Українська версія сайту

Наукова діяльність лабораторії

Методичні рекомендації:

1. Досудове розслідування в кримінальних провадженнях щодо застосування примусових заходів медичного характеру

2. Залучення слідчим спеціалістів під час розслідування порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту

3. Розслідування злочинів, учинених з використанням шкідливих програмних чи технічних засобів

4. Особливості збирання у досудовому провадженні біологічних слідів людини

5. Техніко-криміналістичне дослідження документів України, що посвідчують особу

6. Огляд місця події за фактами вбивств на об’єктах залізничного транспорту

7. Участь спеціаліста при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті

8. Пошук, виявлення, фіксація та вилучення об’єктів у кримінальних провадженнях у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

9. Особливості кримінального провадження відносно юридичної особи

10. Особливості закриття кримінальних проваджень слідчим та забезпечення контролю керівником органу досудового розслідування за закриттям кримінального провадження

11. Організація розкриття та розслідування слідчими ОВС кримінальних правопорушень, учинених за допомогою шкідливих програмних засобів

12. Особливості призначення та проведення експертиз звуко-, відеозапису та молекулярно-генетичних експертиз зі встановлення особи, яка передала завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності

13. Алгоритми дій працівників патрульної служби в типових ситуаціях, пов’язаних з виявленням ознак кримінальних правопорушень

14. Методика проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб

15. Особливості досудового розслідування кримінальних проваджень щодо застосування примусових заходів медичного характеру

16. Особливості фотофіксації місця події при пожежі

17. Участь спеціаліста в одержанні зразків біологічного походження

18. Дії працівників органів внутрішніх справ при загрозі або вчиненні терористичного акту

Патент:

19. Авторське свідоцтво на науковий твір «Попередження зараження соціально-небезпечними хворобами працівників органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків».

20. Авторське свідоцтво на науковий твір «Методика розслідування незаконного заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом»

Підручник:

21. Криміналістика [текст] : підручник / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с. (В. В. Юсупов – глава 2. Історія криміналістики)

Посібник

22. Кримінальний процес : альбом схем (загальна та особлива частини) : навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.П. Письменний, М.П. Климчук та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2016. –  406 с.

23. Процесуальні особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування: науково-практичний посібник / Вакуленко О.Ф., Дрозд В.Г., Пономаренко А.В., Климчук М.П. та ін.: Держ. наук.-досл. ін-т. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 204 с.

24. Свобода Є. Ю. Судове почеркознавство: запитання та відповіді : навчальний посібник / Є. Ю. Свобода. – К. : КП «ДГРІ», 2015. – 190 с.

Наукові статті:

25. Білоус І.В. Особливості техніко-криміналістичного дослідження підроблених документів, що посвідчують особу /І.В.Білоус // Криміналістичний вісник: наук.-практ.зб. /голов. [Ред.В.В.Чернєй] /ДНДЕКЦ МВС України, НАВС- К.:ПК «Типографія від «А» до «Я», 2016- №1(25).-211 с.: іл. С.167-175.

26 Климчук М.П. Тактичні особливості допиту підозрюваних – членів організованих злочинних угруповань / М.П. Климчук, Я.В. Фурман // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання (www.lsej.org.ua) – № 1, 2017. – Запоріжжя. – С. 174–178.

27. Климчук М.П. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних правопорушень / М.П. Климчук, В.Я. Дуда // Правничий вісник університету «КРОК». – К., 2016. – Вип. 23. – С. 165-171.

28. Климчук М.П. Правові та організаційні засади вдосконалення процесуальної діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України / М.С. Цуцкірідзе, М.П. Климчук // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – К., 2016. – № 2. – С. 255–263.

29. Бобрик К.Ю. Сучасний стан правового та організаційного забезпечення протидії організованій злочинності / К.Ю. Бобрик// Часопис Київського університету права – 2016/2. – С. 310–313.

30. Калатур М.В. Щодо особливостей наукової організації праці слідчих / М.В. Калатур // Юридична наука. – К., 2014. – № 6. – С. 141-149.

31. Калатур М. В. Адмінстративно-правове забезпечення громадського контролю за діяльністю слідчих підрозділів ОВС/ М.В.Калатур // Науково-аналітичний журнал «Митна справа». – Випуск №1(97) : частина 2, книга 2 – 2015. – С. 153–157.

32. Юсупов В. В. Полицейское право и криминалистика: вопросы соотношения / В. В. Юсупов // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 14. – С. 203–210.

33. Юсупов В. В. Криміналістичні періодичні видання на початку ХХ століття в Україні / В. В. Юсупов // Криміналістичний вісник. – К. – Вип. 1, 2015. – С. 124-134.

34. Свобода Є.Ю. Узагальнення сучасних можливостей та визначення напрямів подальшого удосконалення судово-почеркознавчої експертизи / Свобода Є.Ю. , Абрамова В.М. , Зарубей В.В.// KELM: NAUKA. EDUCATION. LAW. MANAGEMENT. – Lodz : Fundacija «Oswiata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO», 2015. – с. 374-383.

35. Охріменко І. М. Протидія законній діяльності працівника правоохоронного органу: теоретико-правова характеристика / І. М. Охріменко, С. С. Охріменко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 3, Т. 3. – С. 177–182.

Тези наукових конференцій:

 36. Бєлова Л. М.  Умови допустимості документів у кримінальному доказуванні / Л. М. Бєлова // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 3 березня 2017 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – 1068 с. – С.  475-478.

 37.  Бєлова Л. М. Порядок зберігання предметів та документів у кримінальному провадженні / Л. М. Бєлова // Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки: тези доповідей міжнародної науково практичної конференції, м. Запоріжжя, 17-18 березня 2017 року / За заг. ред. Т.О. Коломієць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 136 с. – С. 106 – 109.

 38. Бєлова Л. М. Використання документів,  як доказів  у кримінальному провадженні / Л. М. Бєлова // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції. / Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ№2 НАВС. – К.: Навчальний –науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 476 с. – С. 27 – 29.

 39. Білоус І.В. Характеристика основних елементів захисту паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій  /І.В.Білоус//Актуальні питання технічної експертизи документів [Текст] матер.Міжнар. наук.-практ.сем.-навч. (Київ, 25-26 лют. 2016 р.)- Київ: КНДІСЕ, 2016-76с.- С.12-15. 

 40. Білоус І.В. Аналіз новітніх технологій захисту бланків документів, що посвідчують особу// Теорія і практика судової експертизи: збірник мат. круглого столу / ред. кол.: Кобилянський О.Л., Черноус Ю.М., Свобода Є.Ю. (м. Київ, 12 травня 2016 р.). – К. : ННІ №2  Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 410 с. – С.54-57.

 41. Білоус І.В. Особливості розгляду слідчим суддею клопотання про надання дозволу на проведення виїзної ревізії. /І.В.Білоус // Актуальні питання  використання  можливостей позапланових документальних ревізій та інших перевірок у  кримінальному  судочинстві  [Текст]:  матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару (Київ, 30 черв. 2016 р.): / [ред. кол.: В. В. Чернєй, С.С. Чернявський, А. П. Запотоцький та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016.-С.13-16.

 42. Білоус І.В. Проблемні питання використання вбудованих електронних носіїв інформації для захисту документів, що посвідчують особу. /І.В.Білоус // Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності [Текст] : збірник матеріалів конференції. / редкол.: Кобилянський О.Л., Комаринська Ю.Б., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – 371 с. – С.44-47.

 43. Білоус І.В. Можливості використання біометричної інформації про власника документа, що посвідчує особу у правоохоронній діяльності // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції / ред. кол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю. м. Київ.ННІ№2 НАВС. – К. : Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 476 с. – С.45-48.

 44. Бобрик К. Ю. Корупція як загроза національної безпеці України / К. Ю. Бобрик, А. О. Малікова // Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи: тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф., (22 квітня 2016р., м. Львів). - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. - С. 159-162.

 45. Бобрик К. Ю. Використання досвіду зарубіжних країн у протидії корупції в Україні / К. Ю. Бобрик, Р. С. Тютюнник // Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи: тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф., (22 квітня 2016 р., м. Львів). - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. - С. 299-302.

 46. Бобрик К. Ю. Особливості проведення судово-економічних експертиз при розслідуванні злочинів, вчинених злочинною організацією/ К. Ю. Бобрик // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу,        (12 травня 2016 р., м. Київ). - К: ННІ №2 НАВС, 2016. - С. 58-60.

 47. Бобрик К. Ю. Окремі питання, пов’язані з проведенням будівельно-технічної експертизи/ К. Ю. Бобрик, Р.С. Тютюнник // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу, (12 травня 2016 р., м. Київ). - К: ННІ №2 НАВС, 2016. - С. 319-321.

 48. Бобрик К. Ю. Особливості тактики проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів, вчинених злочинною організацією/ К. Ю. Бобрик // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник науково-практичної конференції, (20 квітня 2017 р., м. Київ). - К: ННІ №2 НАВС, 2017. - С. 50-55.

 49. Климчук М.П. Щодо ефективності здійснення спеціального досудового розслідування у зоні проведення антитерористичної операції / М.П. Климчук // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матер. круглого столу (Київ, 26 лип. 2016 р.). – К., 2016. – С. 44–45.

 50. Климчук М.П. Особливості допиту підозрюваних у вчиненні групових кримінальних правопорушень / М.П. Климчук // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 3 березня 2017 р.). – Хмельницький, 2017. – С. 793–795.

 51. Климчук М.П. Способи вчинення шахрайства з використанням пластикових платіжних карток / М.П. Климчук // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : матер. конф. (м. Київ, 20 квітня 2017). – К., 2017. – С. 156 – 158.

52. Климчук М.П. Доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, як форма реалізації взаємодії слідчих та оперативних підрозділів» / М.П. Климчук // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю: матер. XIV всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий ріг, 13 квітня 2017). – Кривий ріг, 2017. – С. 112 – 114.

53. Климчук М.П. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів як один із чинників забезпечення якості досудового розслідування / М.П. Климчук // Процесуальні аспекти досудового розслідування: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 7 квітня 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 72 – 74.

54. Климчук М.П. Особливості заявлення цивільного позову у кримінальному процесі / М.П. Климчук // Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 2016) – К., 2016. – С. 61–63.

55. Нечеснюк М.В. Призначення судової економічної експертизи бухгалтерського та податкового обліку / Нечеснюк М.В. // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : матер. конф. (м. Київ, 20 квітня 2017). – К., 2017. – С. 256 – 258.

56. Фурман Я.В. Щодо критеріїв оцінки якості та ефективності судових експертиз // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Э.Ю.; Київ. ННІ№2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 335 – 337.

57. Фурман Я.В. Особливості вчинення злочинів з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості // Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів [Текст] : матеріали міжвідом. Круглого столу (Київ, 28 жовт. 2016 р.) / [ред. кол.: В. В. Чернєй, В. П. Тихий, О. В. Задорожній та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 292 с. – С. 236 – 239.

58. Фурман Я.В. Поняття, правові підстави огляду місця пожежі // Перші Миколаївські юридичні дискусії: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер., 18.05.2016 р. Зб. наук. ст. / уклад. Є. В. Валькова, І. М. Дмитрук, С. В. Лосич, С. А. Матвієнко; за ред. В. М. Бесчастного, О. А. Кириченка, В. М. Поперечного. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. – 804 с. – С. 745-748.

59. Фурман Я.В. Особливості проведення фото та відео-фіксації місця пожежі // Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та практики [Текст] : зб. тез доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 8 лип. 2016 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 314 с. – С. 261 – 263.

60. Фурман Я.В. Сучасні причини та умови поширення нелегальної міграції в Україні // Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 жовт. 2016 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 356 с. – С. 345 – 438.

61. Фурман Я.В. Тактика використання висновків експерта при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій // Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: збірник матеріалів конференції. / редкол.: Кобилянський О.Л., Комаринська Ю.Б., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ № 2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – 371 с. – С. 305 – 307.

62. Фурман Я.В. Організація огляду місця події при розслідуванні пожеж // Я.В. Фурман / Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції. / редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ № 2 НАВС, – К.: Навчально-науковий інститут № 2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 457 С. – 395 – 398.

63. Юсупов В. В. Наукова школа кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ / В. В. Юсупов // Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки : мат. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю кафедри криміналістики та судової медицини Націонал. акад. внутр. справ (м. Київ, 23 січня 2015 р.). – К. : Вид. дім «Гельветика», 2015. – 368 с. – С. 216–220.

64. Тютюнник Р.С. Окремі аспекти проведення судово- медичної експертизи при самокаліченні / Р.С. Тютюнник, М.Ф. Сокиран // Актуальні проблеми протидії злочинам проти життя, здоров'я, волі, честі та гідності особи: Збірник наукових матеріалів круглого столу (15 січня 2015 року) / За заг. ред. к.ю.н., доцента І.І. Приполова, к.ю.н., доцента В.О. Іващенко, к.педаг.н., доцента С.І. Жеваги, к.ю.н., доцента М.М. Пендюри, к.ю.н. О.В. Злагоди. - К„ ФПФСП НАВС, 2015. - С. 99-101.

65. Фурман Я.В. Критерії оцінювання творів мистецтва при проведенні мистецтвознавчої експертизи // Я.В. Фурман / Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2015. – С. 380 – 383.

66. Білоус І.В. Особливості ідентифікації особи за відображеннями при проведенні судової портретної експертизи // І.В. Білоус / Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2015. – С. 53 – 55.

67. Юсупов В. В. Значение полицейского права в становлении криминалистики / В. В. Юсупов // VІ Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам’яті професора В.П. Колмакова : матер. Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспір. та студ. (м. Одеса, 18 квітня 2015 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. В.В. Тіщенка ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2015. – 656 с. – С. 637–639.

68. Юсупов В. В. Реєстраційна діяльність поліцейських установ як основа утворення експертних закладів та здійснення судово-експертної діяльності / В. В. Юсупов // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник мат. круглого столу / ред. кол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю. (м. Київ, 23 квіт. 2015 р.). – К. : Навч.-наук. ін.-т підготовки фахівців для експертно-кримінал. підрозділів Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 444 с. – С. 410–413.

69. Юсупов В. В. Експертна практика як основа наукового розвитку судових експертиз у 1920-1930 рр. / В. В. Юсупов // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції України [Текст]: матеріали Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. Частина 2. (Київ, 12 берез. 2015 р.). – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2015. – 368 с. – С. 246–248.

70. Калатур М. В. Щодо взаємодії слідчих з іншими підрозділами ОВС під час досудового розслідування // Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки : мат. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю кафедри криміналістики та судової медицини Націонал. акад. внутр. справ (м. Київ, 23 січня 2015 р.). – К. : Вид. дім «Гельветика», 2015.– С. 88–91.

71. Свобода Є.Ю. Особливості огляду місця дорожньо-транспортної пригоди: організацій но-правові питання / Є.Ю. Свобода, Д.С. Гоменюк // Криміналістичне забезпечення розслідування дорожньо-транспортних злочинів: збірник матеріалів круглого столу. – К.: НАВС, 2015. – С. 98–101.

72. Свобода Є.Ю. Причини експертних помилок при вирішенні ідентифікаційних судово-почеркознавчих завдань / З.С. Меленевська, Є.Ю. Свобода // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю.; Київ: ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2015. – С. 240–244.

73. Свобода Є.Ю. Поняття діагностичних досліджень та їх місце в судово-почеркознавчій експертизі / Є.Ю. Свобода, Д.С. Гоменюк // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю.; Київ: ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2015. – С. 316–320.

74. Юсупов В. В. Про поняття «дорожньо-транспортні злочини» / В. В. Юсупов // Криміналістичне забезпечення розслідування дорожньо-транспортних злочинів [Текст] : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 лют. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 140 с. – С.132–135.

75. Білоус І. В. Можливості використання поліграфа під час розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи// Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Нац. акад. внутр.справ, 2015. – С.102-105.

76. Юсупов В. В. Нормативна складова техніко-криміналістичного забезпечення виявлення слідів пальців рук: нові сторінки історії / В. В. Юсупов // Теоретичні та практичні засади протидії злочинності в сучасних умовах : тези доп. та повідом. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16 жовт. 2015 р.). – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 260 с. – С. 250–252.

77. Юсупов В. В. Окремі питання нормативного регулювання участі поліграфологів у кримінальних провадженнях / В. В. Юсупов // Процесуальне та криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень в світлі вимог сучасного Кримінального процесуального кодексу України : мат. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Одеса, 26 лист. 2015 р.). – Одеса : ОДУВС, 2015. – 220 с. – С. 148–150.

78. Фурман Я.В. Використання поліграфа під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій // Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7–8 листоп. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 244 с. – С. 160 – 162.

Важливо

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд.3

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnipfekp@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 32

X
X