Українська версія сайту

Інформація про підрозділ

Інформація про підрозділ

Науково-дослідна лабораторія з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології є структурним підрозділом навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.

Діяльність наукової лабораторії здійснюється відповідно до законодавства України, Статуту й локальних правових актів Академії.

Загальною метою діяльності науково-дослідної лабораторії є проведення наукових досліджень актуальних проблем з питань криміналістичного забезпечення розслідування злочинів та судової експертології, вибухотехніки, напрацювання інноваційних методик, підвищення ефективності навчального процесу та якості підготовки фахівців.

Діяльність наукової лабораторії передбачає співпрацю із структурними підрозділами Академії, апаратом Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС) та органами, закладами, установами і підприємствами, що належать до його сфери управління, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, закладами вищої освіти та науково-дослідними установами, підприємствами, установами й організаціями, громадськими об’єднаннями, діяльність яких стосується проблематики науково-дослідної лабораторії.

Основними завданнями діяльності лабораторії є:

 Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб МВС, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.

Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик.

Виконання науково-дослідних робіт, спрямованих на забезпечення освітнього процесу в Академії.

Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом співробітництва з іншими закладами вищої освіти та науково-дослідними установами, підприємствами, установами й організаціями,  центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, іншими органами державного і місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями.

Залучення докторантів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів і студентів (далі – здобувачі освіти) до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.

Забезпечення авторського супроводження виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно з ДСТУ 3973-2000.

Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, інших наукових та освітніх заходах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.

Пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи в МВС, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, інновацій в організації службової діяльності та освітнього процесу закладів вищої освіти.

Організація просвітницької діяльності за напрямами роботи лабораторії у формі проведення науково-практичних семінарів, круглих столів, конференцій та інших науково-просвітницьких заходів.

Забезпечення органічного поєднання у освітньому процесі методичної роботи, наукової та інноваційної діяльності.

Основними функціями в діяльності науково-дослідної лабораторії є:

Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам й іншим структурним підрозділам Академії, МВС та центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

Самостійне виконання планових науково-дослідних робіт за замовленням МВС.

Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямом діяльності науково-дослідної лабораторії.

Підготовка науково-практичних матеріалів з актуальних питань протидії злочинності, криміналістичного забезпечення підрозділів поліції та судових експертів.

Розробка навчальних посібників, інноваційних технологій, наукових проектів, заснованих на експериментальному та науковому підході.

Отримання дозвільних документів для проведення певних видів діяльності.

Вивчення та розповсюдження передового, зокрема зарубіжного, досвіду організації освітнього процесу.

Сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти та участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів.

Основними функціями лабораторії є:

Структура та штатна чисельність персоналу лабораторії затверджується ректором Академії з урахуванням характеру та обсягу робіт, а також функціональних завдань, що покладаються на неї.

Науково-дослідні, дослідно-конструкторські та інші види робіт у науково-дослідній лабораторії виконуються штатними працівниками, посадові обов’язки, права та відповідальність яких установлюються посадовими інструкціями.

Призначення та звільнення працівників науково-дослідної лабораторії здійснюється відповідно до порядку, установленого законодавством України та розпорядчими документами Академії.

Працівники науково-дослідної лабораторії є працівниками Академії, на яких розповсюджуються норми, установлені Кодексом законів про працю України, Колективним договором НАВС, Правилами внутрішнього розпорядку НАВС.

Працівники науково-дослідної лабораторії мають право брати участь у всіх формах самоврядування, установлених Статутом Академії.

Для розробки проблематики науково-дослідної лабораторії можуть залучатися наукові, науково-педагогічній й інші працівники Академії, здобувачі освіти Академії, а також працівники апарату МВС, органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери його управління, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

 Контактна інформація

Адреса: м. Київ, вул. Ірини Бекешкіної, 3
Тел.: 512-64-86

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Ірини Бекешкіної, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X