Українська версія сайту

Видання кафедри

 • Перелік друкованих видань

   Вогнева підготовка: Навчальний посібник / Авторський колектив: В.А. Дідковський, Д.В. Лук’янов, І.М. Мазур, Є.В. Полікарпов, В.В. Свінціцький. – К.: НАВС, 2015. – 320 с.

   Дідковський В.А. Техніка і тактика застосуванняспеціальногозасобу БР-С та підручнихзасобів при силовому затриманніправопорушника: Метод.рек. – К.: Київський нац. Ун-т внутр.. справ, 2008. – 28 с.

   Дідковський В.А., Запорожанов О.В., Кузенков О.В. Спеціальнийзасіб КПФ-02 (тонфа). Техніка і тактика застосування: Навч.-метод. посібник / Заг. ред. О.Ф. Гіди. – Національнаакадеміявнутрішніх справ, 2011. – 94 с.

   Дідковський В.А. Застосуваннянавчально-тренувальнихпоєдинків у фізичнійпідготовціпрацівниківміліції: Метод.рекомендації. – К.: Національнаакадеміявнутрішніх справ, 2012. – 32 с.

   Дідковський В.А., Кузенков О.В. Силове затримання неозброєного правопорушника: Навчальний посібник. – К.: УкрДГРІ, 2014. – 104 с.

   А.І.Озірський, І.М. Мазур, О.А. Арсененко Використання малокаліберного пістолета Марголіна під час навчально-тренувальних та спортивних стрільб. К., НАВС, 2012. – 52 с.

   Спеціальна фізична підготовка працівників ОВС (матеріали для підготовки до державної атестації): Навчальний посібник / Авторський колектив: В.А. Дідковський, О.В. Кузенков, С.В. Буряк, І.М. Гриньов, О.А. Арсененко, С.С. Чорний. -- К.: Національна академія внутрішніх справ, 2013. -- 108 с.

   Лук’янов Д.В., Мазур І.М., Полікарпов Є.В. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Вогнева підготовка». – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 88 с.

   Дідковський В.А., Озірський А.І., Мазур І.М., Арсененко О.А., Гедз Д.С. Програмний продукт «Мультимедійний посібник «Використання малокаліберного пістолета Марголіна під час навчально-тренувальних та спортивних стрільб» №53761, 2014.

    

    

 • Перелік наукових публікацій

   Дідковський В.А. Педагогічні особливості застосування навчально-тренувальних поєдинків на заняттях з фізичної підготовки правоохоронців// Инновационные технологи в образовании: Материалы VІІ Международнойнаучно-практическойконференции «Инновационные технологи в образовании», 20-22 сентября 2010 г., г. Ялта. – Сборник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – 458 с., С. 278-280.

   Дідковський В.А. Методи і засоби виконання завдань інтенсифікації підготовки працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України, Юридична психологія та педагогіка – 2(8), Національна академія внутрішніх справ, 2010 р. – : Науковий журнал – 280 с., С. 71-78. Фахове видання.

   Дідковський В.А. Сучасні вимоги до професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ та інноваційні шляхи їх реалізації, Вища освіта України – Додаток 4, том ІІ (20), – 2010 р. – Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору – 616 с., С. 78-83; Фахове видання.

   Дідковський В.А. Навчально-тренувальні поєдинки як засіб підвищення рівня спеціальної фізичної підготовленості працівників органів внутрішніх справ, Юридична психологія та педагогіка – 1(9), Національна академія внутрішніх справ, 2011 р. – : Науковий журнал – 320 с., С. 92-97 Фахове видання.

   Дідковський В.А. Концептуальні підходи до підвищення якості професійної підготовки майбутніх офіцерів міліції//Инновационные технологи в образовани: Материалы VII Международнойнаучно-практическойконференции 15-17 сентября 2011 г., г. Ялта. – Сборник статей. – Ялта РВВ КГУ, 2011.

   Дідковський В.А. Сучасні підходи до професійно орієнтованої фізичної підготовки майбутніх офіцерів міліції, Юридична психологія та педагогіка – 2(10), Національна академія внутрішніх справ, 2011 р. – Науковий журнал – 320 с., С. 121-125. Фахове видання.

   Кузенков О.В. "Сучасні тенденції формування фізичної підготовленості курсантів вищих навчальних закладів МВС України", Юридична психологія та педагогіка – 1(9), Національна академія внутрішніх справ, 2011 р. –  : Науковий журнал – 320 с., С. 102-106.

   Кузенков О.В. "Педагогічні особливості формування професійно-значущих якостей курсантів МВС України у процесі спеціальної фізичної підготовки"// Инновационные технологи в образовани: Материалы VII Международнойнаучно-практическойконференции 15-17 сентября2011 г., г. Ялта. – Сборник статей. – Ялта РВВ КГУ, 2011.

   Кузенков О.В. "Методичні підходи до формування професійно-значущих якостей у курсантів МВС України у процесі спеціальної фізичної підготовки", Юридична психологія та педагогіка – 2(10), Національна академія внутрішніх справ, 2011 р. –  : Науковий журнал – 320 с., С. 28-34.

   Кузенков О.В. "Педагогічні умови ефективного формування професійно-значущих якостей курсантів МВС України у процесі спеціальної фізичної підготовки""// Вища освіта України – Додаток 2 до № 3, том І (26),– 2011 р. – Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітного простору – 700 с., С 275-281.

   Дідковський В.А. Критерії та показники професійно орієнтованої фізичної підготовки майбутніх офіцерів міліції, Юридична психологія та педагогіка – 2(12), Національна академія внутрішніх справ, 2012 р. – Науковий журнал – 265 с., С. 47-54. Фахове видання.

   Дідковський В.А. Педагогічні умови застосування інновацій на заняттях з професійно орієнтованих дисциплін у ВНЗ МВС України, Юридична психологія та педагогіка – 1(11), Національна академія внутрішніх справ, 2012 р. – Науковий журнал – 270 с., С.20-24. Фахове видання.

   Дідковський В.А. Педагогічні умови впровадження інноваційних технологій у професійно орієнтовані дисципліни ВНЗ МВС України// Инновационные технологи в образовании: Материалы VII Международной научно-практической конференции 27-29 сентября 2012 г., г. Ялта. – Сборник статей. – Ялта РВВ КГУ.

   Кузенков О.В. Теоретико-методичні аспекти формування професійно-значущих якостей курсантів на заняттях зі спеціальної фізичної підготовки, Юридична психологія та педагогіка – 2(12), Національна академія внутрішніх справ, 2012 р. – Науковий журнал – 265 с., С. 55-61.

   Кузенков О.В. Сучасні чинники професійної підготовленості курсантів МВС України в процесі занять з фізичної підготовки "// Инновационные технологи в образовании Материалы VII Международной научно-практической конференции 27-29 сентября 2012 г., г. Ялта. – Сборник статей. – Ялта РВВ КГУ, 2012.

   Кузенков О.В. Ефективний розвиток професійної діяльності курсантів навчальних закладів МВС України у процесі спеціальної фізичної підготовки, Юридична психологія та педагогіка – 1(11), Національна академія внутрішніх справ, 2012 р. – Науковий журнал – 264 с., С. 62-67.

   Дідковський В.А. Педагогічні умови запровадження європейських стандартів у професійно орієнтовані дисципліни ВНЗ МВС України. // Гуманітарний вісник  ДВНЗ “Переяслав-Хельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” - Додаток 1 до Вип. 239, Том V: Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівськіпсихолого-едагогічнічитання”.- К.: Гнозис, 2013. - 564 с., С. 404-408.

   Дідковський В.А. Характеристика рівнів фізичної готовності до професійної діяльності майбутніх працівників міліції //Инновационные технологии в образовании: Материалы IХ Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовании», 26-27 сентября 2013 г., г. Ялта. – Сборник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – 192 с., С. 56-59.

   Дідковський В.А. Сучасні підходи до активізації фізичної підготовленості курсантів МВС України // Сучасні інновації в педагогіці вищої школи [Тези]: тези доповідей наук.-теорет. Конф. (м. Київ,29 листопада 2013 р.) / ред. Кол. Коваленко В.В., Чернєй В.В., Охріменко І.М. Та ін. -- К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. -- 318 с., С. 77-79 .

   Дідковський В.А. Рівні фізичної готовності майбутніх працівників міліції до професійної діяльності // Юридична психологія та педагогіка – 2 (13), Національна академія внутрішніх справ, 2013 р. – Науковий журнал – 276 с., С. 227-234.

   Кузенков О.В. Організаційні умови формування професійно-значущих якостей у курсантів МВС України під час занять зі спеціальної фізичної підготовки//Инновационные технологии в образовании: Материалы IХ Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовании», 26-27 сентября 2013 г., г. Ялта. – Сборник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – 192 с., С. 66-69.

   Мазур І.М., Озірський А.І., Руденко А.І. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами при проведенні судово-балістичних експертиз// Нормативно-правове регулювання судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ, 2013. – с. 116-118.

   Озірський А.І., Волосенко О.Ю. Сучасні освітні технології у вищих навчальних закладах системи МВС//Инновационные технологии в образовании: Материалы IХ Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовании», 26-27 сентября 2013 г., г. Ялта. – Сборник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – 192 с., С. 94-97.

   Гриньов І.М., Арсененко О.А. Удосконалення техніки та тактики єдиноборств // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збірн. Тез VІІІ міжн. Наук.-метод. конф. Вип. 8 –Х.: Академія ВВ МВС України, 2014. – 296 с., С. 26-27.

   Дидковский В.А., Запорожанов А.В., Некоторые направления использования технических средств обучения на занятиях по огневой подготовке// Актуальные вопросы подготовки сотрудников полиции к правомерному применению огнестрельного оружия: практика, наука, педагогика и психология:материалы Международной научно-практической конференции (23-24 января 2014 г. Нижегородская академия МВД России). – Н. Новгород, 2014. – 358 с., С. 156-158.

   Мазур И.Н., Дубивка И.В. Эффективность системы огневой подготовки в США на примере сухопутных войск// Актуальные вопросы подготовки сотрудников полиции к правомерному применению огнестрельного оружия: практика, наука, педагогика и психология: материалы Международной научно-практической конференции (23-24 января 2014 г. Нижегородская академия МВД России). Н.Новгород, 2014. – 358 с., С. 219-221.

   Лук’янов Д.В. Вдосконалення методики кадрового відбору та бойової підготовки працівників оперативних служб міліції // Проблеми службово-бойової діяльності органів внутрішніх справ України: матеріали науково-методичного семінару (м. Сімферополь, 14 березня 2014 року). – Сімферополь: Кримський факультет ОДУВС, 2014. – 252 с., С. 142-146.

   Чорний С.С. Педагогічні та соціально-філософські аспекти фізичної культури та спорту // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збірн. Тез VІІІ міжн. Наук.-метод. конф. Вип. 8 –Х.: Академія ВВ МВС України, 2014. – 296 с., С. 270-272.

   Кузенков О.В., Гриньов І.М. Сучасні особливості формування професійних якостей курсантів МВС України в процесі занять з фізичної підготовки // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку: Матеріали Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної заочної конференції (м. Київ, 26-27 грудня 2014 року) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «ІОМП», 2014. – 294 с., С. 190-192.

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnipfekp@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X