Українська версія сайту

Загальні відомості

 • Положення про кафедру

    

   ПОЛОЖЕННЯ

   про кафедру криміналістичного забезпечення та судових експертиз  

   навчально-наукового  інституту № 2

    Національної академії внутрішніх справ

    

   1. Загальні положення

   1.1. Положення про кафедру криміналістичних експертиз навчально-наукового  інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Національної академії внутрішніх справ, Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ та Положення про навчально-науковий інститут № 2 НАВС.

   1.2. Кафедра криміналістичних експертиз є структурним підрозділом навчально-наукового інституту № 2 НАВС державної форми власності, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність  за спеціальностями «Правознавство» галузі знань «Право», «Судова експертиза» галузі знань «Специфічні категорії», проводить наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність з криміналістичного забезпечення кримінального провадження.

   Науково-педагогічні працівники кафедри - це особи, які проводять навчальну, методичну, наукову та організаційну діяльність.

   1.3.   Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

   2. Структура кафедри

   2.1. Кафедра створюється в ході організаційно-штатних заходів Академії.

   2.2.Загальне керівництво кафедрою згідно з функціональними обов‘язками здійснює завідувач кафедри, який призначається відповідним наказом ректора. Завідувач кафедри несе персональну відповідальність за виконання кафедрою покладених на неї завдань, дотримання співробітниками кафедри дисципліни та законності.

    2.3. Кількісний і якісний склад кафедри встановлюється штатним розписом.

   3. Основні завдання кафедри

   3.1. Основними завданнями кафедри є:

   - реалізація освітньо-наукових програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

   - вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за навчальними дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

   - організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;

   - розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєння знань й оволодіння вміннями;

   - здійснення контролю та аналізу якості знань та вмінь через систему поточного, проміжного й підсумкового контролю, державних екзаменів;

   - розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, їх мультимедійного супроводу, електронних навчальних посібників (підручників);

   - виховання у майбутнього здобувача вищої освіти професійних і ділових рис характеру, формування громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

   - розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;

   - організація виконання контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення освітнього процесу;

   - забезпечення освітнього процесу;

   - керівництво самостійною та науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти;

   - організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

   - організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

   - вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду та юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

   - виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах та за напрямом спеціальності, організація наставництва;

   - участь у підвищенні педагогічної кваліфікації науково-педагогічних працівників;

   - організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти через систему індивідуальних занять і консультацій;

   - керівництво здійсненням кандидатських дисертаційних досліджень, консультування докторантів, рецензування, обговорення наданих досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах;

   - підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до академії;

   - організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

    - внесення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента науково-педагогічним працівникам кафедр, а також удосконалення навчально-лабораторної бази;

   - організація і проведення занять у системі службової підготовки для атестованих працівників;

   - надання допомоги практичним підрозділам у вивченні тематики занять службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення;

   - здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших державних органів та організацій, окремих громадян та громадських організацій;

     - розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів системи МВС України;

   - підготовка, рецензування і видання навчальної, наукової, методичної літератури (підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, фабул практичних задач, словників, довідників, дослідницьких завдань, методичних розробок тощо) з проблем юридичної освіти та правоохоронної діяльності для системи МВС України та літератури загального користування на замовлення інших установ та організацій;

   проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи та попередження кримінальних правопорушень, що вчинюються неповнолітніми.

   3.2. Кафедра криміналістичних експертиз крім зазначених основних завдань додатково здійснює:

   - виконання плану роботи ННІ №2 НАВС, плану роботи кафедри, плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

   - розробку пропозицій щодо вдосконалення та розробки професіограм, кваліфікаційних і освітньо-кваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за спеціальностями «Судова експертиза», «Правознавство», організаційно-методичних документів;

   - підготовку обґрунтування щодо модернізації стандартів вищої освіти;

   - організацію та захист навчальної практики та стажування здобувачів вищої освіти відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в Національній академії внутрішніх справ,  програм навчальної практики та стажування;

   - організацію систематичного вивчення роботи випускників, рівня їхньої теоретичної і практичної підготовки;

   - залучення провідних науковців, фахівців правоохоронних органів до проведення занять, контролю знань здобувачів вищої освіти участі у роботі екзаменаційних комісій;

   - забезпечення підготовки та проведення атестації.

   3.3. Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій.

    

   4. Організація роботи кафедри

   4.1. Діяльність кафедри здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік, який затверджується завідувачем кафедри за погодженням з відділом організації та координації освітнього процесу. План роботи кафедри укладається на підставі керівних документів, які визначають зміст підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ України, Плану основних заходів Національної академії внутрішніх справ на навчальний рік, Плану роботи навчально-наукового інституту № 2 та передбачає конкретні заходи, їх виконавців, терміни виконання з організаційної, навчальної, методичної, виховної і науково-дослідної роботи, зв'язок з практикою, міжвузівські зв'язки, міжнародне співробітництво, вдосконалення навчально-матеріальної бази, забезпечення виконання рішень керівництва з організації навчально-виховного процесу, аналіз і оцінку результатів роботи тощо.

   4.2. На кафедрі розробляються, затверджуються номенклатурою справ та ведуться такі документи:

   Організаційні:

   Положення про кафедру, що затверджується наказом ректора.

   Функціональні обов’язки кожного працівника, затверджені завідувачем кафедри з позначкою «Ознайомлений», особистим підписом працівника і датою ознайомлення наприкінці документа.

   Рішення Вченої ради, ректорату, накази, доручення по академії, що стосуються діяльності кафедри та звіти про їх виконання.

   План роботи кафедри на навчальний рік.

   План проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт кафедри на календарний рік.

   Протоколи засідань кафедри.

   Графік контрольних відвідувань занять керівництвом кафедри.

   Графік взаємних відвідувань занять.

   Графік проведення науково-педагогічними працівниками кафедри консультацій у позанавчальний час.

   Журнал обліку взаємних та контрольних відвідувань.

   Журнал обліку консультацій.

    

   Обліково-звітні:       

   Обсяг навчальної роботи за навчальними дисциплінами кафедри, за підрозділами академії на поточний навчальний рік.

   Розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками кафедри на поточний навчальний рік.

   Індивідуальний план роботи викладача.

   Звіти науково-педагогічних працівників про навчальну, методичну, наукову й організаційну роботу за навчальний рік.

   Звіти керівників наукових гуртків.

   Зведений звіт про виконання плану роботи кафедри за навчальний рік.

   Матеріали за результатами перевірок кафедри й усунення виявлених недоліків.

   Звіти про науково-дослідну роботу кафедри за поточний календарний рік.

    

   Навчально-методичні:

   Навчальна програма навчальної дисципліни.

   Робоча навчальна програма навчальної дисципліни.

   Програми навчальної практики та стажування.

   Електронні варіанти фондових лекцій, розміщені на сайті кафедри (для внутрішнього використання).

   Методичні розробки завдань і фабул для проведення практичних занять, ділових ігор, тренінгів.

   Аудіовізуальні засоби навчання, електронні підручники, посібники, курси лекцій, тестові завдання.

   Білети підсумкового контролю.

    

   Науково-дослідні:

   Матеріали роботи з ад’юнктами (докторантами, здобувачами) кафедри[1].

   Матеріали роботи наукових гуртків кафедр[2].

    

   Кадрові:

   Матеріали дисциплінарної практики.

   Графіки та матеріали стажування науково-педагогічних працівників кафедри у практичних підрозділах та інших установах, узгоджені з відділом кадрового забезпечення.

   Матеріали стажування науково-педагогічних працівників, які перебувають у резерві кадрів на висунення (до виконання програми стажування).

   Відомості про практичних працівників, які залучаються до освітнього процесу.

   Для своєчасного і якісного виконання завдань, що визначені Міністерством освіти і науки України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, керівництвом академії, інституту, до планів роботи кафедр можуть вноситися необхідні зміни, уточнення після їх попереднього обговорення на засіданнях кафедр.

   З метою систематичного контролю за виконанням плану роботи кафедри, оперативного реагування на поставлені завдання, здійснення принципу колегіальності у перший і третій четвер місяця проводять засідання кафедри. Рішення, схвалені на засіданнях, є обов'язковими для виконання працівниками кафедри. Графіки з проведення засідань кафедри із переліком питань подаються до відділу організації й координації освітнього процесу НАВС.

   Рішення кафедри набирають чинності, якщо в засіданні бере участь не менше 2/3 її складу. Рішення (крім окремих обумовлених випадків) приймаються переважною більшістю голосів наявних членів кафедри.

   Позачергове засідання кафедри може бути скликане за ініціативою не менше 1/3 постійного складу, за рішенням завідувача кафедри або за дорученням начальника відділу організації й координації освітнього процесу. Про проведення позачергового засідання кафедри інформується відділ організації й координації освітнього процесу.

   Науково-педагогічні працівники кафедри, які працюють на постійній основі з неповним обсягом, виконання посадових обов'язків (0,25; 0,5; 0,75 посадового окладу), за сумісництвом і на умовах погодинної оплати праці, мають право дорадчого голосу.

   Питання організації навчальної, методичної, виховної і науково-дослідної робіт, що мають кафедральний характер, можуть розглядатися і обговорюватися на спільних засіданнях кафедр інституту, Академії і споріднених кафедр інших закладів системи вищої освіти.

    

   Обговорено та схвалено на засіданні кафедри криміналістичних експертиз  від 04.02.2016 протокол № 12

    

       [1]  Навчальна справа ад'юнкта (докторанта, здобувача); індивідуальний план роботи ад'юнкта (докторанта, здобувача); звіти про виконання індивідуального плану роботи; витяги з протоколу засідання кафедри про заслуховування звітів ад'юнкта (докторанта, здобувача) і його наукового керівника.

   [2]  Витяг з протоколу засідання кафедри про створення наукових гуртків; список керівників наукових гуртків, затверджених на засіданні кафедри; список членів наукового гуртка з зазначенням старости наукового плану роботи наукового гуртка на навчальний рік, затверджений начальником кафедри, який складається з 3 основних розділів: організаційні засади, тематика наукових досліджень здобувачів вищої освіти, , участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, вікторинах, конкурсах, олімпіадах тощо); графік засідань наукового гуртка з переліком проблемних питань, що виносяться на обговорення, на навчальний рік, затверджений начальником кафедри.

 • Склад кафедри

   Атаманчук Володимир Миколайович.

    завідувач кафедри, кандидат юридичних наук

    Закінчив у 2007 році Київський національний університет внутрішніх справ.

   Майор поліції Атаманчук В.М. службу в органах внутрішніх справ України розпочав з липня 2003 року курсантом Навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів Київського національного університету внутрішніх справ. Після закінчення навчального закладу працював у відділі криміналістичних експертиз  Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України у Житомирській області.

   Має право на проведення семи видів криміналістичних експертиз.

   З листопада 2011 року по листопад 2012 року працював на посаді інспектора навчально-виховного відділу Навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ.

   Педагогічну діяльність розпочав з листопада 2012 року на посаді викладача кафедри криміналістики та судової медицини. У липні 2015 року призначений старшим викладачем кафедри, з листопада 2016 – доцент цієї ж кафедри.

   З березня 2017 року виконує обов’язки завідувача кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.

   У 2012  році в спеціалізованій вченій раді Д 26.007.05 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, тема “Термінологія криміналістичних експертиз: сучасні проблеми вивчення та практичного використання” за спеціальністю 12.00.09.

   Атаманчук В.М. є автором більш ніж 20 наукових навчально-методичних праць. Серед них навчальні підручники, посібники, наукові статті, тези виступів на наукових конференціях та методичні рекомендації з особливостей розслідування окремих видів злочинів та ін.

   Напрями наукової школи: методика розслідування окремих видів злочинів, криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень.

    

     

   Садченко Олександр Олексійович

   Професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. Закінчив: у 1981 році Київську Вищу школу МВС СРСР. Працював: на посадах оперативно-начальницького складу у службі карного розшуку Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві; з лютого 1986 року – науковий співробітник 2 відділу науково-дослідної лабораторії Української академії внутрішніх справ; з 1989 року по 1997 рік – викладач кафедри криміналістики, де послідовно обіймав посади старшого викладача, доцента; з 1997 року по жовтень 2001 року – на кафедрі криміналістичних експертиз, де послідовно обіймав посади заступника начальника кафедри, начальник кафедри; з жовтня 2001 р. по березень 2005 р. – начальник навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів НАВСУ; з березня 2005 р. по теперишній час - професор кафедри криміналістичних експертиз

   Стаж роботи у практичних підрозділах – 11 років.

   Має право самостійного проведення п’яти видів криміналістичних експертиз.

   В академії: з 1989 року.

   Дисертацію на здобуття наукового ступеню «кандидат юридичних наук» захистив: у 1989 році на тему «Вивчення потреб слідчої практики як умова її вдосконалення». Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеню «доктор наук». Під його керівництвом підготовлено і захищено три кандидатські дисертації.

   Напрями наукової роботи: теорія судової експертизи, ідентифікація особи за ознаками зовнішності.

   Автор понад 50 наукових статей. Є автором одного патенту на винахід, 4 програмних продуктів “Автоматизоване робоче місце експерта”. За його ініціативою внесено доповнення до Державного класифікатору професій спеціальністю “Судовий експерт”, приймав участь у розробці Державного стандарту зі спеціальності “Судова експертиза”.

   Член науково-методичної секції № 4 (кримінальний процес, криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) науково-методичної ради НАВС.

    

    

   Котляренко Лідія Теодорівна

   Професор кафедри, доктор біологічних наук, професор. Закінчила: у 1991 році біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Біолог». Працювала: з 1995 по 2000 роки – викладачем біології у Чортківському медичному коледжі Тернопільської області; з 2000 по 2011 роки – у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського на посадах викладача, доцента, професора і завідувача кафедри медичної біології. Також займала посаду завідувача магістратури, аспірантури та клікординатури.

   В академії: з 2010 року.

   Дисертацію на здобуття наукового ступеню «доктор біологічних наук» захистила: у 2007 році на тему «Морфологічні закономірності ремоделювання структур тонкої кишки в залежності від вегетативного гомеостазу щурів і за умов отруєння блідою поганкою» за спеціальністю «Нормальна анатомія».

   Напрями наукової роботи: ідентифікація особи за рисами зовнішності, судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, судова експертиза сильнодіючих і отруйних речовин, судова експертиза волосся, судово-одорологічна, судово-цитологічна, судово-імунологічна та судова молекулярно-генетична експертизи.

   Є членом спеціалізованої вченої ради Д.58.601.01. Має більше 150 наукових праць. Є членом редакційної колегії двох наукових видань.

    

   Удовенко Жанна Володимирівна

   Професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

   Закінчила: у 1998 році Національну академію внутрішніх справ України з відзнакою.

   Працювала: з липня 1998 року по листопад 2000 року – слідчий Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві.

   Стаж роботи у практичних підрозділах – 2 роки.

   В академії: з червня 2003 року.

   Дисертацію на здобуття наукового ступеню «кандидат юридичних наук» захистила: у 2004 році на тему «Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві».

   Напрями наукової роботи: криміналістика, кримінальний процес, теоретичні основи судової експертизи.

   Має більше 50 навчально-методичних праць.

    

   Воробей Олена В’ячеславівна

   Професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

   Закінчила: у 1996 році Українську академію внутрішніх справ з відзнакою.

   Працювала: з 1996 року по 1998 рік – експерт відділу технічної експертизи документів та почерку Криміналістичного центру при ЕКУ МВС України.

   Стаж роботи у практичних підрозділах – 2 роки.

   Має допуски до самостійного проведення семи видів криміналістичних досліджень.

   В академії: з вересня 1998 року.

   Дисертацію на здобуття наукового ступеню «кандидат юридичних наук» захистила: у 2004 році на тему «Криміналістичне дослідження паперових грошей України».

   Напрями наукової роботи: техніко-криміналістичне дослідження документів, ідентифікація особи за ознаками зовнішності.

   Має більше 40 навчально-методичних праць.

   Кобилянський Олег Леонідович

   Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

   Закінчив: у 2001 році Національну академію внутрішніх справ України (з відзнакою).

   Працював: з жовтня 1995 року по серпень 1997 року – міліціонер лінійного відділу в порту Ізмаїл при УМВС України в Одеській області; з червня по листопад 2001 року – експертом НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві.

   Стаж роботи у практичних підрозділах – 2 роки.

   Має допуски до самостійного проведення семи видів криміналістичних експертиз.

   В академії: з листопада 2004 року.

   Дисертацію на здобуття наукового ступеню «кандидат юридичних наук» захистив: у 2007 році на тему «Криміналістичне дослідження документів із спеціальними засобами захисту».

   Напрями наукової роботи: криміналістична фотографія та відеозапис, науково-дослідна фотографія, криміналістичне дослідження холодної зброї.

   Має понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Має авторські свідоцтва на твори.

   Член науково-методичної секції № 4 (кримінальний процес, криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) науково-методичної ради НАВС.

    

    Шведова Олена Вікторівна

   Доцент кафедри, кандидат юридичних наук

   Закінчила: у 2000 році Національну академію внутрішніх справ України.

   Працювала: з липня 2000 року по листопад 2006 року – експерт та старший експерт ВЕКЗР Печерського та Шевченківського РУ НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві.

   Стаж роботи у практичних підрозділах – 6 років.

   Має право на самостійне проведення семи видів криміналістичних експертиз.

   В академії: з листопада 2006 року.

   Дисертацію на здобуття наукового ступеню «кандидат юридичних наук» захистила: у 2006 році на тему «Комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій».

   Напрями наукової діяльності: почеркознавчі дослідження; техніко-криміналістичне дослідження документів, дактилоскопічні дослідження.

   Має 26 навчально-методичних праць.

   Свобода Євгенія Юріївна

   Професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

   Закінчила: у 1996 році Українську академію внутрішніх справ з відзнакою.

   Працювала: з 1996 року по 1998 рік  експертом ЕКУ при ГУМВС України в Київській області.

   Стаж роботи у практичних підрозділах – 2 роки.

   Має допуски до самостійного проведення семи видів криміналістичних досліджень.

   В академії: з серпня 1998 року на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри криміналістичних експертиз.

   Дисертацію на здобуття наукового ступеню «кандидат юридичних наук» захистила: у 20011 році на тему «Кримінальна реєстрація: загальноправові, процесуальні, організаційні та тактико-криміналістичні питання».

   Має більше 80 навчально-методичних праць.

   Учений секретар вченої ради навчально-наукового інституту № 2 НАВС.

   Юсупов Володимир Васильович

   Доцент кафедри криміналістичних експертиз, кандидат юридичних наук,

   старший науковий співробітник

    У 1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України з відзнакою й отримав освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство». Працював оперуповноваженим відділу КМСД Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві.

   З 2003 року на викладацькій роботі. Пройшов шлях від викладача до доцента кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ. У лютому 2015 року призначений на посаду доцента кафедри криміналістичних експертиз (на 0,25 ставки, за сумісництвом).

   У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організація і тактика перевірки алібі на досудовому слідстві» за спеціальністю 12.00.09. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор В.С. Кузьмічов. У 2007 році присвоєно вчене звання «старший науковий співробітник» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. У 2010 році затвердив тему докторської дисертації «Криміналістика в Україні у ХХ – на початку ХХІ століття (історико-теоретичне дослідження)».

   Є автором і співавтором більш ніж 90 наукових та навчально-методичних праць. Серед них підручники та навчальні посібники, наукові статті у фахових виданнях, іноземних і міжнародних журналах, тези виступів на конференціях та ін.

   Є членом Науково-методичної ради НАВС.

   Напрями наукових досліджень: історія криміналістики; проблеми криміналістичної тактики і методики розслідування окремих видів злочинів.

    

    

   Михальчук Тетяна Володимирівна

   Старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

   Закінчила: у 2005 році Національну академію внутрішніх справ України (з відзнакою).

   Працювала: з липня 2005 по листопад 2005 року – слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві.

   В академії: з листопада 2008 року.

   Дисертацію на здобуття наукового ступеню «кандидат юридичних наук» захистила: у 2009 році на тему «Використання інформації, отриманої телекомунікаційним шляхом, у розслідуванні злочинів».

   Напрями наукової роботи: криміналістика, кримінальний процес, теоретичні основи судової експертизи.

   Має більше 15 навчально-методичних праць.

    

   Мендус Сергій Іванович

   Старший викладач кафедри

   Закінчив: у 1980 році – Могильовську спеціальну середню школу транспортної міліції МВС СРСР; у 1988 році – Київську вищу школу МВС СРСР за спеціальністю «Правознавство».

   Працював: оперуповноваженим відділу боротьби з крадіжками народно-господарчих вантажів на транспорті УТМПЗ залізниці МВС СРСР; з 1988 року по 1989 рік – викладач курсу криміналістики та кримінального процесу Могильовської спеціальної середньої школи транспортної міліції МВС СРСР; з 1989 року по 2005 рік – на практичній роботі в органах внутрішніх справ на посадах експерта, старшого експерта, заступника начальника, начальника експертно-криміналістичного відділу та заступника начальника науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в м. Києві.

   Стаж роботи у практичних підрозділах – 32 роки.

   Має право на проведення семи видів криміналістичних експертиз.

   В академії: з 2006 року.

   Напрями наукової роботи: трасологічні дослідження, криміналістичні обліки, дактилоскопічні дослідження, судова дактилоскопічна експертиза.

   Має наукові публікації. Приймав безпосередню участь в створенні лабораторій «Цифрової фотографії та криміналістичних обліків», «Дактилоскопічних та трасологічних досліджень».

   Член науково-методичної секції № 4 (кримінальний процес, криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) науково-методичної ради НАВС.

    

   Волошин Олексій Гнатович

   Старший викладач кафедри

   Закінчив: у 1971 році – Київське медичне училище № 2; у 1975 році – Московську школу міліції (відділення експертів-криміналістів); у 1980 році – Київську вищу школу міліції ім. Ф.Е. Дзержинського.

   Працював: в УВС Кримвиконкому, УВС Архангельськвиконкому та ГУМВС у м. Києві на посадах експерта, старшого експерта, а також начальника відділу експертно-криміналістичного забезпечення Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві.

   Стаж роботи у практичних підрозділах – 27 років.

   Має право проведення семи видів криміналістичних експертиз.

   В академії: з 2001 року.

   Напрями наукової роботи: техніко-криміналістичне забезпечення слідчий дій та оперативно-розшукових заходів, участь спеціаліста при проведенні слідчих дій, техніко-криміналістичне дослідження документів, судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності, криміналістичні обліки.

   Має наукові публікації. Є співавтором навчальних посібників.

   Є керівником наукового гуртка “Спеціальні дослідження”. Під його безпосереднім керівництвом підготовлено ряд наукових робіт курсантів, що здобули перемоги у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

   Член науково-методичної секції № 4 (кримінальний процес, криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) науково-методичної ради НАВС.

    

   Приходько Юрій Павлович

   Доцент кафедри

   Закінчив: у 1998 році – Національну академію внутрішніх справ України.

   Працював: з лютого 1987 р. по жовтень 1990 р. – на посадах: пожежного, пожежного радіотелефоніста, пожежного прожекториста, старшого пожежного прожекториста 23-ПВЧП по охороні Шевченківського району м. Києва; з жовтня 1990 р. по червень 1992 р. – технік-криміналіст відділу внутрішніх справ Баришівського району ГУМВС України в Київській області; з березня 1993 р. – експерт групи техніко-криміналістичного забезпечення розкриття злочинів експертно-криміналістичного відділу ГУ МВС Київської області, а також працював на посадах: старшого експерта експертно-криміналістичного управління, старшого експерта групи балістичних та трасологічних досліджень відділу криміналістичних досліджень НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області, заступником начальника відділу – начальником відділення організації пошуку та знешкодження вибухових пристроїв і вибухових речовин НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області, начальник відділу вибухотехнічних і пожежно-технічних досліджень НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області.

   Ветеран ОВС.

   Експертний стаж роботи у практичних підрозділах – 22 роки.

   Має право на проведення: дактилоскопічних, трасологічних, балістичних експертиз, експертизи холодної зброї, судово-технічної експертизи документів, вибухотехнічних експертиз, робіт з пошуку та знешкодження вибухових пристроїв і вибухових речовин.

   В академії: з 2012 року.

   Напрями наукової роботи: криміналістичне зброєзнавство (вибухотехнічні дослідження, судово-балістичні дослідження, дослідження холодної зброї).

   У лютому 2013 року затвердив тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня «кандидат юридичних наук».

   Член науково-методичної секції № 4 (кримінальний процес, криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) науково-методичної ради НАВС.

    

   Кофанова Олена Сергіївна

   Доцент кафедри, кандидат юридичних наук

   Закінчила: у 2000 році – Національну академію внутрішніх справ України (з відзнакою); у 2011 році – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (магістр економіки).

   Працювала: експертом відділу дактилоскопічних досліджень НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві; з березня по листопад 2001 року – експерт відділення дактилоскопічної експертизи та обліків відділу криміналістичних експертиз НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві.

   Стаж роботи у практичних підрозділах – 1,5 роки.

   Має допуски до самостійного проведення семи видів криміналістичних експертиз.

   В академії: з листопада 2001 року.

   Дисертацію на здобуття наукового ступеню «кандидат юридичних наук» захистила: у 2011 році на тему «Теоретичні та практичні аспекти використання спеціальних знань при розслідуванні злочинних посягань на культурні цінності».

   Напрями наукової роботи: використання спеціальних знань при  розслідуванні злочинних посягань на культурні цінності, криміналістичне дослідження холодної зброї.

   Має більше 20 навчально-методичних праць.

    

   Літвінова Олена Валеріївна

   Викладач кафедри

   Закінчила: у 2001 році Національну академію внутрішніх справ України.

   Працювала: з липня 2001 по листопад 2001 року – експерт відділу експертно-криміналістичного забезпечення роботи Ватутинського РУ ГУ МВС України в м. Києві.

   Має допуски до самостійного проведення семи видів криміналістичних досліджень.

   В академії: з жовтня 2004 року.

   У 2002 році затвердила тему дисертаційного дослідження «Порівняння як метод експертного дослідження».

   Напрями наукової роботи: методика проведення судових експертиз, криміналістична фотографія.

   Має більше 15 навчально-методичних праць.

   Кофанов Андрій Віталійович

    кандидат юридичних наук, доцент, доктор філософії

       У 1996 році закінчив з відзнакою Національну академію внутрішніх справ України. 

       У грудні 2000 року захистив дисертаційне дослідження за темою «Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї» зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза.

       У 1999 році призначений на посаду викладача, у 2002 році на посаду старшого викладача, в 2003 на посаду заступника начальника кафедри криміналістичних експертиз навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів.

       У 2007 році був призначений на посаду професора кафедри криміналістичних експертиз ННІПСК.

       З 2008 року по 2010 рік працював начальником кафедри криміналістичної техніки.

       У 2009 році по міжнародній системі підтвердження наукових ступеней та звань отримав свідотство «доктора філософії».

       Протягом 2008-2010 рр., очолив створення і формування навчально-методичних лабораторій цифрової фотографії та криміналістичних обліків на кафедрі криміналістичної техніки.

       З 2014 року по теперішній час працює на посаді професора кафедри криміналістичних експертиз.

    

   Бойченко Сергій Борисович

       Старший викладач кафедри

       У 1981 році закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут, до 1984 працював в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз на посаді молодшого наукового співробітника. Має дві наукові статті в збірнику ,,Криміналістика та судова експертиза".

       Службу в ОВС розпочав 30.07.1984 року, до 2009 року працював на посадах експерта, старшого експерта та головного спеціаліста сектору автотехнічних досліджень НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області.

       Має право на самостійне проведення автотехнічних і транспортно-трасологічних експертиз.

       Загальний експертний стаж 31 рік.


   Повх Анна Сергіївна

   1984 року народження, освіта вища, в 2007 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біологія», в органах внутрішніх справ з березня 2008 року, в займаній посаді заступника завідувача лабораторії біологічних досліджень – завідувача відділу молекулярно-генетичних досліджень ДНДЕКЦ МВС України з листопада 2015 року.

    

   Примак Роман Миколайович

   Викладач  кафедри, капітан поліції    

   У 2006 році закінчив навчально-науковий інститут підготовки слідчих та криміналістів Київського національного університету внутрішніх справ по спеціальності «Правознавство», отримав допуски на право проведення 7 видів криміналістичних експертиз. З 2006 р. по 2013 р. перебував на посаді експерта СТКЗР Білоцерківського МВ, а з 2013 на посаді начальника сектору №9 НДЕКЦ при ГУМВС в Київській обл. З жовтня 2014 р. по 2016 р. проходив службу в зоні проведення АТО.

   З 17 квітня 2016 року працював на посаді викладача кафедри загально правових дисциплін факультету №1 ННІ №1, а з 1 вересня 2016 р. призначений на посаду викладача кафедри криміналістичних експертиз ННІ №2 НАВС.

    

     Чавгіна Тетяна Вікторівна

   старший лаборант кафедри

    Почала свою трудову діяльність у 1980 році у Київській вищій школі МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського з посади друкарки, після закінчення Київських державних курсів стенографії та машинопису. Послідовно займала наступні посади: інспектора секретаріату, старшого інспектора канцелярії, начальника канцелярії, старшого лаборанта кафедри кримінального процесу факультету підготовки слідчих ННІПСК НАВСУ, з квітня 2006 р. – старший лаборант кафедри криміналістичних експертиз.

    Відповідає за номенклатуру справ кафедри. Здійснює контроль за виконанням вхідної та вихідної документації, веде та готує протоколи засідань кафедри. Готує своєчасно і якісно навчально-методичну документацію кафедри, приймає участь у створенні інформаційних фондів кафедри. Надає технічну допомогу науково-педагогічним працівникам при підготовці лекцій, дидактичних матеріалів тощо.

 • Історична довідка

   Історична довідка

   Історія кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз

   Для забезпечення потреб у підготовці кадрів для експертних підрозділів органів внутрішніх справ наказом МВС України від 12.07.1992 № 435 «Про відкриття факультету підготовки експертів-криміналістів УАВС» у структурі факультету Української академії внутрішніх справ, який функціонував за адресою: м. Київ, вул. Генерала Карбишева, 3, – була заснована кафедра криміналістичних експертиз. З роками навчальний заклад змінював статус: в 1996 році – Національна академія внутрішніх справ України; з 2005 року – Київський національний університет внутрішніх справ; в 2010 році – Національна академія внутрішніх справ.

   Створену у 1992 році кафедру криміналістичних експертиз очолив кандидат юридичних наук, доцент А.В. Іщенко, який згодом захистив докторську дисертацію, став професором, заслуженим юристом України. У 1993 – 1997 р.р. кафедру очолював кандидат юридичних наук, доцент Г.А. Кушнір. На цій посаді його змінив кандидат юридичних наук, доцент  О.О. Садченко (1997 – 2001 р.р.), згодом – кандидат юридичних наук, доцент  А.В. Старушкевич (2001 – 2002 р.р.), пізніше – кандидат технічних наук, доцент О.О. Давидова (2002 – 2006 р.р.), в період з 2006 року по 2012 рік кафедрою знову керував кандидат юридичних наук, доцент О.О. Садченко.

   У вересні 2012 року відбулося об’єднання кафедри криміналістичних експертиз з кафедрою криміналістичної техніки. З лютого 2013 року оновлену кафедру криміналістичних експертиз очолювала кандидат юридичних наук підполковник поліції Антонюк П.Є. З вересня 2015 року посаду займала доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції Чорноус Ю.М. З жовтня 2016 року кафедру очолювала кандидат юридичних наук, підполковник поліції Комаринська Ю.Б. 

   У перші роки діяльності кафедри криміналістичних експертиз багато зусиль до її становлення й розвитку доклали досвідчені науковці й практичні працівники: В.М. Абрамова, Т.Д. Гурська, Т.Д. Земляна, С.А. Костюк, В.М. Лукашенко, В.А. Маркусь, А.Т. Пацера, В.І. Пашко, Н.І. Самсоненко, С.С. Сотнік, В.А. Чепульченко, А.І. Шаботенко тощо. 

   Згодом склад кафедри поповнювали досвідчені практики та теоретики: Ю.М. Оропай, С.М. Єременко, С.В. Мороз, З.С. Меленевська, О.Ф. Сулява, В.В. Назаров,    В.Н. Большаков, А.О. Полтавський, І.М. Мельников, Ю.О. Мазниченко, В.Д. Захматов, В.Н. Стратілат, Н.М. Куріпко, О.Г. Волошин, С.І. Мендус, Н.А. Драпей, О.В. Пономаренко, Г.І. Казакова, Л.Т. Котляренко, М.А. Левищенко, Ю.П. Яценко, Т.В. Ступак, С.А. Ромась, В.П. Балобан, О.М. Уразгільдєєв, Т.В. Чавгіна, Ю.П. Приходько, Н.Б. Карпенко, С.Б. Бойченко, Ю.О. Чечіль, О.М. Барікова, І.Ю. Гора; а також випускники Національної академії внутрішніх справ України, які пройшли підготовку в ад’юнктурі і захистили дисертаційні дослідження: А.В. Кофанов, Є.О. Івакін, Є.Ю. Свобода, О.В. Воробей, С.В. Хільченко, О.Л. Кобилянський, Р.П. Марчук, О.В. Шведова, О.В. Літвінова, О.С. Кофанова, П.Є. Антонюк, В.В. Арешонков, Т.В. Михальчук.

   Сьогодні кафедра готує фахівців для підрозділів Національної поліції України (інспекторів-криміналістів, слідчих тощо) та експертно-криміналістичних підрозділів МВС України (судових експертів). Кафедра забезпечує навчальний процес для курсантів та магістрів інституту, намагаючись передати майбутнім фахівцям достатній обсяг знань, умінь та навичок, застосовуючи при цьому різні форми навчальних занять. Значна увага надається практичному відпрацюванню методики експертного дослідження різних об’єктів, явищ і процесів, а також техніко-криміналістичному забезпеченню слідчих (розшукових) дій і оперативно-розшукових заходів. З цією метою на кафедрі створені відповідні навчальні лабораторії, навчально-методичні класи, полігони, які активно застосовуються в навчальному процесі. 

   З метою практичного спрямування занять учбові експертизи проводяться в навчальних лабораторіях «Судово-балістичні дослідження та дослідження холодної зброї», «Трасологічні та дактилоскопічні дослідження», «Цифрова фотографія», «Цифрова фотографія і криміналістичні обліки», контроль роботи виконується у навчально-методичних кабінетах «Техніко-криміналістичне дослідження документів та почерку», «Ідентифікація особи за ознаками зовнішності». 

   Особливе місце в організації навчання курсантів належить музею «Судових експертиз». Основна частина його експонатів була зібрана протягом 1997-2001 рр..Значних зусиль у його створенні доклали всі співробітники кафедри та інституту, а особливо О.О. Садченко,  В.Я. Горбачевський, Ю.М. Оропай, С.М. Єременко та інші. В урочистостях з нагоди відкриття музею (2001 рік) взяли участь заступник начальника ГСУ МВС України генерал-майор міліції В.І. Захаров та ректор Національної академії внутрішніх справ України, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України Я.Ю. Кондратьєв. 

   З 2004 року до сьогодні музей є структурною частиною багатофункціонального музею Міністерства внутрішніх справ, яка постійно поповнюється експонатами. 

   Науково-педагогічні працівники кафедри також беруть участь у довузівській підготовці, систематично виступають перед молоддю, ведуть заняття в підшефних школах. У традиційні дні «відкритих дверей», які щорічно проводяться в інституті для старшокласників середніх шкіл, викладачі демонструють можливості криміналістики і судових експертиз. Гості відвідують експозиції спеціалізованих класів і музею. Викладачі кафедри допомагають тим самим молоді обрати свій життєвий шлях. 

   Колектив кафедри постійно співпрацює з Експертно-криміналістичними підрозділами МВС України. Науково-педагогічні працівники систематично проходять стажування у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України та Київському наукового-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. 

   Серед форм взаємодії з практичними підрозділами можна назвати спільні наради, семінари, «круглі столи», при проведенні яких обговорюються проекти нормативних актів, програми навчальних та тематичних планів, методичні рекомендації, навчальні і наукові видання, дисертаційні роботи. 

   Крім того, провідні фахівці експертних підрозділів залучаються до проведення занять, консультування з підготовки кваліфікаційних робіт. Постійною практикою є проведення занять на базі Державного науково-дослідного експертного центру МВС України, науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів ГУ МВС України в м. Києві та Київській області. 

   Важливою формою взаємодії кафедри з Експертною службою є наукове керівництво підготовкою дисертаційних робіт, авторами яких є співробітники експертних підрозділів. Так, під керівництвом науково-педагогічного складу кафедри підготовлено і захищено дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеню «кандидат юридичних наук» начальником НДЕКЦ при УМВС України в Тернопільській області Ю.О. Пілюковим, співробітником ДНДЕКЦ МВС України Д.В. Мельником; успішно працюють над дисертаційними дослідженнями Голобатовський А.І., Дмитрук Р.С., Костильова О.А., Кулініч Н.Д., Акулініна А.Р., Пустовойтова Я.В., Шикоряк М.Л. 

   У 2008 році Національну академію внутрішніх справ визнано базовим закладом з підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної поліції України. У зв’язку з цим кафедрою розроблено, запроваджено й методично забезпечено дворівневу систему підготовки відповідних фахівців за схемою: «Бакалавр», «Магістр».

   З жовтня 2011 року розпочато підготовку фахівців для Експертної служби МВС України у галузі знань «Специфічні категорії» (1801), зі спеціальності «Судова експертиза» (8.18010003) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

   Представники кафедри викладають навчальні дисципліни також в інституті післядипломної освіти для інспекторів-криміналістів та слідчих підрозділів Національної поліції України, судових експертів Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС України, патрульних поліцейських і працівників карного розшуку.

   Традиційною для кафедри залишається розробка проблем судової експертизи. Науковці кафедри опікуються сучасними технологіями в експертних дослідженнях (О.Г. Волошин); питаннями дослідження паперових грошей України (О.В. Воробей); перспективами розвитку криміналістичного дослідження вогнепальної зброї (А.В. Кофанов); спеціального дослідження документів, виготовлених за допомогою комп’ютерних технологій (О.В. Шведова); криміналістичним забезпеченням проведення вибухотехнічних досліджень (Ю.П. Приходько); проблемами ідентифікації особи за рисами зовнішності (О.О. Садченко); криміналістичним аналізом об’єктів біологічного походження (Л.Т. Котляренко).

   У наукових пошуках співробітників кафедри можна, у історичній ретроспективі, визначити кілька напрямів.

   Перший – розробка нового на той час підходу до побудови спеціальних курсів для навчання експертів на базі повної середньої освіти. У його межах підготовлені навчальні програми: «Теоретичні основи судової експертизи», «Дактилоскопічні дослідження», «Трасологічні дослідження», «Дослідження холодної зброї», «Техніко-криміналістичне дослідження документів», «Почеркознавчі дослідження», «Судово-балістичні дослідження», «Ідентифікація особи за рисами зовнішності», «Технічні засоби криміналістичних досліджень», «Криміналістична фотографія та відеозапис», «Техніко-криміналістичне забезпечення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів», «Науково-дослідна фотографія», «Криміналістичні обліки», «Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин та виробів», «Інформаційні технології в експертних дослідженнях». 

   Були проведені міжвузівські дослідження проблем викладання навчальних дисциплін та програмованого навчання, в яких кафедра виступила головним виконавцем і за результатами яких було підготовлено два збірника наукових праць. 

   Другий напрям – розробка інформаційних технологій і методик їх використання для дослідження речових доказів. На завершальній стадії створоення знаходиться Автоматизована інформаційно-довідкова програма "Автоматизоване робоче місце експерта-вибухотехніка" (розробник Ю.П. Приходько).

   На кафедрі впроваджуються нові технології навчання, ведеться розробка і створення автоматизованих робочих місць експерта з різних видів досліджень, мультимедійних посібників, електронних підручників. Підготовлені тексти навчальних матеріалів до навчальних дисциплін, які зберігаються на магнітних носіях. Створено спеціалізовані тести дисциплін, комплексні контрольні роботи, проблемні питанні та завдання на самостійну роботу, термінологічні словники тощо. 

   Практичні заняття забезпечені колекціями вогнепальної і холодної зброї, підроблених документів, грошей, штампів і печаток, технічними засобами і інструментами, приладами, устаткуванням, моделями, муляжами, таблицями, учбовими відеофільмами. 

   Зусилля науково-педагогічного колективу кафедри спрямовані на подальше вдосконалення викладацької майстерності, інтенсифікацію науково-дослідної діяльності, формування у курсантів високого рівня усвідомленої перспективи.

   У пошуках шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, судово-експертної діяльності кафедра активно співпрацює з навчальними закладами та науково-дослідними установами України.

   На забезпечення вказаного напряму підготовки фахівців розроблено комплекс навчально-методичної документації та запроваджено нові навчальні дисципліни.

   З березня 2017 року т.в.о. завідувача кафедри криміналістичних експертиз призначений кандидат юридичних наук Атаманчук Володимир Миколайович.

   7 червня 2017 року кафедра криміналістичних експертиз змінила назву на кафедру криміналістичного забезпечення та судових експертиз, тоді ж Атаманчук Володимир Миколайович був призначений на посаду завідувача кафедри.

   На сьогоднішній день науково-педагогічний потенціал кафедри забезпечують: 1 доктор біологічних наук (професор), 11 кандидатів юридичних наук, з них 6 доцентів.

 • Контактна інформація

   Поштова адреса: м. Київ, вул. Карбишева, 3

   Завідувач кафедри: вн. тел. 75-18, каб. 227

   кандидат юридичних наук

   Атаманчук Володимир Миколайович

    

   Старший лаборант кафедри: вн. тел. 75-45, каб. 302

   Чавгіна Тетяна Вікторівна

   Електронна адреса кафедри: praktika_nni@ukr.net

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnipfekp@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 512 30 34

X
X