослідження слідів трасологічного походження на місці події : тези доповідей наук. практ. семінару. – К. :Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С.28-30.

   Шведова О.В. Завдання, які вирішуються комплексним криміналістичним дослідженням документів, виготовлених за допомогою комп’ютерних / О.В. Шведова // Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів: тези доповідей наук. практ. конференції. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 234-235.

   Шведова О.В. Історичні аспекти дактилоскопічних досліджень / О.В Шведова, Ю.О. Мазниченко // Історія науки на межі тисячоліття: збірник наук. праць //. – К., 2011.

    Шведова О. В. Дактилоскопічні дослідження : курс лекцій / Шведова О. В. – К. : НАВС, 2011. – 204 с.

   Шведова О. В. Особливості підготовки та проведення слідчих дій, спрямованих на пошук і вилучення об ’єктів судової експертизи документів, виготовлених за допомогою комп’ютерних технологій / Шведова О. В. // Часопис Академії адвокатури України [електронне фахове видання]. – К., 2011. – № 2.

    Шведова О. В. Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі під час підготовки експертів-дактилоскопістів / Шведова О. В. // Інноваційні технології підготовки правоохоронців : матеріали науково-методичної конференції. (Київ, 22 квітня 2011 р.). – К. : НАВС, 2011. – С. 162–163.   

   Шведова О. В. Особливості оформлення результатів дослідження цифрових записів / Шведова О. В. // Актуальні проблеми почеркознавчих досліджень : збірник матеріалів наук.-практ. семінару. – К. : ННІПСК НАВС, 2011. – С. 68–69.   

    Меленевська З.С. Теорія та практика судового почеркознавства : навч.-метод. посібн. / Меленевська З. С., Садченко О. О., Свобода Є. Ю., Шведова О. В. – К. : УкрДГРІ, 2011. – 192 с.

   Мазниченко Ю. О. Організаційно-технічні аспекти використання мережі інтернет для інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності / Мазниченко Ю. О., Шведова О. В. // Інформатизація судово-експертної діяльності : матеріали круглого столу.  (Київ, 29 березня 2012 р.). – К. : НАВС, 2012. – С. 20–22.   

       Шведова О. В. Поняття та види багатооб’єктної судово-почеркознавчої експертизи / Шведова О. В. // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : тези VII Всеукр.наук.-теорет. конф.,присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 жовтня 2015 р.) : у 2 ч. – К. : НАВС, 2015. – Частина 1. – С. 227–229.   

   Мазниченко Ю. О. Методологічні аспекти автоматизованого дослідження матеріалів та засобів цифрового відеозапису / Мазниченко Ю. О., Шведова О. В. // Криміналістика і судова експертиза : міжвідом. наук.-метод. зб. – К. : Мінюст України, КНДІСЕ, 2015. – Вип. 60. – С. 299–307.

       Шведова О. В. Поняття та ознаки електронного документа / Шведова О. В. // Актуальні питання технічної експертизи документів (IV Лисиченківські читання): матеріали міжнар. наук.-практ. семінару-навчання (м. Київ, 25-26 лютого 2016.) – К. : Мін’юст, КНДІСЕ 2016. – С. 58–62

    Шведова О.В. Завдання, які вирішуються комплексним криміналістичним дослідженням документів, виготовлених за допомогою комп’ютерних технологій / Шведова О.В. // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 351-352.

   Шведова О.В. Методологічні аспекти автоматизованого дослідження матеріалів та засобів цифрового відеозапису / Мазниченко Ю.О., Шведова О.В. // Криміналістика і судова експертиза : міжвідом. наук.-метод. зб. – К. : Мінюст України, КНДІСЕ, 2015. – Вип. 60. – С. 299-307.

   Шведова О.В. Поняття та види багатооб’єктної судово-почеркознавчої експертизи / О.В. Шведова // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: ТезиVII Всеукр. наук. теорем. конф., присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 жовтня 2015 р.): у 2 ч. – К.: НАВС, 2015. – Частина 1. – С. 227-229.

   Шведова О.В. Поняття та види багатооб’єктної судово-почеркознавчої експертизи / Шведова О. В. // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : тези VII Всеукр.наук.-теорет. конф.,присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 жовтня 2015 р.) : у 2 ч. – К. : НАВС, 2015. – Частина 1. – С. 227–229.

    Шведова О.В. Поняття та ознаки електронного документа / Шведова О.В. // Актуальні питання технічної експертизи документів (IV Лисиченківські читання): матеріали міжнар. наук.-практ. семінару-навчання (м. Київ, 25-26 лютого 2016.) – К. : Мін’юст, КНДІСЕ 2016. – С. 58-62.

   Шведова О. В. Виявлення слідів рук парами йоду / Шведова О. В., Солоденко К. В. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 408–410.

    

                                                                               Карпенко Наталія Броніславівна – старший викладач кафедри

   • Наукові праці Карпенко Н.Б.:

   Карпенко Н.Б. Дослідження документів, виконаних за допомогою засобів оперативної поліграфії/ Б.Р. Хомко, Н.Б. Карпенко // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень : збірник матеріалів круглого столу. – К. : ННІПСК НАВС, 2013. – С. 354 – 356.

   Карпенко Н.Б. Застосування голограми, як елементу захисту документів / Г.В. Жвалова, Н.Б. Карпенко // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень : збірник матеріалів круглого столу. – К. : ННІПСК НАВС, 2013. – С. 121 – 122.

   Карпенко Н.Б. Дослідження ознак почерку в документах, виконаних особами з нервово-психичними вадами / Р.О. Маматченко, Н.Б. Карпенко // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень : збірник матеріалів круглого столу. – К. : ННІПСК НАВС, 2013. – С. 123 – 124.

    

   •          Михальчук Тетяна Володимирівна – кандидат юридичних наук,старший викладач кафедри
   • Наукові праці Михальчук Т.В.:

   Михальчук Т. В. Напрямки використання телекомунікаційних технологій у правоохоронній сфері / Т. В. Михальчук // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів – Х. : Право, 2006. – Вип. 6. – С. 76–82.

   Михальчук Т. В. Особливості використання телекомунікацій при проведенні окремих слідчих дій / Т. В. Михальчук // Юридична Україна. – 2007. – № 2(50). – С. 84–88.

   Михальчук Т. В. Використання при розслідуванні злочинів доказів, отриманих телекомунікаційним шляхом / Т. В. Михальчук // Вісник Академії адвокатури України. – 2007. – № 3 (10). – С. 126–134.

   Михальчук Т. В. Підвищення ефективності використання криміналістичних обліків на основі впровадження телекомунікаційних технологій / Т. В. Михальчук // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 143–148 .

   Михальчук Т. Телекомунікаційні технології в органах внутрішніх справ (напрями використання) / Т. Михальчук, В. Юсупов // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / Відп. редактори : В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Атака, 2010. – Т. IV. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 1009-1010.

   Михальчук Т. Телекомунікаційні технології, що використовуються у кримінальному судочинстві / Т. Михальчук, В. Юсупов // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / Відп. редактори : В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Атака, 2010. – Т. IV. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 1010.

   Михальчук Т. Проведення окремих слідчих дій з використанням телекомунікаційних технологій / Т. Михальчук, В. Юсупов // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / Відп. редактори : В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Атака, 2010. – Т. IV. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 797-798.

   Криміналістична техніка. Книга друга (частина друга). Навчальний посібник. – К. : КИЙ, 2011. – 352 с.

   Кофанов А. В. Методологія судово-балістичної методики : монографія / А. В. Кофанов, Т. В. Михальчук. – К. : «Три К», 2011. – 440 с.

   Кофанов А. В. Судова балістика – початок : монографія / А.В. Кофанов, Т.В. Михальчук. – Київ : «Три К», 2012. – 309 с.

   Михальчук Т.В. Попередні дослідження на стадії дослідчої перевірки / Т.В. Михальчук // Взаємодія слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС у ході дослідчої перевірки : проблемні питання : збірник матеріалів науково-практичного семінару. – К. : ННІПСК НАВС, 2012. – С. 106-109.

   Михальчук Т.В. Перспективи удосконалення і розвитку криміналістичної реєстрації / Т.В. Михальчук // Актуальні проблеми експертології : збірник матеріалів круглого столу. – К. : ННІПСК НАВС, 2012. – С. 136-140.

   Михальчук Т.В. Особливості використання спеціальних знань відповідно до кримінального процесуального кодексу України / Т.В. Михальчук, Є.Ю. Свобода // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень : збірник матеріалів круглого столу. – К. : ННІПФЕКП НАВС, 2013. – С. 223-225.

   Михальчук Т.В. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції / Т.В. Михальчук // Криминалистика и судебная експертиза : междуведомственный научно-методический сборник. – Вып. 58. – Ч. 1. – К. : МЮУ, 2013. – С. 138-145.

   Михальчук Т.В. Використання сучасних інформаційних технологій при проведенні судово-балістичних досліджень // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 252-256.

    

   •          Мендус Сергій Іванович – старший викладач кафедри
   • Наукові праці Мендус С.І.:

   Мендус С. І. Деякі питання щодо створення інформаційної системи техніко-криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування злочинів / С. І. Мендус, Є. Ю. Свобода // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник науково-практичних матеріалів (до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз) / Міністерство юстиції України, Харківській науково-дослідний інститут судових експертиз імені засл. проф. М. С. Бокаріуса, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого; Ред. ред. : А. П. Заєць, М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько та ін. — Харків : Право. — 2003. — Вип. 3. — С. 170-175.

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. та ін. Криміналістична техніка: навчальний посібник. – К.: КИЙ, 2009. – 416 с.

   Мендус С. І. Криміналістичні обліки в ОВС : курс лекцій / С.І. Мендус, Є.Ю. Свобода. – К. : КНУВС, 2010. – 180 с.

   Кофанов А.В. Криміналістична реєстрація та криміналістичні обліки : курс лекцій / А.В. Кофанов, С.І. Мендус, Є.Ю. Свобода, В.В.Індюкова – К.: ТОВ “3К”, 2011. – 148 с.

   Терешкевич А.І. Використання цифрової фотографії в матеріалах кримінального провадження / А.І. Терешкевич, С.М. Джей, С.І. Мендус // Актуальні питання судово-експертного забезпечення кримінальних проваджень: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2014. – С. 297–300.

   Мендус С.І.  Використання криміналістичних обліків підрозділами Національної поліції України / Мендус С.І. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 240-242.

    

   •          Волошин Олексій Гнатович – старший викладач кафедри
   • Наукові праці Волошина О.Г.:

   Волошин О.Г. Участь спеціаліста у розслідуванні злочинів, вчинених наркоманами / О.Г. Волошин, О.О. Давидова // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – Спеціальний випуск №1. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 213.

   Волошин О.Г.Участь спеціаліста-криміналіста в слідчих діях : лекція. – К., 2005. – С. 76.

   Волошин О.Г. Використання технічних засобів під час криміналістичного дослідження паспортів / О.Г. Волошин //Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Київ, 22-23 листопада 2005р.). – К., 2006. – С. 94.

   Волошин О.Г. Використання допомоги спеціаліста-криміналіста в розслідуванні злочинів, пов’язаних з підробкою документів// Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 7 грудня 2007 р.). Кримінальний процес України в контексті європейських стандартів судочинства. – К., 2008. – С. 42.

   Волошин О.Г.Техніко-криміналістичне дослідження документів / О.В. Воробєй, І.М. Мельников, О.Г. Волошин. – К., 2008. – 303 с.

   Волошин О.Г. Використання слідів вогнепальної зброї для вирішення діагностичних та ідентифікаційних завдань / О.Г. Волошин // Судово-балістичні дослідження та суміжні галузі знань : матеріали Першого міжнародного науково-практичного семінару. – К., 2009. – С. 17.

   Волошин О.Г.Участь спеціаліста при проведенні слідчих дій у розслідуванні злочинів, вчинених наркоманами / О.Г. Волошин // Криминалистика и судебная експертиза : междуведомственный научно-методический сборник. – Вып. 55. – К. : МЮУ, 2009. – С. 47.

   Волошин О.Г. Трасологічні дослідження : курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова. – К., 2010. – 302 с.

   Волошин О.Г.Теоритичні основи судової експертизи : курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова. – К., 2010. – 271 с.

   Волошин О.Г. Викладання спецкурсу «техніко-криміналістичне забезпечення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів» / О.Г. Волошин //

   Правове і криміналістичне забезпечення розслідування окремих видів злочинів: сучасний стан, міжнародний досвід та перспективи розвитку : тези наукових доповідей та повідомлень круглого столу. – К., 2010. – С.34.

   Волошин О.Г. Процесуальні й організаційні питання експертної діяльності в ході розкриття і розслідування злочинів / О.Г. Волошин //Криміналістичне забезпечення розслідування та розкриття злочинів : збірник наукових тез та доповідей. – К., 2010. – С. 42.

   Криміналістична техніка. Книга друга. Навчальний посібник. – К. : КИЙ, 2010. – 352 с.

   Волошин О.Г. Основи розшуку особи за ознаками почерку / О.Г. Волошин //Актуальні проблеми почеркознавчих досліджень : матеріали науково-практичного семінару. – К., 2011. – С. 7.

   Волошин О.Г. Стадії і завдання проведення дослідження пневматичної зброї / О.Г. Волошин //Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів : науково-практична конференція. К., 2011. – С. 37.

   Волошин О.Г. Судові експертизи в кримінальному судочинстві / О.Г. Волошин //Актуальні проблеми експертології : збірник матеріалів круглого столу. – К. : ННІПСК НАВС, 2012. – С. 47-52.

   Волошин О.Г. Взаємодія слідчого і спеціаліста при проведенні відеозапису слідчої дії / О.Г. Волошин //Взаємодія слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС у ході дослідчої перевірки : проблемні питання : збірник матеріалів науково-практичного семінару. – К. : ННІПСК НАВС, 2012. – С. 43-49.

   Волошин О.Г. Технічні засоби, які застосовуються при проведенні комп’ютерно-технічної експертизи / О.Г. Волошин //Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2012. – С. 168.

   Волошин О.Г.Криміналістичне дослідження об’єктів інтелектуальної власності : курс лекцій /Волошин О.Г., Кофанов А.В., Кравчук О.В. – Хмельницький, 2012. – 259 с.

   Волошин О.Г. Особливості взаємодії слідчого і спеціаліста при одержанні зразків для експертного дослідження // Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Кримінальні проступки: теоретичне підґрунтя та шляхи вдосконалення законодавства України (м. Луганськ 18-28 березня, 2013). – Луганськ, 2013. – С. 30.

   Волошин О.Г. Процесуальні та тактичні підстави залучення спеціаліста до огляду місця події/ О.Г. Волошин //Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень : збірник матеріалів круглого столу. – К. : ННІПФЕКП НАВС, 2013. – С.57-62.

   Волошин О.Г. Організаційно-процесуальна взаємодія слідчого і спеціаліста-криміналіста при огляді місця події / О.Г. Волошин //Нормативно-правове регулювання судової експертизи : матеріали круглого столу. – К., 2013. – С. 38.

   Волошин О.Г. Криміналістичне дослідження печаток і штампів / О.Г. Волошин, О.О. Кравчук //Нормативно-правове регулювання судової експертизи : матеріали круглого столу. – К., 2013. – С. 44.

   Волошин О.Г. Методи та технічні засоби експертно-криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 96-100.

   Волошин О.Г. Реорганізація Експертної служби МВС України матеріалах круглого столу  // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 94-100.

   Волошин О.Г Визначення перспектив використання «нетрадиційних» методів отримання інформації в процесі боротьби зі злочинністю / Волошин О.Г.// Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 88-95.

   Волошин О.Г. Загальні відомості про процеси, що відображуються при нанесенні рельєфного зображення / Волошин О.Г., Поліщук В.В. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 95-100.

   Волошин О.Г. Історичні аспекти виникнення вибухових пристроїв / Волошин О.Г., Цибульник А.Д. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 100–104.

   Волошин О.Г.  Загальна характеристика корупції та діяльності по її ліквідації / Волошин О.Г., Поліщук В.В. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 104-109.

    

            Приходько Юрій Павлович – старший викладач кафедри
   Наукові праці Приходько Ю.П.:

   Приходько Ю.П.Деякі аспекти експертних досліджень обставин вибухів і пожеж / Ю.П. Приходько, О.Б. Шмерега // Криминалистика и судебная експертиза :матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції КНДІСЕ. — К., 2012. – Вып. 57.— С. 79-86.

   Приходько Ю.П. Проведення випробувань засобів локалізації вибуху / Ю.П. Приходько // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності :матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2011 року НАВС). – К., 2012. – С. 112-113.

   Приходько Ю.П. Використання кумулятивних зарядів для руйнування вибухонебезпечних та підозрілих предметів / Ю.П. Приходько // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2011 року НАВС). – К., 2012. – С. 126-127.

   Приходько Ю.П. Правовий статус експерта за новим КПК України / Ю.П. Приходько // Нормативно-правове регулювання судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу. – К., 2013. – С. 133-136.

   Приходько Ю.П. Спеціаліст у кримінальному провадженні / Ю.П. Приходько // Досудове розслідування у сучасних умовах: проблеми, тенденції та перспективи: збірник матеріалів науково-практичного семінару. – К., 2013. – С. 118-121.

   Дмитрук Р.С. Деякі питання криміналістичної характеристики придбання, зберігання, носіння та реалізації холодної зброї / Р.С. Дмитрук, Ю.П. Приходько // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Кофанов А.В., Матвієнко П.Є.; Київ. ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2013. – С. 88-90.

   Кофанов А.В. Особливості проведення огляду і збору слідової інформації на місці кримінального вибуху : методичні рекомендації / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, Ю.П. Приходько. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 36 с.

   Андреев А.Г. Особенности механизма образования следов на гильзах, стреляных в самодельном огнестрельном оружии / А.Г. Андреев, А.С. Винниченко, Ю.П. Приходько // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник наукових статей та тез доповідей. – К., 2013. – С. 10-18.

   Приходько Ю.П. Окремі об’єкти судово-балістичної експертизи / Ю.П. Приходько, В.А. Блажевська // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник наукових статей та тез доповідей. – К., 2013. – С. 36-38.

   Приходько Ю.П. Криміналістичне дослідження боєприпасів до ручної вогнепальної зброї / Ю.П. Приходько, В.С. Віщук // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник наукових статей та тез доповідей. – К., 2013. – С. 53-54.

   Приходько Ю.П. Деякі аспекти проблематики криміналістичної вибухотехніки на сучасному етапі розвитку / Ю.П. Приходько // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник наукових статей та тез доповідей. – К., 2013. – С. 269-270.

   Приходько Ю.П. Моделювання обстановки за слідами вибуху / Ю.П. Приходько, Б.Р. Хомко // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник наукових статей та тез доповідей. – К., 2013. – С. 270-273.

   Кофанов А.В. Актуальні питання розробки бортової навігаційної апаратури з елементами штучного інтелекту мобільного робота для розмінування вибухонебезпечних предметів / А.В. Кофанов, Ю.П. Приходько // Криминалистика и судебная експертиза :матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю КНДІСЕ. — К., 2013. – Вып. 58.— Ч. І. — С. 187-193.

    Приходько Ю.П. Розлідування злочинів, пов’язаних з використанням енергії вибуху / Ю.П. Приходько // Криминалистика и судебная експертиза : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю КНДІСЕ. — К., 2013. – Вып. 58.— Ч. IІ. — С. 181-185.

   Приходько Ю.П.Саморобна вогнепальна зброя: особливості та конструктивні характеристики // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 275-277.

   Приходько Ю.П.  Криміналістична характеристика слідів, виявлених на місці кримінального вибуху // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 286-288.

   Приходько Ю.П. Криміналістичне дослідження спеціальної зброї для безшумного ведення вогню // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу. – К.: ННІПФЕКП НАВС, 2015. – С. 300-301.

   Приходько Ю.П. Щодо механізму утворення слідів на гільзах, стріляних в саморобній вогнепальній зброї // Актуальні питання нормативно-методичного забезпечення трасо логічних та балістичних експертиз: Матеріали міжвідом. наук.-практ. семінару (м. Київ, 21 квітня 2015 р.) / КНДІСЕ; уклад. А.О. Полтавський, О.В. Юдіна. – К., 2015. – 36 с. – (Бергерівські читання).

   Приходько Ю.П. Криміналістичний аналіз кримінального вибуху, як способу вчинення злочину  // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 259-261.

    Приходько Ю.П. Поняття «кримінальний вибух» та його криміналістичний аналіз / Ю.П. Приходько // Актуальні питання удосконалення нормативного забезпечення трасо логічних досліджень та досліджень зброї : Матеріали міжвідом. наук.-практ. семінару (м. Київ, 20 квітня 2016 р.) / КНДІСЕ; уклад. Гришко К.А., Виноградова В.С., Юдіна О.В., Якименко Р.В. – К., 2016. – 89 с. (V Бергерівські читання). – С. 49-51.

   Приходько Ю.П. Судова вибухотехнічна експертиза як джерело доказування при розслідуванні кримінальних вибухів: в матеріалах VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Дню юриста України «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення». – К.: НАВС., 2015. – 213 с.

   Приходько Ю.П. Характеристика слідів застосування вибухових пристроїв на місці кримінального вибуху: наукова стаття опублікована в науковому журналі «Молодий вчений» №10 (25) жовтень, 2015 року частина 2, Видавничий дім «Гельветика», (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз). 2015. – 125 с.

    Приходько Ю.П. Актуальні питання розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв / Приходько Ю.П. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 316–319.

    

   •          Кофанова Олена Сергіївна – кандидат юридичних наук, викладач кафедри
   • Наукові праці Кофанової О.С.:

   Кофанов А.В. Криміналістична техніка. Книга перша : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, О.С. Кофанова, О.В. Літвінова та ін. – К. : КИЙ, 2006. – 456 с.

   Кофанова О.С. Старинное, коллекционное огнестрельное оружие как объект искусствоведческой экспертизы / О.С. Кофанова // Судово-балістичні дослідження та суміжні галузі знань: тези наукових доповідей та повідомлень Першого міжнародного науково-практичного семінару. – Київ: Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Київського національного університету внутрішніх справ, 2009. – С. 64-68.

   Назаров В.В. Криміналістичне дослідження холодної зброї : Навчальний посібник / В.В. Назаров, О.О. Садченко, О.В. Шведова, О.С.Кофанова. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 171 с.

   Дослідженняхолодноїзброї [Текст] : навч.-метод. комплекс / [уклад. : Назаров В. В., Шведова О. В., Кофанова О. С.]. – К. : КНУВС, 2010. – 32 с.

   Кофанова О.С.Експертиза виробів з коштовних металів : методичні рекомендації / О.С.Кофанова, О.Л.Кобилянський. – Київ: КИЙ, 2010. – 64 с. – (серія “Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Криміналістичне дослідження металевих грошових одиниць. – Методичні рекомендації. – Київ: КИЙ, 2010. – 52 с. – (Серія „Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанова О.С. Криміналістичне дослідження металевих грошових одиниць України : методичні рекомендації / О.С.Кофанова, О.Л. Кобилянський. – Київ: КИЙ, 2010. – 52 с. – (серія “Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанова О.С. Експертиза металів, сплавів та виробів з них : методичні рекомендації / О.С.Кофанова, О.Л. Кобилянський. – Київ: КИЙ, 2010. – 48 с. – (серія “Криміналістичне забезпечення”).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Криміналістичне дослідження холодної зброї: Конспект лекцій. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 228 с. – (Серія « Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Теоретичні аспекти криміналістичного дослідження холодної зброї та схожих з нею предметів (пристроїв). – Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 46 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Методологічні та методичні аспекти криміналістичного дослідження холодної зброї та схожих з нею предметів (пристроїв). – Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 40 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Практичні аспекти криміналістичного дослідження холодної зброї та схожих з нею предметів (пристроїв). – Методичні рекомендації. – К.: УкрДГРІ, 2013. – 37 с. – (Серія «Зброєзнавство і мисливствознавство»).

   Кофанова О.С. Деякі аспекти класифікації сучасної гладко ствольної вогнепальної зброї // Актуальні питання нормативно-методичного забезпечення трасо логічних та балістичних експертиз: Матеріали міжвідом. наук.-практ. семінару (м. Київ, 21 квітня 2015 р.) / КНДІСЕ; уклад. А.О. Полтавський, О.В. Юдіна. – К., 2015. – 36 с. – (Бергерівські читання).

   Кофанова О.С. Особливості призначення та проведення судових експертиз за новим кримінальним процесуальним законодавством // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 175-178.

   Кофанова О.С. Особливості призначення та проведення судових експертиз за новим кримінальним процесуальним законодавством // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 175-178.

    Кофанова О.С. Криміналістичне дослідження холодної зброї та слідів її застосування: практикум / О.С. Кофанова, А.В. Кофанов. – К.: УкрДГРІ, 2017. – 100 с.  (Рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ протокол № 9 від 24.05.2017 року).

   Кофанова О.С. Сучасні технічні засоби та методи виявлення слідів дактилоскопічного походження /  Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції. – К. : Навчально-науковий інститут №2 НАВС, 2017. – С. 185-193.

   Кофанова О.С. Акт впровадження в освітній процес НАВС монографії «Використання спеціальних знань під час розслідування злочинних посягань на культурні цінності» (2017 р.) від 2.06.2017р.

    

   Кофанов Андрій Віталійович - кандидат юридичних наук,
   викладач кафедри, доктор філософії

    Кофанов А.В. Огляд пасажирських повітряних суден та авіаційних об’єктів на наявність вибухових пристроїв, вибухових речовин і вибухових компонентів [Текст]: метод. рек. / [Василинчук В.І., Кофанов А.В., Антонюк П.Є., Приходько Ю.П. та ін.]; – К.: ФОП Кандиба Т.П., 2015. – 88 с.

    Кофанов А.В. Перспективи застосування лазерних технологій для індивідуалізуючого маркування гладкоствольної вогнепальної зброї у сучасних умовах // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 167-175.

    Кофанов А.В. Перспективи сучасного застосування лазерних технологій для індивідуалізую чого маркування гладкоствольної вогнепальної зброї в сучасних умовах / А.В. Кофанов, В.В. Арешонков // Актуальні питання удосконалення нормативного забезпечення трасо логічних досліджень та досліджень зброї : Матеріали міжвідом. наук.-практ. семінару (м. Київ, 20 квітня 2016 р.) / КНДІСЕ; уклад. Гришко К.А., Виноградова В.С., Юдіна О.В., Якименко Р.В. – К., 2016. – 89 с. (V Бергерівські читання). – С. 33-36.

    Кофанов А.В. Судова балістика: практичні аспекти. – Навч. посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, В.В. Арешонков. / За ред. П.Д. Біленчука. – К.: УкрДГРІ, 2016. – 408 с.

    Кофанов А.В. Щодо можливості диференціації відстані пострілу при стрільбі з газових, «шумових» (типу ZORAKI) пістолетів та револьверів набоями, спорядженими шротом // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін: Матеріали студентської конференції до 175-річчя Університету / редкол.: Михайличенко Б.В., Ергард Н.М.; Київ. Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця. – К.: Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 77-89.

   Кофанов А.В. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї патронів та слідів пострілу: практикум / А.В. Кофанов., О.С. Кофанова. – К.: УкрДГРІ, 2017. – 100 с. 

   Кофанов А.В. Сучасний стан та перспективи використання (застосування) приладів пошуку біологічних об’єктів /  Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції. – К. : Навчально-науковий інститут №2 НАВС, 2017. – С. 177-185.

   Кофанов А.В. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї,  патронів та слідів пострілу: практикум / А.В. Кофанов., О.С. Кофанова. – К.: УкрДГРІ, 2017. – 100 с. 

   Кофанова О.С. Криміналістичне дослідження холодної зброї та слідів її застосування: практикум / О.С. Кофанова, А.В. Кофанов. – К.: УкрДГРІ, 2017. – 100 с.  

    

   •          Літвінова Олена Валеріївна – викладач кафедри
   • Наукові праці Літвінової О.В.:

   Кофанов А.В. Криміналістична техніка. Книга перша : Навчальний посібник / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, О.С. Кофанова, О.В. Літвінова та ін. – К. : КИЙ, 2006. – 456 с.

   Волошин О.Г. Трасологічні дослідження : курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова. – К., 2010. – 302 с.

   Волошин О.Г. Теоритичні основи судової експертизи : курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова. – К., 2010. – 271 с.

   Кофанов А.В. Судова експертологія : Курс лекцій / А.В. Кофанов, О.Г. Волошин, О.В. Літвінова, В.В. Індюкова. – К. : Три К, 2010. – 240 с.

   Літвінова О.В. Проблеми методичного забезпечення судових експертиз // Теорія і практика судової експертизи : збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 201-204.

    

   • Примак Роман Миколайович - викладач  кафедри, капітан поліції    

   Примак Р. М. Актуальність та специфіка відібрання зразків біологічного походженнярук при розслідуванні фактів безвісного зникнення особи / Примак Р. М., Кальченко Д. С. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : збірник матеріалів конференції. – К. : ННІ № 2 НАВС, 2017. – С. 314–316.

    

   •      

    

    

    

    

    

    

    

 • Мультимедійні навчальні посібники

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnipfekp@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X